Open navigation

Công văn 319/TB-VPCP Kết luận Hội nghị thực hiện Quy chế về mối quan hệ công tác giữa Chính phủ và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam năm 2018

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 319/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 28 tháng 8 năm 2018

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN HỘI NGHỊ THỰC HIỆN QUY CHẾ VỀ MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC GIỮA CHÍNH PHỦ VÀ TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM NĂM 2018


Ngày 25 tháng 7 năm 2018 tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã làm việc với Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Cùng dự có đại diện lãnh đạo các bộ, cơ quan: Lao động - Thương binh và Xã hội, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Khoa học và Công nghệ, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Nội vụ, Tài chính, Văn hóa Thể thao và Du lịch, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Sau khi nghe đồng chí Bùi Văn Cường, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam báo cáo kết quả thực hiện Quy chế về mối quan hệ công tác giữa Chính phủ và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam năm 2017, trọng tâm phối hợp công tác năm 2018 và một số kiến nghị của Tổng Liên đoàn; báo cáo của Văn phòng Chính phủ tổng hợp ý kiến của các bộ, ngành về các kiến nghị của Tổng Liên đoàn; phát biểu của các Đại biểu dự họp; Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

I. VỀ KẾT QUẢ PHỐI HỢP CÔNG TÁC

Năm 2017 và 6 tháng đầu năm 2018, mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức nhưng kinh tế - xã hội nước ta tiếp tục chuyển biến tích cực trên nhiều lĩnh vực, GDP năm 2017 tăng 6,81% và 6 tháng đầu năm 2018 tăng 7,08% (cao nhất so với cùng kỳ nhiều năm qua); lạm phát được kiểm soát dưới 4%; Dự trữ ngoại hối đạt khoảng 65 tỷ USD. Kinh tế vĩ mô ổn định vững chắc hơn; Môi trường kinh doanh không ngừng được cải thiện; các lĩnh vực văn hóa, xã hội được chú trọng và đạt nhiều kết quả. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn khoảng 7%, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 87%; quốc phòng, an ninh, đối ngoại đạt được những kết quả rất tích cực. Tiếp tục chấn chỉnh kỷ cương, làm trong sạch bộ máy cơ quan nhà nước. Đoàn viên Công đoàn, người lao động phấn khởi, đồng tình, ủng hộ sự đổi mới, quyết liệt của Đảng, Chính phủ trong lãnh đạo, điều hành phát triển kinh tế xã hội, phòng chống tham nhũng. Những thành tựu trên là kết quả nỗ lực của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong đó có sự đóng góp trực tiếp, to lớn của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam.

Chính phủ hoan nghênh, đánh giá cao những kết quả đạt được trong phối hợp thực hiện nhiệm vụ giữa Chính phủ với Tổng Liên đoàn năm 2017. Công tác phối hợp tiếp tục được tăng cường, đi vào nề nếp, thực chất hơn và đạt được kết quả tích cực, giúp mỗi bên hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, góp phần vào những thành tựu chung của đất nước. Tổng Liên đoàn đã tích cực tham gia xây dựng thể chế, phản biện xã hội các chính sách; góp phần xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh, kịp thời phản ánh, kiến nghị nhiều vấn đề lớn; phối hợp tổ chức nhiều hoạt động thiết thực chăm lo lợi ích của đoàn viên, người lao động, thúc đẩy mạnh mẽ sự quan tâm, vào cuộc của các cấp ủy, chính quyền địa phương, cộng đồng doanh nghiệp, tạo việc làm, thu nhập, chăm lo đời sống của đoàn viên, người lao động; góp phần xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp. Tổ chức các phong trào thi đua yêu nước sôi nổi, tham gia xây dựng đội ngũ công nhân, người lao động có năng lực, phẩm chất đáp ứng yêu cầu mới; tích cực tuyên truyền, vận động công nhân lao động học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, tay nghề nhất là công nhân lao động vùng sâu, vùng xa. Tổng Liên đoàn phối hợp với các bộ, ngành liên quan làm việc với một số địa phương để chủ động đề ra các giải pháp phòng ngừa tranh chấp lao động tập thể, đình công. Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ luôn quan tâm đến việc bảo đảm điều kiện làm việc, đời sống vật chất, tinh thần của người lao động (nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, xây dựng các thiết chế văn hóa tại khu công nghiệp, khu chế xuất). Các kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 322/TB-VPCP ngày 21 tháng 7 năm 2017 được các Bộ, ngành triển khai thực hiện nghiêm túc. Thủ tướng Chính phủ đã gặp gỡ, đối thoại với công nhân các tỉnh miền bắc tại Hà Nam vào ngày 19 tháng 5 năm 2018, qua đó xử lý, giải quyết nhiều kiến nghị của công nhân.

