Open navigation

Công văn 4852/TCT-DNL Kê khai nộp thuế của Chi nhánh Công ty Honda Việt Nam tại Hà Nam


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC THUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 4852/TCT-DNL

V/v: kê khai nộp thuế của Chi nhánh Công ty Honda Việt Nam tại Hà Nam.

Hà Nội, ngày 19 tháng 10 năm 2016


Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Hà Nam.


Tổng cục Thuế nhận được công văn số 2002/CT-KTT ngày 20/7/2016; công văn số 2355/CT-KTT ngày 23/8/2016 của Cục Thuế tỉnh Hà Nam về việc kê khai, nộp thuế của Chi nhánh Công ty Honda Việt Nam tại Hà Nam, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:


 1. Về thuế Giá trị gia tăng.


  • Căn cứ Điểm d Khoản 1 Điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ, Tổng cục Thuế thống nhất ý kiến của Cục thuế Tỉnh Hà Nam nêu tại công văn số 2002/CT-KTT ngày 20/7/2016. Trường hợp Công ty Honda Việt Nam tính riêng được doanh thu phát sinh đối với sản phẩm sản xuất ra tại Hà Nam thì số tiền thuế GTGT phải nộp của Chi nhánh Công ty Honda tại Hà Nam được xác định bằng tỷ lệ trên doanh thu theo giá chưa có thuế GTGT của sản phẩm sản xuất ra.


  • Về thời điểm xác định số thuế GTGT phải nộp của Chi nhánh Công ty Honda tại Hà Nam theo tỷ lệ trên doanh thu theo giá chưa có thuế GTGT của sản phẩm sản xuất ra:


 2. Ngày 26/5/2014 Cục thuế Tỉnh Hà Nam đã có công văn số 1039/CT-TT&HT gửi Công ty Honda Việt Nam nhất trí Công ty sẽ nộp thuế GTGT tại Hà Nam hàng tháng dựa trên 2% giá thành của sản phẩm được sản xuất ra tại Hà Nam trong tháng;


  Ngày 6/4/2016, Bộ Tài chính đã có công văn số 4601/BTC-TCT hướng dẫn xử lý số thu NSNN năm 2014 - 2015 của Cục Thuế Hà Nam;


  Tổng cục Thuế đề nghị Cục thuế Tỉnh Hà Nam làm việc với Cục thuế Tỉnh Vĩnh Phúc để thống nhất và hướng dẫn Công ty Honda Việt Nam xác định thời điểm tính số thuế GTGT phải nộp của Chi nhánh Hà Nam theo tỷ lệ trên doanh thu, đảm bảo không ảnh hưởng đến số liệu đã điều chỉnh theo hướng dẫn của Bộ Tài chính tại công văn số 4601/BTC-TCT.


 3. Về thuế Thu nhập doanh nghiệp.


Điều 188 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 quy định: “Điều 188.Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty thuộc các thành phần kinh tế là nhóm công ty có mối quan hệ với nhau thông qua sở hữu cổ phần, phần vốn góp hoặc liên kết khác. Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty không phải là một loại hình doanh nghiệp, không có tư cách pháp nhân, không phải đăng ký thành lập theo quy định của Luật này.


 1. Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty có công ty mẹ, công ty con và các công ty thành viên khác. Công ty mẹ, công ty con và mỗi công ty thành viên trong tập đoàn kinh tế, tổng công ty có quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp độc lập theo quy định của pháp luật”.


Điểm đ Khoản 1 Điều 12 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính quy định:


“Đối với các tập đoàn kinh tế, các tổng công ty có đơn vị thành viên hạch toán phụ thuộc nếu đã hạch toán được doanh thu, chi phí, thu nhập chịu thuế thì đơn vị thành viên phải kê khai nộp thuế thu nhập doanh nghiệp với cơ quan thuế quản lý trực tiếp đơn vị thành viên”.


Khoản 7 Điều 12 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính quy định:


“7. Khai thuế thu nhập doanh nghiệp đối với trường hợp doanh nghiệp có cơ sở sản xuất (bao gồm cả cơ sở gia công, lắp ráp) hạch toán phụ thuộc hoạt động tại địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác với địa bàn nơi đơn vị đóng trụ sở chính thì khi nộp hồ sơ khai thuế thu nhập doanh nghiệp, doanh nghiệp tại nơi đóng trụ sở chính có trách nhiệm khai tập trung tại trụ sở chính cả phần phát sinh tại nơi đóng trụ sở chính và ở nơi có cơ sở hạch toán phụ thuộc”.


Căn cứ theo các quy định nêu trên và thực tế Công ty Honda Việt Nam là doanh nghiệp hoạt động theo mô hình liên doanh, có chi nhánh hạch toán phụ thuộc, không trực tiếp bán hàng có doanh thu và cũng không thuộc trường hợp hướng dẫn cho Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nêu tại điểm đ, Khoản 1, Điều 12 Thông tư số 156/2013/TT-BTC. Đề xuất của Cục thuế tỉnh Hà Nam về việc vận dụng Điểm đ, Khoản 1, Điều 12 Thông tư số 156/2013/TT-BTC trong trường hợp của Công ty Honda Việt Nam là không phù hợp.


Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế được biết và thực hiện./.Nơi nhận:

 • Như trên;

 • Cục thuế Tỉnh Vĩnh Phúc (để phối hợp thực hiện);

 • Vụ CS, KK-TCT.

 • Lưu: VT, DNL 2b.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG

 PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG


Đặng Ngọc Minh

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.