Open navigation

Công văn 4996/TCT-CS Chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC THUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 4996/TCT-CS

V/v chính sách thuế TNDN

Hà Nội, ngày 27 tháng 10 năm 2016


Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Sơn La.


Tổng cục Thuế nhận được công văn số 1252/CT-KTr2 ngày 19/9/2016 của Cục Thuế tỉnh Sơn La về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:


- Tại khoản 5 Điều 19 Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ về thuế TNDN quy định về điều kiện áp dụng ưu đãi thuế TNDN như sau:


“5. Dự án đầu tư mới được hưởng ưu đãi thuế quy định tại khoản 1, khoản 3 Điều 15 và Khoản 1, 2 và Khoản 3 Điều 16 Nghị định này là dự án thực hiện lần đầu hoặc dự án đầu tư độc lập với dự án đang thực hiện,Dự án đầu tư mới được hưởng ưu đãi thuế theo quy định tại Điều 15, Điều 16 Nghị định này phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy phép đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đầu tư. Trường hợp dự án đầu tư trong nước có vốn đầu tư dưới 15 tỷ đồng Việt Nam và không thuộc Danh mục lĩnh vực đầu tư có điều kiện mà gắn với việc thành lập doanh nghiệp mới thì hồ sơ để xác định dự án đầu tư là giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.”.


 • Tại điểm a khoản 5 Điều 18 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính quy định về dự án đầu tư mới như sau:


  “5. Dự án đầu tư mới:


  a) Dự án đầu tư mới được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp quy định tại Điều 15, Điều 16 Nghị định số 218/2013/NĐ-CP là:


 • Dự án được cấp Giấy chứng nhận đầu tư lần thứ nhất từ ngày 01/01/2014 và phát sinh doanh thu của dự án đó từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đầu tư.


 • Dự án đầu tư trong nước gắn với việc thành lập doanh nghiệp mới có vốn đầu tư dưới 15 tỷ đồng Việt Nam và không thuộc Danh mục lĩnh vực đầu tư có điều kiện được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp từ ngày 01/01/2014.

 • Dự án đầu tư độc lập với dự án doanh nghiệp đang hoạt động (kể cả trường hợp dự án có vốn đầu tư dưới 15 tỷ đồng Việt Nam và không thuộc Danh mục lĩnh vực đầu tư có điều kiện) có Giấy chứng nhận đầu tư từ ngày 01/01/2014 để thực hiện dự án đầu tư độc lập này.”.


Căn cứ quy định nêu trên, Tổng cục Thuế thống nhất với quan điểm xử lý của Cục Thuế tỉnh Sơn La nêu tại công văn số 1252/CT-KTr2 nêu trên về việc xử lý đối với dự án đầu tư trong nước gắn với việc thành lập doanh nghiệp mới có vốn đầu tư từ 15 tỷ đồng Việt Nam trở lên nhưng không được cấp Giấy chứng nhận đầu tư lần đầu từ ngày 01/01/2014 theo quy định tại Điều 15, Điều 16 Nghị định số 218/2013/NĐ-CP nêu trên.


Từ ngày 01/07/2015, việc đăng ký và cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối dự án đầu tư thực hiện theo quy định tại Luật đầu tư số 67/2014/QH13 và văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành.


Tổng cục Thuế thông báo Cục Thuế tỉnh Sơn La biết./.Nơi nhận:

 • Như trên;

 • Vụ PC-BTC;

 • Vụ PC-TCT;

 • Lưu: VT, CS (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG 

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG


Cao Anh Tuấn

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.