Open navigation

Công văn 3354/CT-TTHT Chi phí được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp


TỔNG CỤC THUẾ

CỤC THUẾ TP.HỒ CHÍ MINH

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 3354 / CT - TTHT

V/v: chi phí được trừ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 05 năm 2014


Kính gửi: Công ty cổ phần Sutrix Media (Việt Nam)

Địa chỉ: 72/4 Trương Quốc Dung, P.10, quận Phú Nhuận 

Mã số thuế: 0301936346


Trả lời văn bản số 01 / 2014 ngày 25/04/2014 của Công ty về chi phí được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), Cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 3 Điều 3, Khoản 5 Điều 5 Thông tư số 80 / 2012 / TT - BTC ngày 22/05/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn Luật Quản lý thuế về đăng ký thuế: “Nguyên tắc cấp mã số thuế:

...

Cấp mã số thuế cho Bên Việt Nam nộp thuế thay cho nhà thầu nước ngoài

Nhà thầu và nhà thầu phụ nước ngoài không đăng ký nộp thuế trực tiếp với cơ quan thuế thì bên Việt Nam ký hợp đồng với nhà thầu có trách nhiệm khai và nộp thuế cho bên nước ngoài. Bên Việt Nam được cấp mã số thuế 10 số để sử dụng cho việc khai, nộp thuế cho các nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài”

“Hồ sơ đăng ký thuế đối với bên Việt Nam nộp thuế thay cho nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài


Hồ sơ đăng ký thuế gồm:

 • Tờ khai đăng ký thuế theo mẫu số 04.1-ĐK-TCT ban hành kèm theo Thông tư này; Trường hợp Bên Việt Nam cần quyết toán, xác nhận số tiền thuế đã nộp thay cho các nhà 

  thầu nước ngoài, Bên Việt Nam phải cung cấp cho cơ quan thuế trực tiếp quản lý 01 (một) bộ hồ sơ gồm: bản sao không yêu cầu chứng thực hợp đồng thầu; các chứng từ, tài liệu liên quan đến hợp đồng thầu đã ký với các nhà thầu nước ngoài để phục vụ cho việc quyết toán thuế và xác nhận việc hoàn thành nghĩa vụ thuế (nếu có)”

  Căn cứ Thông tư số 60 / 2012 / TT - BTC ngày 12/04/2012 của Bộ Tài Chính hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam (gọi tắt là thuế nhà thầu);

  Căn cứ Thông tư số 156 / 2013 / TT - BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quản lý thuế;

  Căn cứ Khoản 1 Điều 6 Thông tư số 123 / 2012 / TT - BTC ngày 27/7/2012 của Bộ Tài Chính hướng dẫn về thuế TNDN quy định các khoản chi được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế:

  “Trừ các khoản chi nêu tại Khoản 2 Điều này, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

  1. Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp;

  2. Khoản chi có đủ hoá đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật”.

Trường hợp Công ty có mua một số dịch vụ của các nhà cung cấp nước ngoài qua mạng internet thì trước khi thanh toán tiền cho các nhà cung cấp nước ngoài, Công ty có trách nhiệm khấu trừ thuế nhà thầu để kê khai nộpvào ngân sách nhà nước theo quy định tại Thông tư số 60 / 2012 / TT - BTC . Để thực hiện kê khai nộp thay thuế nhà thầu nước ngoài theo quy định tại Điều 20 Thông tư số 156 / 2013 / TT - BTC , Công ty phải làm thủ tục cấp mã số thuế nộp thay thuế nhà thầu theo quy định tại Khoản 5 Điều 5 Thông tư số 80 / 2012 / TT - BTC nêu trên. Căn cứ hoá đơn điện tử của nhà cung cấp nước ngoài, chứng từ khấu trừ thuế nhà thầu, chứng từ thanh toán tiền Công ty tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN.

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.Nơi nhận:

 • Như trên;

 • P.Pháp chế;

 • P.KTr 2;

 • Lưu: HC, TTHT.

KT.CỤC TRƯỞNG

PHÓ CỤC TRƯỞNG


Trần Thị Lệ Nga

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.