Open navigation

Công văn 1608/BHXH-CSYT ngày 16/05/2019 Tăng cường kiểm tra, rà soát phát hiện tình trạng thu dung người có thẻ bảo hiểm y tế đến khám, chữa bệnh

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
 --------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1608/BHXH-CSYT

V/v tăng cường kiểm tra, rà soát phát hiện tình trạng thu dung người có thẻ BHYT đến KCB

Hà Nội, ngày 16 tháng 5 năm 2019

 

Kính gửi:

- Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng;
- Bảo hiểm xã hội Công an nhân dân.
 (Sau đây gọi là BHXH tỉnh)

Thời gian qua, một số cơ sở khám, chữa bệnh (KCB) bảo hiểm y tế (BHYT), đặc biệt là các bệnh viện chuyên khoa tư nhân tuyến huyện, có tình trạng thu dung từng đoàn người có thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) đến khám, chữa bệnh (KCB), cụ thể như sau:

- Bệnh viện tổ chức các đoàn khám bệnh nhân đạo tại các thôn, xã trên địa bàn tỉnh hoặc ở tỉnh khác, sau đó tổ chức xe đưa đón miễn phí người có thẻ BHYT đến điều trị tại bệnh viện, miễn phí tiền ăn trong thời gian điều trị tại bệnh viện.

- Bệnh viện cử người về các huyện vùng sâu, vùng xa phát tờ rơi quảng cáo, phối hợp với các tổ chức đoàn thể ở địa phương để tổ chức xe đưa đón miễn phí người có thẻ BHYT đến KCB tại bệnh viện.

- Bệnh viện trả công cho các tổ chức, đoàn thể, cá nhân giới thiệu người có thẻ BHYT đến KCB hoặc phối hợp với chủ xe ô tô để về các địa phương khác thu dung người có thẻ BHYT đến KCB,…

Tình trạng nêu trên đã được BHXH Việt Nam báo cáo và xin ý kiến Bộ Y tế. Ngày 07/5/2019, Bộ Y tế đã có Công văn số 2448/BYT-BH về việc thu dung người có thẻ BHYT đến KCB tại một số cơ sở KCB, theo đó việc cơ sở KCB lợi dụng ý nghĩa của các hoạt động nhân đạo, chuyển giao kỹ thuật, từ đó có các biểu hiện tăng cường thu dung người có thẻ BHYT đến KCB để trục lợi quỹ BHYT là không đúng với tinh thần và ý nghĩa của các hoạt động nêu trên. Bộ Y tế đề nghị BHXH Việt Nam khi phát hiện vấn đề, có căn cứ về chi hoa hồng cho người giới thiệu KCB BHYT hoặc các hoạt động để trục lợi quỹ BHYT báo cáo ngay với cơ quan có thẩm quyền để xử lý theo quy định của pháp luật.

BHXH Việt Nam yêu cầu BHXH các tỉnh tăng cường kiểm tra, rà soát, kịp thời phát hiện các tình trạng nêu trên, báo cáo cơ quan có thẩm quyền để xử lý theo quy định của pháp luật và báo cáo BHXH Việt Nam./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTGĐ Phạm Lương Sơn (để b/c);
- Vụ BHYT - Bộ Y tế;
- Các đơn vị: DVT, GĐB; TTKT, KTNB, TT;
 - Lưu: VT, CSYT.

TL. TỔNG GIÁM ĐỐC
TRƯỞNG BAN THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH BHYT
Nguyễn Tá Tỉnh

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.