Open navigation

Công văn 4815/TCT-CS Chính sách thuế doanh nghiệp cho các tổ chức, cá nhân khác vay, mượn tiền nhưng không tính lãi


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC THUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 4815/TCT-CS

V/v chính sách thuế

Hà Nội, ngày 18 tháng 10 năm 2016


Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Gia Lai


Tổng cục Thuế nhận được công văn số 3081/CT-KTT ngày 08/08/2016 và công văn số 3322/CT-KTT ngày 26/08/2016 của Cục Thuế tỉnh Gia Lai về việc doanh nghiệp cho các tổ chức, cá nhân khác vay, mượn tiền nhưng không tính lãi. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:


Tại Khoản 2 Điều 36 Chương IV Luật Quản lý Thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006 quy định về nguyên tắc ấn định thuế như sau:


“2. Cơ quan quản lý thuế ấn định số thuế phải nộp hoặc ấn định từng yếu tố liên quan đến việc xác định số thuế phải nộp”.


Tại Điểm e Khoản 1 Điều 37 Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 nêu trên quy định người nộp thuế nộp thuế theo phương pháp kê khai bị ấn định thuế trong trường hợp:


“Mua, bán, trao đổi và hạch toán giá trị hàng hóa, dịch vụ không theo giá trị giao dịch thông thường trên thị trường;


Theo báo cáo của Cục Thuế tỉnh Gia Lai, một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh có cho các tổ chức và cá nhân khác vay tiền, mượn tiền hoặc hỗ trợ vốn không lấy lãi hoặc với lãi suất 0%.


Căn cứ quy định nêu trên, Tổng cục Thuế đề nghị Cục Thuế tỉnh Gia Lai rà soát quá trình hoạt động, việc góp vốn điều lệ, các khoản vay của doanh nghiệp, mối quan hệ giữa doanh nghiệp với tổ chức, cá nhân nhận tiền để xác định những hoạt động, giao dịch đột biến từ đó đánh giá những bất hợp lý trong việc cho vay tiền, mượn tiền hoặc hỗ trợ vốn để xử lý về thuế theo quy định.


Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Gia Lai được biết./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • PTCTr Cao Anh Tuấn (để b/c);

  • Vụ PC (TCT);

  • Lưu: VT, CS (4b).8

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH

 PHÓ VỤ TRƯỞNG


Nguyễn Quý Trung

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.