Open navigation

Công văn 6815/VPCP-KTTH ngày 17/08/2016 Chương trình điều tra thống kê quốc gia

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6815/VPCP-KTTH

V/v chương trình Điều tra thống kê quốc gia

Hà Nội, ngày 17 tháng 8 năm 2016

Kính gửi: Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 5973/TTr-BKHĐT ngày 01 tháng 8 năm 2016 về việc sửa đổi Chương trình Điều tra thống kê quốc gia, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ có ý kiến như sau:

Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương hoàn thiện dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Chương trình Điều tra thống kê quc gia (Chương trình) trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định trong tháng 8 năm 2016 theo hướng:

1. Không bổ sung các cuộc Điều tra: “Điều tra di cư nội địa quốc gia”, “Điều tra trẻ em và phụ nữ Việt Nam” vào Chương trình.

2. Thực hiện thu thập thông tin biên soạn chỉ tiêu thống kê quốc gia mã số 1005 (Giá trị xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa) và mã s 1006 (Mặt hàng xuất khẩu, nhập khẩu) theo quy định tại Nghị định số 97/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định về nội dung chỉ tiêu thống kê thuộc h thống chỉ tiêu thống kê quốc gia.

3. Thể hiện rõ nội dung các cuộc Điều tra thống kê trong dự thảo Chương trình để thu thập, tính toán chỉ tiêu thống kê quốc gia với mã số cụ thể thuc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, PTTg Vương Đình Huệ;
- Các Bộ: Tư pháp, Tài chính;
- Tổng cục Thống kê;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Sỹ Hiệp, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, TKBT, PL, KTN, KGVX, ĐMDN, QHQT, NC;
- Lưu: VT, KTTH (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
 Nguyễn Sỹ Hiệp

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.