Open navigation

Công văn 4549/TCT-HTQT Hướng dẫn thực hiện Hiệp định tránh đánh thuế hai lần Việt Nam - Đức


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC THUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 4549/TCT-HTQT

V/v hướng dẫn thực hiện Hiệp định tránh đánh thuế hai lần Việt Nam-Đức.

Hà Nội, ngày 30 tháng 9 năm 2016


Kính gửi: Cục Thuế TP.Hồ Chí Minh.


Tổng cục Thuế nhận được công văn số 7225/CT-KT1 ngày 28/7/2016 của Cục Thuế TP.Hồ Chí Minh đính kèm theo Hợp đồng số 01/Sabeco-Kag- Imeco/2011 ngày 27/11/2011 giữa Tổng công ty cổ phần Bia-Rượu-Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco) với tổ hợp Nhà thầu Krones AG và Công ty cổ phần Cơ khí & Xây lắp Công nghiệp (Imeco) đề nghị hướng dẫn về thuế nhà thầu theo Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam và Đức (sau đây gọi là Hiệp định) đối với trường hợp Nhà thầu Krones AG. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

 1. Quy định tại nội luật

  Theo quy định tại Điểm 2, Điều 13, Thông tư số 60/TT-BTC ngày 12/4/2012 và Thông tư số 103/TT-BTC ngày 6/8/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam, thì thu nhập bản quyền của nhà thầu Krones AG áp dụng mức thuế suất 10% thuế Thu nhập doanh nghiệp (TNDN) trên doanh thu tính thuế.

 2. Quy định tại Hiệp định

  Khoản 1 Điều 12-Tiền bản quyền Hiệp định quy định:

  “1. Tiền bản quyền và phí dịch vụ kỹ thuật phát sinh tại một Nước ký kết và được trả cho một đối tượng cư trú của Nước ký kết kia có thể bị đánh thuế tại Nước ký kết nơi phát sinh và theo các luật của Nước đó, nhưng nếu đối tượng nhận là đối tượng thực hưởng tiền bản quyền hoặc phí dịch vụ kỹ thuật thì thuế được tính khi đó sẽ không vượt quá:

  1. trong trường hợp đối với tiền bản quyền, 10 phần trăm tổng số tiền bản quyền đó;

  2. trong trường hợp đối với phí dịch vụ kỹ thuật, 7,5 phần trăm tổng số phí dịch vụ kỹ thuật đó. ”

Theo quy định nêu trên, giá trị phần mềm mà Nhà thầu Krones AG cung cấp theo Hợp đồng số 01/Sabeco-Kag-Imeco/2011 nêu trên thuộc đối tượng chịu thuế TNDN tại Việt Nam với mức thuế suất là 10%.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế biết và thực hiện./.Nơi nhận:

 • Như trên;

 • Lưu: VT, HTQT (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG 

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG


Đặng Ngọc Minh

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.