Open navigation

Công văn 4525/TCT-DNL Chi phí được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC THUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 4525/TCT-DNL

V/v: chi phí được trừ khi tính thuế TNDN.

Hà Nội, ngày 29 tháng 9 năm 2016


Kính gửi: Tập đoàn Viễn thông Quân đội.


Tổng cục Thuế nhận được công văn số 1843/VTQĐ-KTTC ngày 6/8/2016 của Tập đoàn Viễn thông Quân đội (Viettel) về đề xuất ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác xác định địa điểm và thời gian đi công tác khi thực hiện khoán chi phí công tác. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:


Tại điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung mục 2.9 điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính quy định:


“...Chi phụ cấp cho người lao động đi công tác, chi phí đi lại và tiền thuê chỗ ở cho người lao động đi công tác nếu có đầy đủ hóa đơn, chứng từ được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế. Trường hợp doanh nghiệp có khoán tiền đi lại, tiền ở, phụ cấp cho người lao động đi công tác và thực hiện đúng theo quy chế tài chính hoặc quy chế nội bộ của doanh nghiệp thì được tính vào chi phí được trừ khoản chi khoán tiền đi lại, tiền ở, tiền phụ cấp.


Trường hợp doanh nghiệp cử người lao động đi công tác (bao gồm công tác trong nước và công tác nước ngoài) nếu có phát sinh chi phí từ 20 triệu đồng trở lên, chi phí mua vé máy bay mà các khoản chi phí này được thanh toán bằng thẻ ngân hàng của cá nhân thì đủ điều kiện là hình thức thanh toán không dùng tiền mặt và tính vào chi phí được trừ nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:


  • Có hóa đơn, chứng từ phù hợp do người cung cấp hàng hóa, dịch vụ giao xuất.


  • Doanh nghiệp có quyết định hoặc văn bản cử người lao động đi công tác.


  • Quy chế tài chính hoặc quy chế nội bộ của doanh nghiệp cho phép người lao động được phép thanh toán khoản công tác phí, mua vé máy bay bằng thẻ ngân hàng do cá nhân là chủ thẻ và khoản chi này sau đó được doanh nghiệp thanh toán lại cho người lao động.


…”


Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp Tập đoàn Viettel cử người lao động đi công tác và thực hiện khoán chi phí đối với tiền đi lại, tiền ở, tiền phụ cấp công tác của người lao động và triển khai giải pháp xác nhận thời gian, địa điểm công tác cho người lao động thông qua hệ thống định vị GPS được cài đặt trên điện thoại di động của người lao động thay thế cho việc xác nhận bằng bản giấy của đơn vị nơi người lao động đến công tác. Nếu hệ thống định vị GPS đảm bảo theo dõi được chính xác thời gian, địa điểm công tác của người lao động và có các hồ sơ, chứng từ chứng minh người lao động được cử đi công tác phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị, chi phí công tác Viettel khoán cho người lao động thực hiện theo đúng quy chế tài chính hoặc quy chế nội bộ của Viettel thì chi phí công tác của người lao động Viettel được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp.


Trường hợp Viettel cử người đi lao động đi công tác nếu phát sinh chi phí từ 20 triệu đồng trở lên thì phải có hóa đơn, chứng từ và thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt theo quy định tại điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC nêu trên của Bộ Tài chính.


Tổng cục Thuế trả lời để Tập đoàn Viễn thông Quân đội biết và thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Vụ: CS, PC;

  • Lưu: VT, DNL (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG

 PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG


Đặng Ngọc Minh

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.