Open navigation

Công văn 6107/SLĐTBXH-VL Giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài


SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------


Số: 6107 / SLĐTBXH - VL

Về giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài


Thành phố Hồ Chí Minh , ngày 16 tháng 05 năm 2014


Kính gửi: Các Doanh nghiệp, cá nhân, cơ quan, tổ chức có nhu cầu tuyển dụng lao động nước ngoài


Căn cứ Nghị định số 102 / 2013 / NĐ - CP ngày 05 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam;


Để kịp thời giải đáp những thắc mắc của các doanh nghiệp, cá nhân, cơ quan, tổ chức trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh về giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau.


  1. Theo khoản 3 Điều 19 Nghị định số 102 / 2013 / NĐ - CP ngày 05 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ Luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam quy định: “Đối với giấy phép lao động đang còn hiệu lực tính đến ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành thì không phải đổi giấy phép lao động mới”.


    Đối chiếu theo quy định này, những giấy phép lao động đã được cấp theo Nghị định số 34 / 2008 / NĐ - CP ngày 25/3/2008 và Nghị định số 46 / 2011 / NĐ - CP ngày 17/6/2011 mà đang còn hiệu lực tính đến ngày 01/11/2013 (ngày có hiệu lực của Nghị định số 102 / 2013 / NĐ - CP ) không phải đổi giấy phép lao động mới và tiếp tục có hiệu lực cho đến ngày được quy định cụ thể cụ thể trên Giấy phép.


  2. Đối với những Giấy phép lao động đã được cấp theo quy định tại Nghị định số 34 / 2008 / NĐ - CP ngày 25/3/2008 và Nghị định số 46 / 2011 / NĐ - CP ngày 17/6/2011 mà hết thời hạn thì phải thực hiện cấp mới theo quy định tại mục 3 Nghị định số 102 / 2013 / NĐ - CP .


Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị các doanh nghiệp thực hiện theo quy định./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • UBND TP HCM (để báo cáo);

  • Sở Ngoại vụ (để phối hợp);

  • BQL KCXKCN, BQL KCNC (để phối hợp);

  • Lưu: VT, P VL.

TL. GIÁM ĐỐC

 TRƯỞNG PHÒNG VIỆC LÀM


Trương Lê Mỹ Ngọc

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.