Open navigation

Công văn 1141/BC-TTX Báo cáo 1141/BC-TTX năm 2013 thực hiện quy định về lao động và tiền lương; định mức kinh tế, lao động, kỹ thuật trong việc lập dự toán đối với công trình xây dựng cơ bản trong doanh nghiệp trực thuộc do Thông tấn xã Việ


THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 1141 / BC - TTX

Hà Nội, ngày 22 tháng 11 năm 2013


BÁO CÁO


VỀ VIỆC THỰC HIỆN CÁC QUY ĐỊNH VỀ LAO ĐỘNG VÀ TIỀN LƯƠNG; CÁC ĐỊNH MỨC KINH TẾ, LAO ĐỘNG, KỸ THUẬT TRONG VIỆC LẬP DỰ TOÁN ĐỐI VỚI CÁC CÔNG TRÌNH XDCB TRONG CÁC DOANH NGHIỆP TRỰC THUỘC


Thực hiện Công văn số 1436 / TTg - KTTH ngày 10 tháng 9 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện các quy định về lao động và tiền lương trong các doanh nghiệp nhà nước thuộc thẩm quyền quản lý, Thông tấn xã Việt Nam xin được báo cáo như sau:


 1. Việc thực hiện các quy định về chính sách lao động và tiền lương trong các doanh nghiệp trực thuộc.


  Thống tấn xã Việt Nam (TTXVN) là cơ quan thuộc Chính phủ, thực hiện chức năng thông tấn nhà nước trong việc phát thông tin, văn kiện chính thức của Đảng và Nhà nước; cung cấp thông tin phục vụ yêu cầu lãnh đạo của Đảng và quản lý của Nhà nước; thu thập, phổ biến thông tin bằng các loại hình truyền thông, phục vụ các cơ quan thông tin đại chúng, công chúng và các đối tượng có nhu cầu ở trong và ngoài nước. Hiện nay TTXVN có hai doanh nghiệp in trực thuộc là: Công ty TNHH một thành viên ITAXA và Công ty TNHH một thành viên In - Thương mại hoạt động theo luật doanh nghiệp thực hiện nhiệm vụ in các ấn phẩm của TTXVN và làm các dịch vụ khác.


  Trong quy chế quản lý của các công ty đều có quy chế trả lương cho người lao động theo kết quả công tác của cán bộ, công nhân viên. Việc giải quyết nâng bậc lương đối với viên chức quản lý, Tổng Giám đốc TTXVN quyết định trên cơ sở đề nghị của doanh nghiệp và theo quy định. Đối với người trực tiếp sản xuất kinh doanh thì các công ty của TTXVN hàng năm tổ chức bồi dưỡng nâng cao trình độ, kỹ năng nghề cho người lao động đang làm việc tại công ty tổ chức thi tay nghề để nâng bậc lương cho người lao động theo quy định.


  Các doanh nghiệp của TTXVN đều thực hiện đúng quy định của Nhà nước về lao động và tiền lương bảo đảm quyền, lợi ích của người lao động. Thực hiện đầy đủ chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho người lao động; được thi tay nghề, nâng bậc lương thường xuyên; được trang bị đầy đủ những thiết bị bảo hộ lao động; được hưởng chế độ phụ cấp độc hại, ăn giữa ca. Khi cán bộ, viên chức và người lao động bị ốm đau, tai nạn lao động, cán bộ nữ khi sinh thì luôn được Ban Giám đốc công ty, Công đoàn cơ sở của công ty quan tâm và giải quyết các chế độ bảo hiểm theo đúng quy định của Nhà nước hiện hành.


  Hàng quý các doanh nghiệp thực hiện báo cáo lao động và thu nhập, sáu tháng, một năm; báo cáo sản xuất kinh doanh cho các đơn vị quản lý và Ban lãnh đạo TTXVN để theo dõi. Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm nay và kết quả thực hiện năm trước, TTXVN duyệt và giao đơn giá tiền lương cho các doanh nghiệp để làm căn cứ xác định kế hoạch quỹ tiền lương phù hợp với kế hoạch sản xuất và làm căn cứ trả lương cho người lao động. Riêng quỹ tiền lương và thù lao của viên chức quản lý, doanh nghiệp đề xuất riêng, TTXVN xem xét kiểm tra sau đó duyệt và hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện theo đúng các văn bản quy định.


