Open navigation

Công văn 3200/TCT-CS Chính sách thuế TNDN trường hợp doanh nghiệp là tổ chức phi lợi nhuận, không kinh doanh


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC THUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 3200 / TCT - CS

V/v chính sách thuế TNDN

Hà Nội, ngày 18 tháng 7 năm 2016


Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Thừa Thiên Huế


Tổng cục Thuế nhận được công văn số 1375 / CT - TTHT ngày 9/5/2016 của Cục Thuế tỉnh Thừa Thiên Huế về việc chuyển nhượng căn hộ tại địa chỉ Lô C13 KĐT An Cựu, P. An Đông, TP. Huế của Hội khuyến học tỉnh Thừa Thiên Huế. Về vấn đề này, sau khi báo cáo Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Tại Tiết đ Khoản 1 Điều 2 Nghị định số 218 / 2013 / NĐ - CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế TNDN:

“Điều 2. Người nộp thuế

1. Người nộp thuế theo quy định tại Khoản 1 Điều 2 Luật thuế thu nhập doanh nghiệp bao gồm:

đ) Tổ chức khác ngoài tổ chức quy định tại các Điểm a, b, c, d Khoản này có hoạt động sản xuất, kinh doanh có thu nhập chịu thuế theo quy định tại Điều 3 Nghị định này”.

Căn cứ quy định nêu trên, Hội khuyến học tỉnh Thừa Thiên Huế là một tổ chức xã hội từ thiện được thành lập theo Quyết định số 1888 / QĐ - UBND ngày 4/8/1997 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế và hoạt động theo điều lệ quy định tại Quyết định số 2110 / QĐ - UBND ngày 14/10/2015 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế (là tổ chức phi lợi nhuận, không kinh doanh). Tháng 7 / 2014 Hội Khuyến học tỉnh được Công ty CP Đầu tư IMG Huế tặng căn hộ tại địa chỉ Lô C13 KĐT An Cựu, P. An Đông, TP. Huế. Theo đó, được sự đồng ý của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tại công văn số 3218 / UBND - GD ngày 26/6/2015 và Sở Tài chính tỉnh tại công văn số 1687 / STC - QLGCS ngày 3/7/2015, tháng 4 / 2016 Hội Khuyến học tỉnh đã thực hiện chuyển nhượng căn hộ nói trên nhằm mục đích chuyển đổi cơ sở vật chất được tặng thành tiền để tăng thêm nguồn cho quỹ Hội thì không phải kê khai, nộp thuế TNDN đối với hoạt động chuyển nhượng này.

Hội khuyến học tỉnh phải có văn bản cam kết và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của việc Hội khuyến học tỉnh không tham gia hoạt động sản xuất kinh doanh, việc chuyển nhượng căn hộ nêu trên không nhằm mục đích kinh doanh và gửi văn bản này cho cơ quan thuế trực tiếp quản lý. Cục Thuế tỉnh Thừa Thiên Huế có trách nhiệm kiểm tra, xác minh làm cơ sở xác định đối tượng không phải nộp thuế TNDN khi Hội Khuyến học chuyển nhượng căn hộ nêu trên.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Thừa Thiên Huế biết./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • TTr Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để b/c);

  • Vụ CST, PC (BTC);

  • Vụ PC-TCT;

  • Lưu VT, CS (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG 

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG


Cao Anh Tuấn

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.