Open navigation

Công văn 558/CNTT-PM ngày 29/05/2019 Thay đổi nội dung tin nhắn thông báo số tiền được BHXH chi trả đối với người có thẻ BHYT khi đi khám chữa bệnh BHYT

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ
THÔNG TIN
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 558/CNTT-PM 

V/v thay đổi nội dung tin nhắn thông báo số tiền được BHXH chi trả đối với người có thẻ BHYT khi đi khám chữa bệnh BHYT

Hà Nội, ngày 29 tháng 05 năm 2019

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Ngày 14/05/2019, Trung tâm Công nghệ thông tin (Trung tâm) đã có công văn số 500/CNTT-PM triển khai tin nhắn thông báo số tiền được BHXH chi trả đối với mỗi người tham gia BHYT khi đi khám bệnh, chữa bệnh. Tuy nhiên, sau thời gian triển khai, Trung tâm đã nhận được phản hồi về việc có những băn khoăn và thắc mắc về nội dung tin nhắn (có trường hợp hiểu nhầm phải đến cơ sở khám, chữa bệnh thanh toán số tiền theo tin nhắn nhận được từ BHXH Việt Nam hoặc người dân sẽ đến cơ quan BHXH để được nhận số tiền theo theo tin nhắn nhận được).

Để khắc phục vấn đề này, Trung tâm đã phối hợp với các đơn vị điều chỉnh nội dung tin nhắn như sau:

- Trường hợp điều trị theo đợt (từ ngày - đến ngày): “Ma the: HT2010128498962 dieu tri tai: Benh vien K - co so 3 tu ngay 11/04/2019 den ngay 17/05/2019, so tien co so y te da de nghi co quan BHXH thanh toan la: 1.745.574 dong. Moi thac mac xin vui long lien he 1900.9068!”

- Trường hợp điều trị trong ngày: “Ma the: HT2242420087703 kham tai: Benh vien K - co so 3 ngay 16/05/2019, so tien co so y te da de nghi co quan BHXH thanh toan la: 361.300 dong. Moi thac mac xin vui long lien he 1900.9068!”

Trung tâm thông báo để BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (BHXH các tỉnh) được biết và tổ chức triển khai trong phạm vi quản lý. Yêu cầu BHXH các tỉnh tổ chức tuyên truyền để người dân hiểu đúng nội dung tin nhắn nêu trên.

Trân trọng./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng Giám đốc (để b/c);
- PTGĐ Phạm Lương Sơn (để b/c);
- PTGĐ Trần Đình Liệu (để b/c);
- PTGĐ Đào Việt Ánh (để b/c);
- Các đơn vị: TCKT, PC, THU, ST, CSXH, CSYT, GĐB, TTTT (để p/h);
- Phòng KHDA;
 - Lưu: VT, PM.

GIÁM ĐỐC
Lê Nguyên Bồng

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.