  Báo cáo lao động và thu nhập của các doanh nghiệp trong 02 năm gần đây


  Tên đơn vị

  Tổng số lao động (người)

  Năm 2011

  Năm 2012

  6th đầu năm 2013

  Năm Năm 6th đầu Năm 2011 2012 năm 2013 2011

  Năm 2012

  6th đầu năm 2013

  Công ty TNHH MTV In Thương mại

  165

  162

  170

  10.522 11.747

  7.268 5,3

  6,1

  7,1

  Công ty TNHH MTV Itaxa

  293

  273

  281

  25.162 24.260

  14.620 7,1

  7,4

  8,6
  Mặc dù có ảnh hưởng của suy thoái kinh tế cả trong nước và thế giới doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn, nhưng đơn giá tiền lương của các doanh nghiệp đã phê duyệt vẫn đảm bảo nguyên tắc tốc độ tăng tiền lương thấp hơn tốc độ tăng năng suất lao động. Phương án trả lương cho người lao động của các doanh nghiệp căn cứ vào năng suất của từng người lao động làm được đảm bảo công khai theo quy chế quản lý của doanh nghiệp.


  Những năm gần đây do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế, tác động của báo mạng, báo điện tử, truyền hình nên các doanh nghiệp gặp không ít khó khăn đặc biệt là các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực in ấn. Vì vậy các doanh nghiệp in trực thuộc của TTXVN cũng phải chuyển đổi cơ cấu sản phẩm, tổ chức làm thêm các dịch vụ thương mại, thực hiện in dịch vụ các sản phẩm ngoài ngành tạo ra nhiều công ăn việc làm cho người lao động. Do vậy thu nhập của người lao động mặc dù chưa cao nhưng cơ bản vẫn đảm bảo ổn định cho người lao động.


  • Công ty TNHH một thành viên ITAXA năm 2011 có 293 CBCNV tổng thu nhập của người lao động đạt khoảng 25.162.000.000 đồng, thu nhập bình quân của người lao động đạt 7,1 triệu đồng / người / tháng ; năm 2012 có 273 CBCNV tổng thu nhập của người lao động đạt khoảng 24.260.000.000 đồng giảm 0.37% so với năm 2011, thu nhập bình quân của người lao động đạt 7,4 triệu đồng / người / tháng tăng 0,42% so với năm 2011; 6 tháng đầu năm 2013 công ty có 281 CBCNV tổng thu nhập của người lao động đạt khoảng 14.620.000.000 đồng, thu nhập bình quân đạt 8,6 triệu đồng / người / tháng tăng 19% so với năm 2012.


  • Công ty TNHH một thành viên In - Thương mại năm 2011 có 165 CBCNV tổng thu nhập của người lao động đạt 10.522.000.000 đồng, thu nhập bình quân của người lao động đạt khoảng 5,3 triệu đồng / người / tháng ; năm 2012 có 162 CBCNV tổng thu nhập đạt 11.747.000.000 đồng, thu nhập bình quân đạt 6,1 triệu đồng / người / tháng tăng 15% so với năm 2011; 6 tháng đầu năm 

   2013 công ty có 170 CBCNV tổng thu nhập của người lao động đạt 7.268.000.000 đồng, thu nhập bình quân đạt 7,1 triệu đồng / người / tháng tăng 20% so với năm 2012.


 2. Tình hình thực hiện rà soát lại các chính sách hiện hành của Nhà nước về việc thực hiện các nhiệm vụ, dịch vụ công ích, định mức kinh tế, kỹ thuật, định mức lao động trong việc lập dự toán đối với các công trình xây dựng cơ bản từ nguồn vốn ngân sách nhà nước hoặc thực hiện nhiệm vụ công ích theo đơn đặt hàng của Nhà nước hoặc được Nhà nước giao.


