Open navigation

Công văn 3571/CT-TTHT Chính sách thuế khi góp vốn thành lập doanh nghiệp bằng tài sản


TỔNG CỤC THUẾ

CỤC THUẾ TP.HỒ CHÍ MINH

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 3571 / CT - TTHT

V/v: chính sách thuế

TP.Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 5 năm 2014


Kính gửi: Công ty CP văn hóa Phương Nam

Địa chỉ: 940 Đường 3/2, Phường 15, Quận 11 

Mã số thuế: 0301860552


Trả lời văn thư số 109 / PNC - 2014 ngày 22/4/2014 của Công ty về chính sách thuế khi góp vốn thành lập doanh nghiệp bằng tài sản, Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

 • Căn cứ Điều 30 Luật Doanh nghiệp số 60 / 2005 / QH11ngày 29/11/2005:

  “Định giá tài sản góp vốn

  1. Tài sản góp vốn không phải là tiền Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng phải được các thành viên, cổ đông sáng lập hoặc tổ chức định giá chuyên nghiệp định giá.

  2. Tài sản góp vốn khi thành lập doanh nghiệp phải được các thành viên, cổ đông sáng lập định giá theo nguyên tắc nhất trí; nếu tài sản góp vốn được định giá cao hơn so với giá trị thực tế tại thời điểm góp vốn thì các thành viên, cổ đông sáng lập liên đới chịu trách nhiệm đối với các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty bằng số chênh lệch giữa giá trị được định và giá trị thực tế của tài sản góp vốn tại thời điểm kết thúc định giá.

  …”

  Căn cứ Khoản 7 Điều 5 Thông tư số 219 / 2013 / TT - BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng (GTGT):

  “Cơ sở kinh doanh không phải kê khai, nộp thuế trong các trường hợp sau:

  a) Góp vốn bằng tài sản để thành lập doanh nghiệp. Tài sản góp vốn vào doanh nghiệp phải có: biên bản góp vốn sản xuất kinh doanh, hợp đồng liên doanh, liên kết; biên bản định giá tài sản của Hội đồng giao nhận vốn góp của các bên góp vốn (hoặc văn bản định giá của tổ chức có chức năng định giá theo quy định của pháp luật), kèm theo bộ hồ sơ về nguồn gốc tài sản.

  …”

 • Căn cứ khoản 14 Điều 7 Thông tư số 123 / 2012 / TT - BTC ngày 27/07/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thu nhập doanh nghiệp (TNDN):

“Thu nhập khác là các khoản thu nhập chịu thuế trong kỳ tính thuế mà khoản thu nhập này không thuộc các ngành, nghề lĩnh vực kinh doanh ghi trong đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp. Thu nhập khác bao gồm các khoản thu nhập sau:

14. Chênh lệch tăng do đánh giá lại tài sản theo quy định của pháp luật để góp vốn, để điều chuyển tài sản khi chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, được xác định cụ thể như sau:

Chênh lệch tăng do đánh giá lại tài sản (không bao gồm quyền sử dụng đất) là phần chênh lệch giữa giá trị đánh giá lại với giá trị còn lại của tài sản ghi trên sổ sách kế toán và tính một lần vào thu nhập khác trong kỳ tính thuế khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp tại doanh nghiệp có tài sản đánh giá lại”.

Trường hợp Công ty theo trình bày thực hiện góp vốn bằng tài sản để thành lập Công ty con thuộc trường hợp không phải kê khai, nộp thuế GTGT (không phải lập hóa đơn); thủ tục, hồ sơ góp vốn thực hiện theo hướng dẫn nêu trên. Trường hợp tài sản đem góp vốn có đánh giá lại thì phần chênh lệch tăng phải kê khai, nộp thuế TNDN theo quy định.

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.Nơi nhận:

 • Như trên;

 • P.PC;

 • P.Ktra4;

 • Lưu: VT, TTHT.

KT. CỤC TRƯỞNG

 PHÓ CỤC TRƯỞNG


Trần Thị Lệ Nga

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.