Open navigation

Công văn 36248/CT-HTr Chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp


TỔNG CỤC THUẾ

CỤC THUẾ TP HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 36248 / CT - HTr

V/v trả lời chính sách thuế

Hà Nội, ngày 24 tháng 7 năm 2014


Kính gửi: Công ty TNHH Công nghệ và truyền thông Comtec 

Mã số thuế: 0100774014

Địa chỉ: số 9, Ngách 45, Ngõ 91 Phố Nguyễn Chí Thanh, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, TP Hà Nội

Trả lời công văn số 06 ngày 25/6/2014 của Công ty TNHH Công nghệ và truyền thông Comtec (sau đây gọi tắt là Công ty) hỏi về chính sách thuế, Cục thuế Thành phố Hà Nội có ý kiến như sau:


 • Căn cứ Điểm 2 Điều 6 Nghị định số 222 / 2013 / NĐ - CP ngày 31/12/2013 của Chính phủ quy định:


  "2. Các doanh nghiệp không phải tổ chức tín dụng không sử dụng tiền mặt khi vay và cho vay lẫn nhau. "


 • Căn cứ Tiết c Điểm 1 Điều 9 Nghị định số 218 / NĐ - CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành Luật thuế TNDN (có hiệu lực thi hành từ ngày 15/2/2014 và áp dụng cho kỳ tính thuế năm 2014 trở đi) quy định đối với hàng hóa dịch vụ mua vào từng lần thanh toán không dùng tiền mặt:


  "c) Đối với hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ từng lần có giá trị từ hai mươi triệu đồng trở lên phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt... "


 • Căn cứ Khoản 2 Điều 17 Chương III Nghị định số 51 / 2010 / NĐ - CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa và cung ứng dịch vụ, quy định về xử lý thu hồi đối với hóa đơn đã lập:


  "2. Trường hợp hóa đơn đã lập được giao cho người mua nếu phát hiện lập sai, hoặc theo yêu cầu của một bên, hàng hóa, dịch vụ đã mua bị trả lại hoặc bị đòi lại, hai bên lập biên bản thu hồi các liên của số hóa đơn lập sai, hoặc hóa đơn của hàng hóa, dịch vụ bị trả lại, bị đòi lại và lưu giữ hóa đơn tại người bán.


  Biên bản thu hồi hóa đơn phải thể hiện được nội dung lập sai hoặc lý do đòi lại, trả lại hàng hóa, dịch vụ và các thỏa thuận bồi thường giữa hai bên (nếu có). "


 • Căn cứ Thông tư số 39 / 2014 / TT - BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51 / 2010 / NĐ - CP ngày 14/5/2010 và Nghị định số 04 / 2014 / NĐ - CP ngày. 17/01/2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

+ Tại Tiết b Điểm 2 Điều 16 quy định về lập hóa đơn:


"b) Tiêu thức "Tên, địa chỉ, mã số thuế của người bán", "tên, địa chỉ, mã số thuế của người mua ghi tên đầy đủ hoặc tên viết tắt theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế.


...


Trường hợp tên, địa chỉ người mua quá dài, trên hóa đơn người bán được viết ngắn gọn một số danh từ thông dụng như: "Phường" thành "P"; "Quận" thành "Q", "Thành phố" thành "TP", "Việt Nam" thành "VN" hoặc "Cổ phần" là "CP", "Trách nhiệm Hữu hạn" thành "TNHH", "khu công nghiệp" thành "KCN", "sản xuất" thành "SX", "Chi nhánh" thành "CN"... nhưng phải đảm bảo đầy đủ số nhà, tên đường phố, phường, xã, quận, huyện, thành phố, xác định được chính xác tên, địa chỉ doanh nghiệp và phù hợp với đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế của doanh nghiệp. "


Căn cứ quy định trên Cục thuế TP Hà Nội trả lời về nguyên tắc như sau: 1/ Về việc Công ty vay tiền của cá nhân thanh toán tiền mặt:

Theo quy định tại Điểm 2 Điều 6 Nghị định số 222 / 2013 / NĐ - CP ngày 31/12/2013 của Chính phủ chỉ quy định: doanh nghiệp với doanh nghiệp không phải tổ chức tín dụng không sử dụng tiền mặt khi vay và cho vay lẫn nhau. Việc Công ty vay cá nhân bằng tiền mặt và thanh toán trả tiền vay cá nhân bằng tiền mặt, không thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan thuế.


2/ Về hóa đơn ghi sai địa chỉ của giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh:


Trường hợp Công ty mua hàng hóa, dịch vụ, bên bán phải lập hóa đơn ghi tên đầy đủ hoặc tên viết tắt theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế. Trường hợp tên, địa chỉ người mua quá dài, trên hóa đơn người bán được viết ngắn gọn một số danh từ thông dụng như: "Phường" thành "P"; "Quận" thành "Q", "Thành phố" thành "TP", "Việt Nam" thành "VN" hoặc "Cổ phần" là "CP", "Trách nhiệm Hữu hạn" thành "TNHH", "khu công nghiệp" thành "KCN", "sản xuất" thành "SX", "Chi nhánh" thành "CN"... nhưng phải đảm bảo đầy đủ số nhà, tên đường phố, phường, xã, quận, huyện, thành phố, xác định được chính xác tên, địa chỉ doanh nghiệp và phù hợp với đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế của doanh nghiệp theo quy định tại Tiết b, Điểm 2, Điều 16 Thông tư số 39 / 2014 / TT - BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính.


3/ Trường hợp bên bán hàng lập hóa đơn theo địa chỉ cũ không đúng theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi của Công ty thì hai bên phải lập biên bản thu hồi các liên của số hóa đơn lập sai và lưu giữ hóa đơn tại người bán. Biên bản thu hồi hóa đơn phải thể hiện được nội dung lập sai địa chỉ của người mua, đồng thời người bán lập hóa đơn điều chỉnh sai sót theo quy định tại Khoản 2, Điều 17, Chương III Nghị định số 51 / 2010 / NĐ - CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ.


Cục thuế Thành phố Hà Nội thông báo để Công ty TNHH Công nghệ và truyền thông Comtec biết và thực hiện theo đúng quy định tại văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này./.


KT. CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CỤC TRƯỞNG


Thái Dũng Tiến

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.