Open navigation

Công văn 4737/LĐTBXH-TCCB Thống kê số lượng CC, VC và các nội dung liên quan đến tiền lương, phụ cấp ngành LĐTBXH


BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 4737/LĐTBXH-TCCB

V/v thống kê số lượng công chức, viên chức và các nội dung liên quan đến tiền lương, phụ cấp ngành Lao động

- Thương binh và Xã hội

Hà Nội, ngày 06 tháng 11 năm 2019


Kính gửi: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương


Thực hiện Công văn số 452/BNV-TL ngày 24/10/2019 của Bộ Nội vụ về việc hoàn thiện Đề án hệ thống bảng lương và phụ cấp theo nghề đối với viên chức ngành Lao động - Thương binh và Xã hội theo Nghị quyết số 107/NQ-CP ngày 16/8/2018 của Chính phủ về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21/5/2018 của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp và Công văn số 139/BNV- TL ngày 03/5/2019 của Bộ Nội vụ hướng dẫn khung về xây dựng hệ thống bảng lương và phụ cấp theo nghề, Bộ đang triển khai xây dựng Đề án “Hệ thống bảng lương và phụ cấp theo nghề đối với viên chức ngành Lao động - Thương binh và Xã hội”.


Để đảm bảo quyền lợi, chế độ chính sách đối với đội ngũ công chức, viên chức ngành Lao động - Thương binh và Xã hội, đề nghị Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cung cấp số liệu công chức, viên chức Ngành và các nội dung liên quan (mẫu biểu kèm theo), gửi về Bộ (qua Vụ Tổ chức cán bộ) trước ngày 15/11/2019 để kịp thời tổng hợp và hoàn thiện Đề án (thông tin chi tiết liên hệ bà Trịnh Thị Bích Thủy, Chuyên viên Vụ Tổ chức cán bộ, số điện thoại 02439363337/0972401989; bản mềm gửi qua mail: thuyttb@molisa.gov.vn).


Trân trọng đề nghị các Sở Lao động - Thương binh và Xã hội quan tâm, phối hợp triển khai thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Bộ trưởng (để b/c);

  • TT Nguyễn Thị Hà (để b/c);

  • Lưu: VT, Vụ TCCB.


TL. BỘ TRƯỞNG

VỤ TRƯỞNG VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ


Trịnh Minh Chí

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.