Open navigation

Công văn 4712/BYT-YDCT Hướng dẫn thực hiện Thông tư 01/2019/TT-BYT quy định về điều trị nội trú ban ngày tại cơ sở KCB y học cổ truyền

BỘ Y TẾ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 ---------------

Số: 4712/BYT-YDCT
V/v hướng dẫn thực hiện Thông tư số 01/2019/TT-BYT ngày 01/3/2019.

Hà Nội, ngày 15 tháng 8 năm 2019

Kính gửi:

- Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương,
- Bệnh viện YHCT, bệnh viện đa khoa, chuyên khoa trực thuộc Bộ, ngành.

Ngày 01/3/2019, Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Thông tư số 01/2019/TT-BYT quy định điều trị nội trú ban ngày tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh y học cổ truyền. Để thống nhất triển khai tại các cơ sở y tế và thanh toán Bảo hiểm y tế, Bộ Y tế hướng dẫn các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trong toàn quốc thực hiện một số nội dung sau:

1. Điều trị nội trú ban ngày tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh y học cổ truyền, bao gồm: bệnh viện y học cổ truyền và Khoa y dược cổ truyền trong bệnh viện đa khoa, chuyên khoa, bệnh viện đa khoa khu vực.

2. Về giường bệnh điều trị nội trú ban ngày y học cổ truyền

2.1. Giường điều trị nội trú ban ngày y học cổ truyền nằm trong tổng số giường kế hoạch điều trị nội trú hoặc tổng số giường thực kê của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh do cơ quan có thẩm quyền quyết định;

2.2. Giường điều trị nội trú ban ngày y học cổ truyền có thể bố trí tại các Khoa lâm sàng hoặc Khoa điều trị nội trú ban ngày y học cổ truyền trên cơ sở năng lực cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh y học cổ truyền, kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại của đơn vị.

3. Thanh toán cho trường hợp người bệnh chuyển tuyến điều trị nội trú ban ngày y học cổ truyền thực hiện như điều trị nội trú.

4. Ứng dụng công nghệ thông tin trong thanh toán bảo hiểm y tế về tiền giường điều trị nội trú ban ngày y học cổ truyền

4.1. Các cơ sở khám bệnh chữa bệnh áp dụng mã tiền giường bệnh điều trị nội trú ban ngày y học cổ truyền tại Quyết định số 1763/QĐ-BYT ngày 10/5/2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành danh mục dùng chung mã tiền giường bệnh điều trị nội trú ban ngày tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh y học cổ truyền;

4.2. Các Khoa y học cổ truyền, hoặc giường bệnh y học cổ truyền trong liên chuyên khoa áp mã tiền giường điều trị ban ngày mã khoa y học cổ truyền.

5. Lập hồ sơ và ghi chép bệnh án:

5.1. Bìa hồ sơ bệnh án điều trị nội trú ban ngày y học cổ truyền và Phiếu vào viện phải đóng dấu cụm từ «Nội trú ban ngày».

5.2. Trường hợp người bệnh đang điều trị nội trú 24/24 giờ chuyển ra điều trị nội trú ban ngày ghi chỉ định điều trị nội trú ban ngày trong Tờ điều trị và đóng dấu cụm từ «Nội trú ban ngày» trên trang bìa bệnh án kể từ ngày có chỉ định điều trị nội trú ban ngày.

Bộ Y tế đề nghị Sở Y tế thông báo nội dung công văn này cho các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh y học cổ truyền; các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có tổ thức thực hiện hình thức điều trị nội trú ban ngày nghiêm túc thực hiện việc chỉ định người bệnh điều trị nội trú ban ngày y học cổ truyền; giao Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền làm đầu mối, phối hợp với các đơn vị có liên quan chỉ đạo, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện Thông tư số 01/2019/TT-BYT quy định điều trị nội trú ban ngày tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh y học cổ truyền báo cáo Bộ trưởng Bộ Y tế.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố báo cáo về Bộ Y tế (Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền) để xem xét, giải quyết./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Bộ Y tế (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng Bộ Y tế (để biết);
- Bảo hiểm xã hội Việt Nam;
- Các Vụ, Cục, Tổng cục, Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ;
- Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Các bệnh viện, viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế;
- Y tế các Bộ, ngành;
- Các trường đại học Y - Dược, Học viện Y-Dược;
- Cổng Thông tin điện tử Bộ Y tế; Trang thông tin điện tử Cục Quản lý y, dược cổ truyền;
- Lưu: VT, YDCT (02b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
 Nguyễn Viết Tiến

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.