Từ năm 2010 đến nay trong hai doanh nghiệp trực thuộc TTXVN, chỉ có 01 dự án “Nâng cao năng lực in tin, báo khu vực phía Bắc” được thực hiện tại Công ty TNHH một thành viên In - Thương mại. Dự án được thực hiện trong năm 2010. Theo dự án, tổng mức đầu tư được duyệt là 48.114.000.000 đồng trong đó vốn NSNN cấp 4.072.000.000 đồng.


Toàn bộ số tiền của dự án trên Công ty đã thực hiện đầu tư máy móc thiết bị cụ thể là hệ thống máy in báo cuộn GOSS MERCURY do Hãng GOSS INTERNATIONAL (Hoa Kỳ) sản xuất năm 2009, mới 100%. Máy có cấu hình cao gồm 02 tháp in (16 màu), có thể chạy cùng lúc 04 cuộn giấy (trong đó có 03 cuộn được nối giấy tự động, và 01 cuộn nối giấy bằng tay), tương đương với 32 trang báo khổ 29 x 42 cm. Hệ thống có tốc độ in tối đa là 45.000 sản phẩm / giờ và được điều khiển hoàn toàn tự động từ việc chồng khớp các màu in, tự động xác định chế độ cung cấp mực và ẩm trong quá trình in...Hiện tại, hệ thống máy in báo này đang được vận hành, khai thác để in các báo của ngành, như Báo Tin Tức, báo Việt Nam News, báo Thể thao & Văn hóa... và các ấn phẩm ngoài khác có số lượng phát hành lớn, in nhiều màu, nhiều trang...vv.


Doanh thu sản xuất in của Công ty trong những năm gần đây:


+ Năm 2008: 42,2 tỷ đồng


+ Năm 2009: 56,2 tỷ đồng


+ Năm 2010: 61,1 tỷ đồng


+ Năm 2011: 77,5 tỷ đồng


+ Năm 2012: 72,5 tỷ đồng


+ 6 tháng đầu năm 2013: 40 tỷ đồng


Qua kết quả kinh doanh trên cho thấy sau khi được đầu tư hệ thống máy in báo cuộn mới theo dự án đã làm tăng năng lực in báo của Công ty lên rõ rệt. Doanh thu sản xuất tăng mạnh (năm 2008, 2009, 2010 là 42,2 tỷ, 56,2 tỷ và 61,1 đến năm 2011 khi hệ thống hoạt động ổn định doanh thu sản xuất là 77,5 tỷ tăng 16,4 tỷ so với năm 2010 tương đương 1,27% và tăng 21,3 tỷ so với năm 2009 tương đương 1,37%). Nếu như trước đây khi chưa thực hiện dự án, Công ty chủ yếu chỉ in các tờ báo trong ngành máy móc đôi khi không đảm bảo được chất lượng cũng như tiến độ in thì nay Công ty đã và đang thực hiện việc in 15 tờ báo, vừa đảm bảo được tiến độ sản xuất, vừa nâng cao chất lượng sản phẩm, đặc biệt đối với các báo được in 4 màu, được các Tòa soạn và khách hàng đánh giá rất cao. Đánh giá chung, TTXVN khẳng định, việc triển khai và thực hiện dự án “Nâng cao năng lực in tin, báo khu vực phía Bắc’’ là rất có hiệu quả, đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao của các sản phẩm trong ngành cũng như khách hàng ngoài ngành.


Trên đây là báo cáo tình hình lao động, tiền lương, các dự án được đầu tư bởi ngân sách Nhà nước tại các doanh nghiệp trực thuộc của TTXVN, chúng tôi xin báo cáo để quý Bộ tập hợp báo cáo trình Chính phủ xem xét./.Nơi nhận:

 • Bộ LĐTB và Xã hội;

 • Lưu: VT, TCCB.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC

 PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC


Đinh Đăng Quang

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.