Open navigation

Công văn 4740/TCT-CS Thuế TNDN đối với doanh nghiệp đang được hưởng ưu đãi thuế TNDN theo điều kiện doanh nghiệp công nghệ cao


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC THUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 4740/TCT-CS

V/v chính sách thuế TNDN

Hà Nội, ngày 13 tháng 10 năm 2016


Kính gửi: - Cục Thuế tỉnh Thái Nguyên;

- Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên

(Địa chỉ: KCN Yên Bình I, huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên)


Tổng cục Thuế nhận được công văn số 2209/CT-KTra1 ngày 18/7/2016 của Cục Thuế tỉnh Thái Nguyên và công văn 1627/FIN/SEVT ngày 27/6/2016 của Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên (viết tắt là SEVT) về chính sách thuế TNDN. Về vấn đề này, sau khi xin ý kiến các đơn vị thuộc Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:


 • Theo quy định tại Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ:


  + Tại khoản 1 Điều 15; khoản 1 và khoản 4 Điều 16: Doanh nghiệp công nghệ cao được hưởng ưu đãi thuế TNDN: Thuế suất ưu đãi 10% trong thời hạn 15 năm; miễn thuế 4 năm, giảm 50% số thuế phải nộp trong 9 năm tiếp theo.


  + Tại khoản 2 Điều 19: “2. Không áp dụng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp quy định tại Khoản 1, Khoản 4 Điều 4 và Điều 15, Điều 16 Nghị định này và không áp dụng thuế suất 20% quy định tại Khoản 2 Điều 10 Nghị định này đối với các khoản thu nhập sau:


  d) Các khoản thu nhập khác quy định tại Khoản 2 Điều 3 Nghị định này không liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh được hưởng ưu đãi thuế (đối với trường hợp đáp ứng điều kiện ưu đãi về lĩnh vực, ngành nghề quy định tại Điều 15, Điều 16 Nghị định này).”


 • Tại khoản 4 Điều 18 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn:


“4. Doanh nghiệp có dự án đầu tư được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp do đáp ứng điều kiện về lĩnh vực ưu đãi đầu tư thì các khoản thu nhập từ lĩnh vực ưu đãi đầu tư và các khoản thu nhập như thanh lý phế liệu, phế phẩm của sản phẩm thuộc lĩnh vực được ưu đãi đầu tư, chênh lệch tỷ giá liên quan trực tiếp đến doanh thu, chi phí của lĩnh vực được ưu đãi, lãi tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn, các khoản thu nhập có liên quan trực tiếp khác cũng được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp. ”


Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp năm 2014, SEVT đang được hưởng ưu đãi thuế TNDN theo điều kiện doanh nghiệp công nghệ cao thì được hưởng ưu đãi đối với thu nhập từ các hoạt động thuộc lĩnh vực công nghệ cao và các khoản thu nhập có liên quan và phát sinh từ các hoạt động thuộc lĩnh vực công nghệ cao. Các khoản thu nhập khác không liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực công nghệ cao được hưởng ưu đãi thuế thì không được hưởng ưu đãi đối với các khoản thu nhập này.


Đối với khoản thu nhập từ thanh lý, điều chuyển TSCĐ giữa SEV và SEVT, Tổng cục Thuế đã có công văn số 4276/TCT-CS ngày 14/10/2015 trả lời Cục Thuế tỉnh Thái Nguyên.


Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Thái Nguyên và Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên được biết./.Nơi nhận:

 • Như trên;

 • PTCTr Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để báo cáo);

 • Vụ PC, CST (BTC);

 • Vụ PC, DNL (TCT);

 • Lưu VT, CS (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH

 PHÓ VỤ TRƯỞNG


Nguyễn Quý Trung

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.