Open navigation

Công văn 3181/BYT-BH Việc nhận khám bảo hiểm y tế ngoài giờ hành chính

BỘ Y TẾ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 ---------------

Số: 3181/BYT-BH
V/v giải quyết kiến nghị của Công ty trách nhiệm hữu hạn Onsemy Việt Nam

Hà Nội, ngày 06 tháng 6 năm 2019

 

Kính gửi: Sở y tế tỉnh Đồng Nai

Bộ Y tế nhận được nhận được Công văn số 4201/VPCP-ĐMDN ngày 17/5/2019 của Văn phòng Chính phủ gửi kiến nghị của Công ty trách nhiệm hữu hạn Onsemy Việt Nam (Sau đây viết tắt là Công ty Onsemy) phản ánh hiện nay các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (KBCB) tại tỉnh Đng Nai hoạt động đến 7 - 8 giờ tối nhưng không nhận khám bảo hiểm y tế (BHYT), điều này gây khó khăn cho công nhân, đặc biệt là lao động nữ bi họ làm việc theo dây chuyền sản xuất trong các khu công nghiệp, không thể muốn nghỉ đi khám bệnh là có thể bố trí đi vào giờ hành chính được, Công ty Onsemy đã đề nghị BHYT tỉnh Đồng Nai mở thêm cả khám ngoài giờ để người lao động được thuận lợi hơn. Về vấn đề này, Bộ Y tế có ý kiến như sau:

1. Theo quy định tại Điều 17 Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật bảo hiểm y tế (Sau đây viết tắt là Nghị định số 146), nội dung hợp đồng KBCB BHYT giữa cơ sở KBCB và cơ quan bảo hiểm xã hội (BHXH) được lập theo Mẫu số 7 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này. Tùy theo điều kiện của cơ sở KBCB mà cơ quan BHXH và cơ sở KBCB thống nhất bổ sung nội dung trong hợp đồng, trong đó có cả thống nhất việc triển khai khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế vào ngày nghỉ, ngày lễ, nhưng không trái quy định của pháp luật về BHYT, về lao động, về KBCB.

Khoản 10 Điều 27 Nghị định số 146 đã quy định thanh toán chi phí KBCB đối với cơ sở KBCB có tổ chức KBCB BHYT vào ngày nghỉ, ngày lễ, theo đó người có thẻ BHYT đến KBCB được quỹ BHYT thanh toán trong phạm vi được hưởng và mức hưởng BHYT.

Như vậy quy định việc triển khai KBCB BHYT vào ngày nghỉ, ngày lễ, ngoài giờ hành chính của các cơ sở KBCB hiện nay đã được ban hành đầy đủ. Tuy nhiên, việc có hay không tổ chức KBCB BHYT vào ngày nghỉ, ngày lễ, ngoài giờ hành chính lại phụ thuộc vào cơ sở KBCB dựa trên điều kiện về nhân lực, cơ sở vật chất của các cơ sở KBCB này hoặc phụ thuộc vào cơ quan BHXH, nhất là trong việc thống nhất thanh toán, thời gian làm thêm giờ quá thời gian quy định của pháp luật về lao động mang tính đặc thù của ngành y tế.

2. Để bảo đảm quyền lợi cho người tham gia BHYT, đặc biệt là đối tượng công nhân phải đi làm vào giờ hành chính, Bộ Y tế đề nghị Sở Y tế tỉnh Đồng Nai xem xét, chỉ đạo các cơ sở KBCB thuộc phạm vi quản lý của Sở Y tế căn cứ vào điều kiện về hiện có nhân lực, cơ sở vật chất để phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh Đồng Nai thực hiện triển khai KBCB vào ngày lễ, ngày nghỉ, ngoài giờ hành chính cho người bệnh có thẻ BHYT như theo đề nghị của Công ty Onsemy.

3. Trong quá trình chỉ đạo triển khai KBCB BHYT vào ngày nghỉ, ngày lễ, ngoài giờ hành chính của các cơ sở KBCB tại địa phương, nếu có khó khăn, vướng mắc thì đề nghị Sở Y tế tỉnh Đồng Nai chủ trì, phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh Đồng Nai để thống nhất giải quyết. Trường hợp vượt quá thẩm quyền thì báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai và Bộ Y tế để xem xét, giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TT. Nguyễn Trường Sơn (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ (để b/c);
- Cổng Thông tin điện tử Chính phủ;
- Vụ trưởng Vụ BHYT (để b/c);
- Ban Thực hiện chính sách BHYT, BHXH Việt Nam (để phối hợp);
- Công ty TNHH Onsemy Việt Nam, địa chỉ: khu CN Biên Hòa II, An Bình, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai (để biết);
 - Lưu: VT, BH.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ BẢO HIỂM Y TẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
 Đặng Hồng Nam


Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.