Open navigation

Công văn 1160/BCA-V19 Việc chuyển đổi thị thực của người có quốc tịch nước ngoài sau khi được cấp giấy phép lao động

B CÔNG AN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1160/BCA-V19
V/v xử lý phản ánh, kiến nghị của Công ty TNHH KBL Việt Nam

Hà Nội, ngày 23 tháng 5 năm 2018

 

Kính gửi: Văn phòng Chính phủ


Ngày 10/5/2018, Văn phòng Chính phủ có Công văn số 4306/VPCP-ĐMDN đề nghị Bộ Công an nghiên cứu, xem xét, trả lời phản ánh, kiến nghị của Công ty TNHH KBL Việt Nam (địa chỉ tại Tầng 10, Tòa nhà Sudico đường M Trì, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội) về việc chuyn đi thị thực của người có quốc tịch nước ngoài sau khi được cấp giấy phép lao động đi với một số trường hợp c thể. Về vấn đề này, B Công an trả lời như sau:

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 7 Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam, thị thực không được chuyển đổi mục đích. Hai trường hợp Công ty TNHH KBL Việt Nam nêu: (1) Người nước ngoài ly v Việt Nam, đã được cấp thẻ tạm trú để sống cùng vợ (ký hiệu TT) có thời hạn 03 năm, sau đó, người nước ngoài làm việc tại Việt Nam và đã được cấp giấy phép lao động. (2) Nhà đầu tư Hàn Quốc tại Việt Nam đã được cp thẻ tạm trú với mục đích đầu tư (ký hiệu ĐT) có thời hạn 05 năm; sau đó, nhà đầu tư làm việc tại một công ty khác mà đã được cấp giấy phép lao động nhưng vẫn đầu tư ở công ty cũ thì người nước ngoài vẫn gimục đích cư trú là vào sống cùng vợ hoặc đầu tư nên được tiếp tục sử dụng thẻ tạm trú ký hiệu TT, ĐT đã được cấp để cư trú tại Việt Nam.

Trên đây là kết quả trả lời phản ánh, kiến nghị của Công ty TNHH KBL Việt Nam liên quan đến quy định hành chính thuộc phạm vi, chức năng qun lý nhà nước của Bộ Công an; xin trao đổi để Văn phòng Chính phủ biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- VB1, VB2 (để báo cáo lãnh đạo Bộ);
- Tổng cục An ninh (để biết);
- Lưu: VT, V
19.

TL. BỘ TRƯỞNG
CC TRƯỞNG CỤC PHÁP CHẾ VÀ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH, TƯ PHÁP
Trung tướ
ng Nguyễn Ngọc Anh

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.