Open navigation

Công văn 4638/TCT-CS Chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC THUẾ

----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 4638/TCT-CS

V/v chính sách thuế TNDN.

Hà Nội, ngày 06 tháng 10 năm 2016


Kính gửi: - Cục Thuế tỉnh Vĩnh Phúc;

- Công ty TNHH Sản xuất phanh Nissin Việt Nam

(Địa chỉ: xã Quất Lưu, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc).


Tổng cục Thuế nhận được công văn số 2812/CV-NBV ngày 28/12/2015 của Công ty TNHH Sản xuất Phanh Nissin Việt Nam về chính sách thuế TNDN.


Về vấn đề này, Bộ Tài chính đã có công văn số 5048/BTC-TCT ngày 12/4/2016 báo cáo Thủ tướng Chính phủ về ưu đãi thuế TNDN đối với các trường hợp tại Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy phép đầu tư ghi ưu đãi thuế không phù hợp với quy định tại thời điểm cấp phép của các doanh nghiệp.


Ngày 29/4/2016, Văn phòng Chính phủ có công văn số 2963/VPCP-KTTH thông báo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, cụ thể như sau: “Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tư pháp và cơ quan liên quan hướng dẫn Chi nhánh Công ty trách nhiệm hữu hạn GE Việt Nam tại Hải Phòng nói riêng và các trường hợp tương tự khác nói chung thực hiện theo đúng quy định tại Khoản 9 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và Khoản 20 Điều 1 Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế”.


Liên quan đến ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với Công ty TNHH Sản xuất phanh Nissin Việt Nam, Tổng cục Thuế đã có công văn số 3686/TCT-CS ngày 10/9/2015 trả lời Cục Thuế tỉnh Vĩnh Phúc và Công ty TNHH Sản xuất phanh Nissin Việt Nam.


Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Vĩnh Phúc và Công ty TNHH Sản xuất phanh Nissin Việt Nam được biết./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Phó TCTr Cao Anh Tuấn (để b/c);

  • Vụ PC - TCT;

  • Lưu: VT, CS (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH 

PHÓ VỤ TRƯỞNG


Nguyễn Quý Trung

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.