II. VỀ TRỌNG TÂM PHỐI HỢP CÔNG TÁC NĂM 2018

Tiếp tục phát huy kết quả đạt được trong công tác phối hợp năm 2017, Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương tập trung phối hợp công tác với Tổng Liên đoàn trong việc thực hiện các nội dung sau:

1. Tiếp tục tham gia hoàn thiện thể chế, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý nhà nước về lao động - xã hội. Trong đó, tập trung vào xây dựng và thực hiện hiệu quả các cơ chế, chính sách về lao động - xã hội; bảo đảm lợi ích của người lao động.

2. Nâng cao hiệu quả công tác tiếp nhận và giải quyết những vấn đề bức xúc, cấp bách liên quan trực tiếp đến người lao động; phát triển quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ. Chú trọng thúc đẩy phát triển thị trường lao động, nâng cao hiệu quả kết nối cung - cầu; tạo việc làm, tăng cường xuất khẩu lao động; thúc đẩy việc làm bền vững gắn với tăng năng suất, cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao thu nhập và phòng ngừa tai nạn lao động.

3. Tiếp tục đẩy mạnh công tác chăm lo đời sống công đoàn viên, người lao động, đặc biệt là các chương trình phúc lợi.

4. Đẩy mạnh tổ chức các phong trào thi đua, cuộc vận động thiết thực, hiệu quả để thu hút, khích lệ, động viên người lao động hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao, đóng góp vào kết quả chung của đất nước.

5. Phối hợp tập trung giải quyết, xử lý những kiến nghị của công nhân, người lao động tại cuộc đối thoại với Thủ tướng Chính phủ. Tổ chức triển khai hiệu quả Đề án “Đầu tư xây dựng các thiết chế của công đoàn tại các khu công nghiệp, khu chế xuất”.

6. Phối hợp chặt chẽ chỉ đạo các cấp, các ngành chuẩn bị tổ chức tốt Đại hội công đoàn toàn quốc lần thứ XII.

III. VỀ CÁC KIẾN NGHỊ CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN

1. Về việc sớm hoàn thiện hồ sơ trình Chính phủ ban hành Nghị định hướng dẫn thực hiện khoản 7 điều 10 Luật bảo hiểm xã hội 2014: Giao Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội khẩn trương đề xuất phương án để Chính phủ báo cáo, xin ý kiến Quốc hội về kinh phí để bảo đảm quyền lợi cho người lao động trong các doanh nghiệp còn nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm tự nguyện.

2. Về công tác thẩm định trước khi cấp giấy phép đầu tư, tăng cường kiểm tra sau cấp phép và kịp thời phát hiện các dấu hiệu bất thường của doanh nghiệp để chủ động xử lý: Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, cùng với Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố có biện pháp nâng cao năng lực thẩm định, giám sát các dự án đầu tư nước ngoài, sớm phát hiện các dấu hiệu bất thường của doanh nghiệp để chủ động xử lý, tránh tình trạng doanh nghiệp bỏ trốn, báo cáo Thủ tướng Chính phủ những vấn đề vượt thẩm quyền.

3. Về việc định hướng nâng lương tối thiểu năm 2019 cho người lao động để đảm bảo mục tiêu “Đến năm 2020 mức lương tối thiểu bảo đảm mức sống tối thiểu của người lao động và gia đình họ” theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa XII. Xây dựng các giải pháp nhằm thực hiện nội dung cải cách về tiền lương tối thiểu theo tinh thần Nghị quyết 27: Giao Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội nghiên cứu kiến nghị của Tổng Liên đoàn khi sửa đổi, bổ sung Bộ luật Lao động, trong đó có quy định về mức lương tối thiểu.

4. Về chính sách học phí cho con công nhân, lao động ở các khu công nghiệp học trái tuyến: Giao Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp UBND các tỉnh, thành phố kiểm tra, báo cáo Thủ tướng trong tháng 8 năm 2018.

5. Về chính sách khám chữa bệnh theo chế độ BHYT ngoài giờ làm việc: Giao Bộ Y tế có giải pháp cụ thể thực hiện chế độ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế ngoài giờ, ngày lễ, ngày nghỉ cho công nhân, báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện.

