Open navigation

Công văn 2401/BYT-KH-TC Triển khai TT 37/2018/TT-BYT quy định về mức tối đa khung giá DV KCB không do Quỹ BHYT thanh toán

BỘ Y TẾ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 ---------------

Số: 2401/BYT-KH-TC
V/v triển khai Thông tư số 37/2018/TT-BYT quy định mức tối đa khung giá dịch vụ KB, CB không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế

Hà Nội, ngày 04 tháng 5 năm 2019


Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc TW

Thực hiện quy định của Luật khám bệnh, chữa bệnh, Luật giá, lộ trình điều chỉnh giá dịch vụ sự nghiệp công quy định tại Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015, Nghị định số 85/2012/NĐ-CP ngày 15/10/2012 của Chính phủ; Nghị quyết số 140/NQ-CP ngày 09/11/2018 về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10/2018; Sau khi thống nhất với Bộ Tài chính, Bộ Y tế đã ban hành Thông tư số 37/2018/TT-BYT ngày 30/11/2018 quy định mức tối đa khung giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các  sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh chữa bệnh trong một số trường hp (sau đây gọi tắt là Thông tư số 37/2018/TT-BYT). Hiện nay, có 07 tỉnh, thành phố (Sơn La, Yên Bái, Thanh Hóa, Hưng Yên, Đồng Tháp và Thành phố Hà Nội) đã ban hành Nghị quyết của Hội đồng nhân dân (HĐND) về việc điều chỉnh giá dch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế theo mức giá quy định của Thông tư số 37/2018/TT-BYT .

1. Mặc dù thực hiện mc giá theo Thông tư số 37/2018/TT-BYT chỉ tác động đến khoảng 12% dân số chưa tham gia BHYT và nhiều tỉnh sẽ tác động đến CPI giảm. Tuy nhiên, để tránh việc tác động đến tâm lý người dân trong bối cảnh điều chỉnh tăng giá xăng dầu và giá điện thời gian qua, Bộ Y tế đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố (chưa có Nghị quyết của HĐND về điều chỉnh giá dịch vụ y tế theo Thông tư số 37/2018/TT-BYT): giao Sở Y tế phối hợp với Cc Thống kê địa phương tính toán tác động của việc điều chnh giá đến CPI của địa phương, trường hợp tác động tăng CPI của địa phương thì tạm thời chưa quyết định mức giá theo quy định của Thông tư số 37/2018/TT-BYT mà xem xét quyết định ở thời điểm phù hợp.

2. Bộ Y tế đề nghị Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trc thuộc Trung ương chỉ đạo Sở Y tế phối hợp với cơ quan truyền thông đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giải thích để người dân hiểu và nm được việc điều chỉnh giá dịch vụ y tế chỉ áp dụng cho người không có thẻ BHYT, thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước là: Xóa bỏ bao cấp qua giá, thực hiện giá thị trường đối với các dịch vụ công có sự kiểm soát của Nhà nước; Chuyển chi thường xuyên từ ngân sách nhà nước trực tiếp cho cơ sở khám, chữa bệnh sang hỗ trợ người dân tham gia bảo hiểm y tế gắn với lộ trình tính đúng, tính đủ giá dịch vụ y tế. Ngoài ra cần tuyên truyền rõ khi thực hiện mức giá theo Thông tư số 37/2018/TT-BYT thì số lượng dịch vụ tăng giá nhiều hơn số lượng dịch vụ giảm giá. Tuy nhiên các dịch vụ tăng giá có mức tăng rất thấp, trong khi các dịch vụ giảm giá thì có mức giảm sâu hơn và tỷ lệ sử dụng dịch vụ nhiu hơn.

3. Chỉ đạo Sở Y tế và các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tại địa phương tiếp tục triển khai thực hiện các ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Y tế tại Ch thị 847/CT-BYT ngày 21/8/2018 về các giải pháp để bảo đảm và nâng cao chất lượng dịch vụ khi thực hiện điều chỉnh giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh, đặc biệt không được thu tiền đối với người nhà vào thăm nuôi người bệnh dưới các hình thức như tiền áo vàng, tiền quần áo người nhà bệnh nhân (do giá dịch vụ ngày giường bệnh đã bao gồm các chi phí điện, nước, vệ sinh buồng bệnh của người nhà bệnh nhân).

Bộ Y tế đề nghị Ủy ban nhân dân tnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm, chỉ đạo quyết liệt các nội dung nêu trên để việc triển khai Thông tư có hiệu quả đúng chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, góp phần bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Bộ Y tế trân trọng cảm ơn./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các đ/c Thứ trưởng;
 - Văn phòng Chính ph
 (đ b/c);
 - HĐND các t
nh/ thành phố (để chỉ đạo);
 - Bộ T
ài chính; BHXH Việt Nam;
 - Sở Y tế, Sở Tài chính các tỉnh/TP thuộc
 TW;
- Cục QL KCB, Vụ BHYT; Vụ PC;
 - Lưu: VT, KHTC(4).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
 Nguyễn Viết Tiến

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.