Open navigation

Công văn 4738/TCT-CS Chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp về việc hạch toán chi phí bảo hành


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC THUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 4738/TCT-CS

V/v chính sách thuế TNDN

Hà Nội, ngày 13 tháng 10 năm 2016

Kính gửi:

  • Cục thuế Thành phố Hà Nội;

  • Công ty TNHH Panasonic Appliances Việt Nam

(Địa chỉ: Lô B6, KCN Thăng Long, H. Đông Anh, TP. Hà Nội)


Tổng cục Thuế nhận được công văn số 058/CV-PAPVN ngày 27/7/2016 của Công ty TNHH Panasonic Appliances Việt Nam (Công ty PAPVN) về việc hạch toán chi phí bảo hành. Về vấn đề này, sau khi báo cáo lãnh đạo Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Khoản 1 Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 1 Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính có hướng dẫn về chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế như sau:

“a) Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp;

  1. Khoản chi có đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.

  2. Khoản chi nếu có hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế GTGT) khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.

Chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt thực hiện theo quy định của các văn bản pháp luật về thuế giá trị gia tăng.”

Giao Cục thuế Hà Nội căn cứ quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật và tình hình thực tế của doanh nghiệp để rà soát: cần xem xét việc Công ty TNHH Panasonic Appliances Việt Nam có thực hiện bảo hành sản phẩm miễn phí cho khách hàng, trong hợp đồng bán hàng có quy định Công ty TNHH Panasonic Appliances Việt Nam chịu trách nhiệm bảo hành đối với các sản phẩm đã bán với tư cách là nhà sản xuất, đồng thời Công ty thực hiện trích, lập và sử dụng các khoản dự phòng bảo hành sản phẩm, hàng hóa này theo đúng quy định về chế độ kế toán hay không. Trên cơ sở đó mới có căn cứ xem xét việc kê khai và hạch toán vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN đối với khoản chi phí bảo hành sản phẩm, hàng hóa trên cơ sở các hồ sơ, chứng từ như: Biên bản kiểm tra sản phẩm (do các trạm bảo hành lập); Phiếu bảo hành sản phẩm (nằm trong thời hạn bảo hành); Phiếu xuất kho sản phẩm đổi bảo hành; Phiếu nhập kho khi nhận lại sản phẩm lỗi cần thay thế.

Đề nghị Cục Thuế thành phố Hà Nội căn cứ quy định và tình hình thực tế để hướng dẫn Công ty TNHH Panasonic Appliances Việt Nam thực hiện theo đúng quy định./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • TTr Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để báo cáo);

  • Các Vụ: PC, CST, CĐKT(BTC);

  • Vụ PC (TCT);

  • Lưu VT, CS (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG 

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG


Cao Anh Tuấn

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.