6. Về việc đảm bảo an ninh, an toàn tại nơi ở và nơi làm việc của công nhân: Yêu cầu các cấp chính quyền địa phương tăng cường các biện pháp để bảo đảm an ninh, an toàn tại nơi ở và nơi làm việc của công nhân; đồng thời tuyên truyền sâu rộng với hình thức đa dạng các nội dung thông tin chính thống, chính xác, khách quan để dư luận, nhân dân nói chung và công nhân, người lao động - đặc biệt tại các KCN tập trung - hiểu đúng về các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

7. Về giá bán điện cho công nhân, lao động tại các khu nhà trọ: Yêu cầu Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo thực hiện đúng quy định về giá bán điện, có chế tài xử phạt nghiêm đối với những trường hợp vi phạm.

8. Về rà soát, đánh giá và có giải pháp tuyển dụng, sử dụng tối đa đối với lực lượng giáo viên hợp đồng đủ tiêu chuẩn thuộc bậc học mầm non, tiểu học và trung học cơ sở đảm bảo quyền lợi người lao động: Bộ Nội vụ báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả rà soát và đề xuất giải pháp đối với vấn đề biên chế, hợp đồng đối với giáo viên, nhân viên ngành giáo dục trong Quý IV năm 2018.

9. Về chuyển Bảo tàng Công nhân Công đoàn thành đơn vị thuộc Ban Tuyên giáo Tổng Liên đoàn, không thành lập đầu mối riêng theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII: Tổng Liên đoàn chủ động tiến hành các thủ tục chuyển đổi theo quy định

10. Tạm thời chưa thực hiện thí điểm bỏ cơ chế chủ quản đối với Trường Đại học Tôn Đức Thắng. Trường tiếp tục thực hiện theo đúng các quy định pháp luật hiện hành.

11. Về việc giao Tổng Liên đoàn chủ trì đưa Chương trình “Nghiên cứu khoa học công nghệ kiểm soát rủi ro an toàn và vệ sinh lao động nhằm bảo vệ sức khỏe người lao động” vào Chiến lược khoa học công nghệ quốc gia giai đoạn 2020 - 2025, tầm nhìn 2030: Giao Bộ Lao động Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Tổng Liên đoàn xây dựng Chương trình nghiên cứu khoa học cấp Bộ nêu trên.

12. Về cơ chế chính sách liên quan đến dự án đầu tư xây dựng thiết chế của Công đoàn (Quyết định số 655/QĐ-TTg ngày 12/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đầu tư xây dựng các thiết chế của công đoàn tại các khu công nghiệp, khu chế xuất”): Giao Bộ xây dựng chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính hướng dẫn TLĐ về các nội dung trên để đẩy nhanh phát triển nhà ở cho công nhân tại các KCN, KCX, trường hợp vượt thẩm quyền báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

13. Lãnh đạo Chính phủ sẽ chủ trì họp rà soát việc thực hiện các mục tiêu của Đề án “Đầu tư xây dựng các thiết chế của công đoàn tại các khu công nghiệp, khu chế xuất” trong quý III/2018.

14. Về tăng nguồn vốn ngân sách để xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và các công trình hạ tầng xã hội tại 50 Thiết chế của Công đoàn đã được Thủ tướng phê duyệt: Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp kiến nghị của Tổng Liên đoàn khi xây dựng phương án phân bổ, sử dụng nguồn dự phòng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 hỗ trợ Tổng Liên đoàn từ 1.000 tỷ đồng đến 2.000 tỷ đồng để xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và các công trình hạ tầng xã hội tại 50 Thiết chế của Công đoàn.

15. Về hỗ trợ 300 tỉ đồng từ năm 2019 để tăng thêm nguồn quỹ cho hoạt động tài chính vi mô của tổ chức Công đoàn: Giao Bộ Tài chính xem xét khả năng hỗ trợ từ ngân sách nhà nước, báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo quy định.

16. Về đề nghị Thủ tướng Chính phủ dành thời gian gặp mặt với đại biểu dự Đại hội XII Công đoàn Việt Nam: Giao Văn phòng Chính phủ phối hợp với Tổng Liên đoàn chuẩn bị tốt kế hoạch, nội dung cuộc gặp mặt giữa Thủ tướng với đại biểu dự Đại hội XII Công đoàn Việt Nam.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Tổng Liên đoàn, các Bộ, ngành, địa phương và các cơ quan liên quan phối hợp tổ chức triển khai thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- TU, HĐND, UBND, Liên đoàn Lao động các tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành Trung ương;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Ban Tổ chức Trung ương;
- Ban Dân vận Trung ương;
- Ban Tuyên giáo Trung ương;
- Cơ quan trung ương của các tổ chức CT-XH;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc;
- Lưu: Văn thư, QHĐP (3b).Tr.H

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Tùng

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.