Open navigation

Công văn 8300/BTC-CST Áp dụng thuế tự vệ, chống bán phá giá, chống trợ cấp

 Hết hiệu lực: 14/12/2016 


BỘ TÀI CHÍNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  8300 / BTC - CST 

V/v áp dụng thuế tự vệ, chống bán phá giá, chống trợ cấp

Hà Nội, ngày 23 tháng 06 năm 2014


Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.


Trong thời gian qua, Bộ Tài chính nhận được ý kiến phản ánh vướng mắc về việc áp dụng thuế tự vệ, thuế chống bán phá giá, thuế chống trợ cấp của một số doanh nghiệp, cơ quan hải quan các tỉnh, thành phố. Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:


Căn cứ Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu ngày 14/6/2005;


Căn cứ Nghị định số  87 / 2010 / NĐ - CP  ngày 13/8/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu:


Sau khi trao đổi thống nhất với Bộ Công Thương (tại công văn số  4530 / BCT - QLCT  ngày 27/5/2014),


Việc áp dụng thuế tự vệ, thuế chống bán phá giá, thuế chống trợ cấp (về thời điểm tính thuế, thời hạn nộp thuế, hoàn thuế...) trong các trường hợp liên quan như: hàng hóa nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu, hàng hóa nhập khẩu của doanh nghiệp chế xuất nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu; hoàn thuế đối với hàng hóa nhập khẩu đã nộp thuế nhập khẩu nhưng phải tái xuất... được thực hiện như đối với thuế nhập khẩu theo quy định của Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và các văn bản hướng dẫn thi hành.


Công văn này thay thế công văn số  2015 / BTC - TCHQ  ngày 17/02/2014 của Bộ Tài chính. Bộ Tài chính thông báo để Cục Hải quan các tỉnh, thành phố biết và thực hiện./.Nơi nhận:

 • Như trên;

 • Đ/c Bộ trưởng (để b/c);

 • Bộ Công Thương;

 • Tổng Công ty CN Dầu thực hiện Việt Nam;

 • Công ty TNHH MTV Satra Tây Nam;

 • Công ty Dầu ăn Golden Hope Nhà Bè;

 • Công ty TNHH Hong Ik Vina;

 • Công ty TNHH Thép không gỉ Quảng Thượng VN;

 • Công ty TNHH CN Ever Force;

 • Công ty CP QT Đại Dương OSS;

 • Công ty CP Thực phẩm An Long;

 • Tổng cục Hải quan;

 • Vụ Pháp chế:

 • Lưu: VT, CST (PXNK).


KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG


Đỗ Hoàng Anh Tuấn

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.