Open navigation

Công văn 70143/CT-TTHT Hóa đơn, chứng từ khoản chi phí hợp lý được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 70143/CT-TTHT
V/v hóa đơn, chứng từ

Hà Nội, ngày 30 tháng 10 năm 2017

 

Kính gửi: Công ty TNHH Đại Thanh
(Đ/c: Thôn Cổ Điển B, Xã Tứ Hiệp, Huyện Thanh Trì, TP Hà Nội
MST: 0100852992)


Trả lời công văn số 31817 c/v ngày 30/8/2017 của Công ty TNHH Đại Thanh (sau đây gọi tắt là công ty) đề nghị hướng dẫn về các khoản chi phí hợp lý hợp lệ khi chuyển nhượng tài sản gắn liền với đất. Về vấn đề này, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

- Căn cứ Luật 80/2015/QH13 ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

+ Tại Khoản 1, Điều 156 quy định về áp dụng văn bản quy phạm pháp luật:

“Điều 156. Áp dụng văn bản quy phạm pháp luật

1. Văn bản quy phạm pháp luật được áp dụng từ thời điểm bắt đầu có hiệu lực.

Văn bản quy phạm pháp luật được áp dụng đối với hành vi xảy ra tại thời điểm mà văn bản đó đang có hiệu lực. Trong trường hợp quy định của văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực trở về trước thì áp dụng theo quy định đó.”

- Căn cứ Thông tư 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài hướng dẫn thi hành Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 của phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp.

+ Tại tiết g điểm 2.1 mục IV phần C quy định về chi phí chuyển quyền sử dụng đất, chuyển quyền thuê đất:

2.1. Chi phí để có quyền sử dụng đất, quyền thuê đất bao gồm:

g) Chi phí h trợ giải phóng mặt bằng khác.

Các khoản chi phí đền bù, hỗ trợ nêu tại tiết 2.1 này nếu không có hóa đơn chứng từ được lập Bảng kê ghi rõ: tên; địa chỉ của người nhận; số tiền đền bù, hỗ trợ; chữ ký của người nhận tiền và được Chính quyền phường, xã nơi dân được đền bù, h trợ xác nhận.”

+ Tại điểm 1 Phần I quy định về tổ chức thực hiện:

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo và áp dụng cho kỳ tính thuế từ năm 2004.”

- Căn cứ Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/2/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế và sửa đổi bổ sung một số điều của các nghị đnh về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014, Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014, Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính.

+ Tại Điều 4 quy định sửa đổi, bổ sung Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC (đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 2 Điều 6 Thông tư số 119/2014/TT-BTC và Điều 1 Thông tư số 151/2014/TT-BTC) như sau:

Điều 6. Các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế

1. Trừ các khoản chi không được trừ nêu tại Khoản 2 Điều này, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

a) Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

b) Khoản chi có đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật

c) Khoản chi nếu hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ từng lần giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế GTGT) khi thanh toán phải chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt

Chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt thực hiện theo quy định của các văn bản pháp luật về thuế giá trị gia tăng.

Trường hợp mua hàng hóa, dịch vụ từng lần có giá trị từ hai mươi triệu đồng trở lên ghi trên hóa đơn mà đến thời điểm ghi nhận chi phí, doanh nghiệp chưa thanh toán thì doanh nghiệp được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế. Trường hợp khi thanh toán doanh nghiệp không chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt thì doanh nghiệp phải kê khai, điều chỉnh giảm chi phí đối với phần giá trị hàng hóa, dịch vụ không có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt vào kỳ tính thuế phát sinh việc thanh toán bng tiền mặt (k cả trong trường hợp cơ quan thuế và các cơ quan chức năng đã có quyết định thanh tra, kitra kỳ tính thuế có phát sinh khoản chi phí này).

Đối với các hóa đơn mua hàng hóa, dch v đã thanh toán bng tiền mt phát sinh trước thời điểm Thông tư số 78/2014/TT-BTC có hiệu lực thi hành thì không phải điều chnh lại theo quy đnh ti Điểm này.

…”

Căn cứ các quy định nêu trên và hồ sơ tài liệu do công ty cung cấp:

Trường hợp công ty thực hiện thủ tục chuyển nhượng tài sản gắn liền vi đất thuê nằm trong Cụm Công nghiệp Quất Động, xã Quất Động, huyện Thường Tín theo đúng quy định pháp luật, có các khoản chi phí liên quan đến hoạt động chuyển nhượng này là chi bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng và chi quy hoạch cụm công nghiệp Qut Động phát sinh năm 2005. Các khoản chi phí này thực hiện theo đúng quy định pháp luật, có phiếu thu và trên phiếu thu có ghi rõ đơn vị nhận tiền là Ban quản lý dự án các Cụm Công nghiệp huyện Thường Tín, số tiền đền bù, hỗ trợ và có chữ ký của người nhận tiền; kèm theo phiếu thu là bản xác nhận của UBND huyện Thường Tín xác nhận việc công ty đã nộp đầy đủ kinh phí bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng thì các khoản chi này được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN đối với hoạt động chuyển nhượng tài sản gắn liền trên đất nếu từ thời điểm phát sinh đến thời điểm chuyển nhượng khoản chi này chưa được hạch toán vào chi phí.

Trường hợp còn vướng mắc, đề nghị công ty liên hệ với Chi cục Thuế huyện Thanh Trì để được hướng dẫn cụ thể.

Cục Thuế TP Hà Nội trả lời để Công ty TNHH Đại Thanh được biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Chi cục Thuế huyện Thanh Trì;
- Phòng Pháp chế;
-
 Lưu: VT, TTHT(2). (6; 3)

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.