Open navigation

Công văn 4741/TCT-CS Chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp về việc xác định chi phí được trừ có liên quan tới ngành nghề kinh doanh


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC THUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 4741/TCT-CS

V/v chính sách thuế TNDN

Hà Nội, ngày 13 tháng 10 năm 2016


Kính gửi: Công ty TNHH INOAC Việt Nam

(Đ/C: Lô 36 KCN Quang Minh, huyện Mê Linh, TP Hà Nội)


Trả lời công văn số IVC-16-08-01 của Công ty TNHH INOAC Việt Nam về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:


- Về chi phí được trừ khi tính thuế TNDN


Tại Điều 7 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 quy định:


“Điều 7. Quyền của doanh nghiệp


 1. Tự do kinh doanh trong những ngành, nghề mà luật không cấm.


 2. Tự chủ kinh doanh và lựa chọn hình thức tổ chức kinh doanh; chủ động lựa chọn ngành, nghề, địa bàn, hình thức kinh doanh; chủ động điều chỉnh quy mô và ngành, nghề kinh doanh”.


Theo quy định tại Điều 29 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 thì nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp không bao gồm ngành nghề kinh doanh.


Theo quy định tại Khoản 1 Điều 32 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 thì doanh nghiệp phải thông báo với Cơ quan đăng ký kinh doanh khi thay đổi ngành, nghề kinh doanh.


Tại Khoản 4, Khoản 8, Khoản 9 Điều 3 Nghị định 51/2010/NĐ-CP của Chính phủ quy định:


“4. Hóa đơn hợp pháp là hóa đơn đảm bảo đúng, đầy đủ về hình thức và nội dung theo quy định tại Nghị định này.


 1. Sử dụng hóa đơn bất hợp pháp là việc sử dụng hóa đơn giả, hóa đơn chưa có giá trị sử dụng, hết giá trị sử dụng; hoặc sử dụng hóa đơn của tổ chức, cá nhân khác (trừ hóa đơn do cơ quan thuế phát hành) để lập khi bán hàng hóa, dịch vụ, để hạch toán kế toán, khai thuế, thanh toán vốn ngân sách.


 2. Sử dụng bất hợp pháp hóa đơn là việc lập khống hóa đơn; cho hoặc bán hóa đơn chưa lập để tổ chức, cá nhân khác lập khi bán hàng hóa, dịch vụ; cho hoặc bán hóa đơn đã lập để tổ

chức, cá nhân khác hạch toán, khai thuế hoặc thanh toán vốn ngân sách; lập hóa đơn không ghi đầy đủ các nội dung; lập hóa đơn sai lệch nội dung giữa các liên; dùng hóa đơn của hàng hóa, dịch vụ này để chứng minh cho hàng hóa, dịch vụ khác; dùng hóa đơn quay vòng khi vận chuyển hàng hóa trong khâu lưu thông.”


Tại Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính quy định:


“Điều 6. Các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế


1. Trừ các khoản chi không được trừ nêu tại Khoản 2 Điều này, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

 1. Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.


 2. Khoản chi có đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.


 3. Khoản chi nếu có hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế GTGT) khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt...”


- Về báo cáo kiểm toán đối với Công ty con và Chi nhánh hạch toán độc lập.


Tại Khoản 1 Điều 37 Luật Kiểm toán độc lập số 67/2011/QH12 ngày 29/03/2011 quy định:


Điều 37. Đơn vị được kiểm toán


1. Doanh nghiệp, tổ chức mà pháp luật quy định báo cáo tài chính hàng năm phải được doanh nghiệp kiểm toán, chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam kiểm toán, bao gồm:


a) Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài;


Tại Điều 16 Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính quy định:


“Điều 16. Sửa đổi Điều 12, Thông tư số 156/2013/TT-BTC như sau: “Điều 12. Khai thuế thu nhập doanh nghiệp

1. Trách nhiệm nộp hồ sơ khai thuế thu nhập doanh nghiệp cho cơ quan thuế


 1. Người nộp thuế nộp hồ sơ khai thuế thu nhập doanh nghiệp cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

 2. Trường hợp người nộp thuế có đơn vị trực thuộc hạch toán độc lập thì đơn vị trực thuộc nộp hồ sơ khai thuế thu nhập doanh nghiệp phát sinh tại đơn vị trực thuộc cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp đơn vị trực thuộc.


….


3. Khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp


 1. Khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp bao gồm khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm và khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp đến thời điểm có quyết định về việc doanh nghiệp thực hiện chia, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, giải thể, chấm dứt hoạt động.


 2. Hồ sơ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp bao gồm:


  1. Tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp theo mẫu số 03/TNDN ban hành kèm theo Thông tư này.


  2. Báo cáo tài chính năm hoặc báo cáo tài chính đến thời điểm có quyết định về việc doanh nghiệp thực hiện chia, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, giải thể, chấm dứt hoạt động....””


Căn cứ các quy định nêu trên, công văn số 49004/CT-HTr ngày 25/7/2016 của Cục Thuế thành phố Hà Nội trả lời Công ty TNHH INOAC Việt Nam là phù hợp với quy định của pháp luật. Trường hợp Công ty nhận thấy trả lời của Cục Thuế thành phố Hà Nội chưa rõ ràng để doanh nghiệp thực hiện thì đề nghị Công ty làm việc với Cục Thuế thành phố Hà Nội để được hướng dẫn cụ thể.


Tổng cục Thuế trả lời để Công ty TNHH INOAC Việt Nam biết./.Nơi nhận:

 • Như trên;

 • PTCTr Cao Anh Tuấn

 • Vụ Pháp chế - TCT;

 • Lưu VT, CS (3b). 7

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH 

PHÓ VỤ TRƯỞNG


Nguyễn Quý Trung

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.