Open navigation

Công văn 4635/TCT-CS Thuế thu nhập doanh nghiệp đối với dịch vụ khám chữa bệnh của Trung tâm điều trị theo yêu cầu và quốc tế


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC THUẾ

----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 4635/TCT-CS

V/v chính sách thuế

Hà Nội, ngày 06 tháng 10 năm 2016


Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Thừa Thiên Huế


Tổng cục Thuế nhận được công văn số 3574/CT-TTHT ngày 09/08/2016 của Cục Thuế tỉnh Thừa Thiên Huế về chính sách thuế TNDN đối với dịch vụ khám chữa bệnh của Trung tâm điều trị theo yêu cầu và quốc tế. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:


Khoản 5 Điều 3 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/06/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ quy định và hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp quy định như sau:


“5. Đơn vị sự nghiệp, tổ chức khác không phải là doanh nghiệp thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam, doanh nghiệp nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp có hoạt động kinh doanh hàng hóa, dịch vụ có thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp mà các đơn vị này xác định được doanh thu nhưng không xác định được chi phí, thu nhập của hoạt động kinh doanh thì kê khai nộp thuế thu nhập doanh nghiệp tính theo tỷ lệ % trên doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ, cụ thể như sau:


+ Đối với dịch vụ (bao gồm cả lãi tiền gửi, lãi tiền cho vay): 5%. Riêng hoạt động giáo dục, y tế, biểu diễn nghệ thuật: 2%.

+ Đối với kinh doanh hàng hóa: 1 %.


+ Đối với hoạt động khác: 2%.”


Khoản 1 Điều 5 Thông tư số 78/2014/TT-BTC nêu trên quy định:


“1. Doanh thu để tính thu nhập chịu thuế được xác định như sau:


Doanh thu để tính thu nhập chịu thuế là toàn bộ tiền bán hàng hóa, tiền gia công, tiền cung cấp dịch vụ bao gồm cả khoản trợ giá, phụ thu, phụ trội mà doanh nghiệp được hưởng không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.”


Điểm a Khoản 2 Điều 3 Thông tư số 37/2015/TTLT-BYT-BTC ngày 29/10/2015 quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc quy định:


“2. Giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh quy định tại Khoản 1 Điều này gồm các chi phí sau:


a) Chi phí trực tiếp:


- Chi phí về thuốc, dịch truyền, hóa chất, vật tư tiêu hao, vật tư thay thế.


Đối với một số loại thuốc, máu, dịch truyền, hóa chất, vật tư tiêu hao, vật tư thay thế chưa được tính vào giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh quy định tại Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư liên tịch này: được thanh toán căn cứ vào số lượng thực tế sử dụng cho người bệnh, giá mua, phạm vi và mức hưởng theo quy định của pháp luật.”


Căn cứ các quy định nêu trên thì không có quy định giảm trừ các khoản chi phí khi xác định doanh thu tính thuế thu nhập doanh nghiệp trong trường hợp tổ chức nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo phương pháp tỷ lệ % trên doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ.


Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Thừa Thiên Huế được biết./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • PTCTr Cao Anh Tuấn (để b/c);

  • Vụ PC - TCT;

  • Lưu: VT, CS (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH 

PHÓ VỤ TRƯỞNG


Nguyễn Quý Trung

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.