Open navigation

Công văn 4404/TCT-CS Chính sách ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với Viện Tim thành phố Hồ Chí Minh


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------
Số: 4404/TCT-CS
V/v: chính sách thuế

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

 Hà Nội, ngày 22 tháng 09 năm 2016


Kính gửi: - Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh;

- Viện Tim thành phố Hồ Chí Minh

(Đ/c: 86/4 Thành Thái, Phường 12, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh)


Tổng cục Thuế nhận được công văn số 2931/UBND-TM ngày 10/6/2016 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, báo cáo của Cục Thuế tại công văn số 4068/CT-KT3 ngày 5/5/2016 về việc miễn tiền xử phạt, tiền chậm nộp và áp dụng thuế suất thuế TNDN 10% đối với Viện Tim, báo cáo của Viện Tim tại công văn số 430/CV-HCTC ngày 3/8/2016. Về vấn đề này, sau khi báo cáo Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:


Tại khoản 1 Điều 2 Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 quy định về người nộp thuế như sau:

“1. Người nộp thuế thu nhập doanh nghiệp là tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ có thu nhập chịu thuế theo quy định của Luật này (sau đây gọi là doanh nghiệp), bao gồm:...

d) Đơn vị sự nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam; đ) Tổ chức khác có hoạt động sản xuất, kinh doanh có thu nhập.”

Khoản 3 Điều 15 Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật thuế thu nhập doanh nghiệp quy định:

“3. Thuế suất 10% trong suốt thời gian hoạt động áp dụng đối với phần thu nhập của doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao và môi trường (sau đây gọi chung là lĩnh vực xã hội hóa).

Danh mục các hoạt động trong lĩnh vực xã hội hóa quy định tại khoản này do Thủ tướng Chính phủ quy định.”


Tại Điểm 2.8 Mục I, Phần H Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 và hướng dẫn thi hành Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ quy định:


“2.8. Doanh nghiệp trong thời gian đang được hưởng ưu đãi miễn thuế, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định, cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, thanh tra kiểm tra phát hiện tăng số thuế thu nhập doanh nghiệp của thời kỳ miễn thuế, giảm thuế thì doanh nghiệp được hưởng miễn thuế, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định. Tùy theo lỗi của doanh nghiệp, cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, thanh tra áp dụng các mức xử phạt vi phạm pháp luật về thuế theo quy định.”

Điều 16 Nghị định số 129/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013 của Chính phủ quy định về miễn, giảm tiền phạt vi phạm hành chính thuế.


Về chính sách thuế TNDN đối với lĩnh vực xã hội hóa, Bộ Tài chính đã có công văn số 11660/BTC-TCT ngày 20/8/2009.


Theo quyết định số 1085/QĐ-UB-NC ngày 11/3/1996 của UBND thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt điều lệ tổ chức và hoạt động của Viện Tim thành phố Hồ Chí Minh thì Viện Tim là tổ chức sự nghiệp có thu, tự cân đối tài chính. Viện là tổ chức hợp tác giữa Sở Y tế thành phố và Hiệp hội Alain Carpentier (Pháp), chịu sự giám sát tổng quát của UBND thành phố và quản lý nhà nước theo ngành của Sở Y tế. Viện có trách nhiệm chấp hành các chế độ quản lý nhà nước của các cơ quan chức năng Nhà nước Việt Nam. Viện có tư cách bình đẳng trước luật pháp Việt Nam như các tổ chức, đơn vị của Việt Nam và có trách nhiệm chấp hành đúng chính sách của Nhà nước quy định.


Căn cứ các quy định và hướng dẫn nêu trên, về việc áp dụng chính sách ưu đãi đối với thu nhập từ hoạt động xã hội hóa, trường hợp Viện Tim thành phố Hồ Chí Minh là tổ chức nộp thuế TNDN theo quy định tại Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ, nếu Viện đáp ứng điều kiện danh mục loại hình, tiêu chí quy mô, tiêu chuẩn về lĩnh vực xã hội hóa ban hành kèm theo Quyết định số 1466/QĐ-TTg ngày 10/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ thì áp dụng thuế suất thuế TNDN 10% trong suốt thời gian hoạt động đối với phần thu nhập của đơn vị trong lĩnh vực y tế.


Về kiến nghị áp dụng thuế suất ưu đãi thuế TNDN từ năm 2013 trở đi: Đề nghị Cục Thuế rà soát, nếu Viện xác định được doanh thu, chi phí, thu nhập theo quy định của pháp luật thuế TNDN và thực tế hoạt động đáp ứng các điều kiện về xã hội hóa nêu trên thì Viện được hưởng ưu đãi về thuế suất thuế TNDN kể từ ngày Nghị định số 124/2008/NĐ-CP của Chính phủ có hiệu lực thi hành.

Viện Tim thành phố Hồ Chí Minh có trách nhiệm nộp ngân sách Nhà nước tiền phạt vi phạm hành chính thuế và tiền chậm nộp tiền thuế theo quy định. Nếu Viện Tim Tp Hồ Chí Minh đã có đăng ký áp dụng chế độ kế toán Pháp và có văn bản chấp thuận của cấp có thẩm quyền thì không xử phạt vi phạm hành chính về kế toán.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh và Viện Tim thành phố Hồ Chí Minh được biết./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • UBND Tp HCM;

  • Bộ trưởng (để báo cáo);

  • Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để b/c);

  • Các Vụ: HCSN, CST, PC, CĐKT - BTC;

  • Vụ PC - TCT;

  • Lưu: VT, CS (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG

 PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG


Cao Anh Tuấn

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.