Open navigation

Công văn 1793/LĐTBXH-LĐTL Trợ cấp thôi việc cho người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động


BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 1793 / LĐTBXH - LĐTL

V/v trợ cấp thôi việc

Hà Nội, ngày 29 tháng 05 năm 2014


Kính gửi: Bến xe ô tô khách Bắc Quảng Ngãi


Trả lời công văn số 011 / CV - BX ngày 12/3/2014 của Bến xe ô tô khách Bắc Quảng Ngãi về việc chi trả trợ cấp thôi việc cho người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:


Theo quy định tại điểm c, Khoản 3, Điều 5 Thông tư số 33 / 2012 / TT - BLĐTBXH ngày 20/12/2012 về việc hướng dẫn thực hiện chính sách đối với người lao động theo Nghị định số 59 / 2011 / NĐ - CP ngày 18/7/2011 của Chính phủ về việc chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần thì Hội đồng quản trị, đại diện người sử dụng lao động theo quy định của công ty cổ phần có trách nhiệm giải quyết chế độ trợ cấp thôi việc, mất việc làm cho người lao động từ doanh nghiệp cổ phần hóa chuyển sang khi người lao động đó mất việc làm, thôi việc tại công ty cổ phần.


Theo quy định trên thì Công ty cổ phần dịch vụ Giao thông vận tải Quảng Ngãi (là công ty cổ phần hóa từ Xí nghiệp vận tải ô tô Quãng Ngãi) có trách nhiệm tính trả trợ cấp thôi việc cho người lao động đối với thời gian người lao động làm việc cho mình và thời gian làm việc tại Xí nghiệp vận tải ô tô Quảng Ngãi khi người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động đúng pháp luật./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Ông Lý Văn Mân (Số nhà 04 Phạm

    Xuân Hòa, TP Quãng Ngãi);

  • TT Phạm Minh Huân (để b/c);

  • Lưu VT, Vụ LĐTL.

TL. BỘ TRƯỞNG

VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG - TIỀN LƯƠNG


Tống Thị Minh

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.