Open navigation

Công văn 4102/TCT-CS Chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp đối với mặt hàng cơm dừa sấy khô


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC THUẾ

----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 4102/TCT-CS

V/v chính sách thuế TNDN.

Hà Nội, ngày 09 tháng 09 năm 2016

Kính gửi:

 • Cục Thuế tỉnh Bến Tre;

 • Công ty TNHH Phước Sang

(Địa chỉ: Ấp Long Hòa 1, xã Long Định, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre).


Tổng cục Thuế nhận được công văn số 1564/CT-TTHT ngày 20/7/2016 của Cục Thuế tỉnh Bến Tre về chính sách thuế TNDN và công văn số 04/2016-PS ngày 8/7/2016 của Công ty TNHH Phước Sang về chính sách thuế TNDN đối với mặt hàng cơm dừa sấy khô. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:


- Tại khoản 2, Điều 1 Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/2/2015 của Chính phủ quy định: Thu nhập miễn thuế TNDN như sau:


“1. Thu nhập từ trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng, chế biến nông sản, thủy sản, sản xuất muối của hợp tác xã; thu nhập của hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp thực hiện ở địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn hoặc địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; thu nhập của doanh nghiệp từ trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng, chế biến nông sản, thủy sản ở địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; thu nhập từ hoạt động đánh bắt hải sản.Thu nhập từ chế biến nông sản, thủy sản được ưu đãi thuế quy định tại Nghị định này phải đáp ứng đồng thời các điều kiện sau:


 • Tỷ lệ giá trị nguyên vật liệu là nông sản, thủy sản trên chi phí sản xuất hàng hóa, sản phẩm từ 30% trở lên.


 • Sản phẩm, hàng hóa từ chế biến nông sản, thủy sản không thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt, trừ trường hợp do Thủ tướng Chính phủ quyết định theo đề xuất của Bộ Tài chính.”


 • Tại khoản 1 Điều 6 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính như sau:


  “Điều 6. Sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Điều 8 Thông tư số 78/2014/TT- BTC (đã được sửa đổi, bổ sung tại Điều 4 Thông tư số 151/2014/TT-BTC) như sau:


  1. Sửa đổi, bổ sung Khoản 1a Điều 8 Thông tư số 78/2014/TT-BTC như sau: “Điều 8. Thu nhập được miễn thuế:

  “…


  a) Thu nhập từ trồng trọt (bao gồm cả sản phẩm rừng trồng), chăn nuôi, nuôi trồng, chế biến nông sản, thủy sản của hợp tác xã và của doanh nghiệp được ưu đãi thuế (bao gồm ưu đãi về thuế suất, miễn giảm thuế) quy định tại Thông tư này là thu nhập từ sản phẩm do doanh nghiệp, hợp tác xã tự trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng và thu nhập từ chế biến nông sản, thủy sản (bao gồm cả trường hợp hợp tác xã, doanh nghiệp mua sản phẩm nông sản, thủy sản về chế biến).”.


 • Liên quan đến chính sách thuế TNDN đối với thu nhập từ chế biến nông sản, thủy sản, Bộ Tài chính đã có công văn số 5181/BTC-TCT ngày 15/4/2016 gửi Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, trong đó có hướng dẫn:


  “Trường hợp doanh nghiệp thương mại thu mua nguyên vật liệu là nông sản, thủy sản về để bán thì thu nhập từ hoạt động kinh doanh nông sản, thủy sản không được hưởng ưu đãi thuế TNDN (không phân biệt có hay không đáp ứng điều kiện theo quy định tại khoản 2, Điều 1 Nghị định số 12/2015/NĐ-CP nêu trên).”.


 • Theo trình bày của Công ty TNHH Phước Sang tại công văn số 04/2016-PS ngày 8/7/2016: “Trong năm 2015 Công ty có kinh doanh mặt hàng cơm dừa sấy khô tại huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre thuộc địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.... Công ty bán sản phẩm cơm dừa sấy khô (quả dừa được tách vỏ, gọt sạch vỏ, xay nhuyễn, sấy khô) là sản phẩm nông sản mới chỉ qua sơ chế thông thường”.


Căn cứ các quy định và hướng dẫn nêu trên, đề nghị Cục Thuế tỉnh Bến Tre kiểm tra điều kiện thực tế đáp ứng của Công ty TNHH Phước Sang (Công ty): nếu Công ty thuộc trường hợp thu mua cơm dừa sấy khô (mặt hàng nông sản) về để bán và kinh doanh thì thu nhập từ hoạt động kinh doanh nông sản này không thuộc thu nhập được miễn thuế TNDN theo quy định tại khoản 2, Điều 1 Nghị định số 12/2015/NĐ-CP nêu trên.


Tổng cục Thuế trả lời để Công ty được biết và đề nghị Công ty liên hệ với Cục Thuế tỉnh Bến Tre để được hướng dẫn thực hiện theo quy định./.Nơi nhận:

 • Như trên;

 • Vụ PC-TCT;

 • Lưu: VT, CS (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG

 PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG


Cao Anh Tuấn

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.