Open navigation

Công văn 1792/LĐTBXH-LĐTL Giải quyết chế độ cho người lao động khi chấm dứt hợp đồng lao động ở doanh nghiệp cổ phần hóa từ doanh nghiệp nhà nước


BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 1792 / LĐTBXH - LĐTL

V/v giải quyết chế độ cho người lao động khi chấm dứt hợp đồng lao động

Hà Nội, ngày 29 tháng 05 năm 2014


Kính gửi: Công ty cổ phần Cầu Đuống

(Đ/c: Km14, Quốc lộ 3, xã Mai Lâm, Đông Anh, thành phố Hà Nội)

Trả lời công văn số 34 / VC - CT ngày 24/5/2014 của Công ty cổ phần Cầu Đuống về việc giải quyết chế độ cho người lao động khi chấm dứt hợp đồng lao động ở doanh nghiệp cổ phần hóa từ doanh nghiệp nhà nước, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:


Hiện nay, việc giải quyết chế độ cho người lao động khi chấm dứt hợp đồng lao động sau khi cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước được quy định tại điểm c Khoản 3 Điều 5 Thông tư số 33 / 2012 / TT - BLĐTBXH ngày 20/12/2012 hướng dẫn Nghị định số 59 / 2011 / NĐ - CP ngày 18/7/2011 của Chính phủ. Theo đó, Hội đồng quản trị, đại diện người sử dụng lao động theo quy định của công ty cổ phần có trách nhiệm giải quyết chế độ trợ cấp thôi việc, mất việc làm cho người lao động từ doanh nghiệp cổ phần hóa chuyển sang khi người lao động đó mất việc làm, thôi việc tại công ty cổ phần, kể cả khoản trợ cấp cho thời gian thực tế làm việc tại doanh nghiệp cổ phần hóa trước đó và thời gian người lao động làm việc tại công ty, đơn vị khác thuộc khu vực nhà nước nhưng chuyển đến công ty 100% vốn nhà nước trước ngày 01/01/1995 mà chưa nhận trợ cấp thôi việc, mất việc làm.


Trong thời gian chưa có văn bản thay thế hoặc sửa đổi, bổ sung văn bản nêu trên, đề nghị Công ty thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.


Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời để Công ty cổ phần Cầu Đuống biết và thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hà Nội (để biết);

  • TCT Đầu tư phát triển Hạ tầng Đô Thị (để biết);

  • Lưu VT, Vụ LĐTL.

TL. BỘ TRƯỞNG

VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG - TIỀN LƯƠNG


Tống Thị Minh

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.