Open navigation

Công văn 6920/BYT-BH ngày 22/11/2019 Chuyển tuyến bảo hiểm y tế tại Bệnh viện Tim Hà Nội

BỘ Y TẾ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6920/BYT-BH

V/v chuyển tuyến bảo hiểm y tế tại Bệnh viện Tim Hà Nội

Hà Nội, ngày 22 tháng 11 năm 2019

 

Kính gửi:

- Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các Bệnh viện, Viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế;
- Y tế các Bộ, ngành.

Bệnh viện Tim Hà Nội là bệnh viện chuyên khoa hạng I, trực thuộc Sở Y tế Hà Nội. Bệnh viện đã được Bộ Y tế công nhận và giao nhiệm vụ là tuyến cuối về kỹ thuật chuyên ngành tim mạch tại Quyết định số 1133/QĐ-BYT ngày 27/3/2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế.

Căn cứ Quyết định 1133/QĐ-BYT nói trên và quy định tại điểm c Điều 3 Thông tư số 43/TT-BYT ngày 11/12/2013 của Bộ Y tế về quy định chi tiết phân tuyến chuyên môn kỹ thuật đối với hệ thống cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thì Bệnh viện Tim Hà Nội là bệnh viện tuyến Trung ương về kỹ thuật chuyên ngành tim mạch.

Theo đề nghị của Bệnh viện Tim Hà Nội tại công văn số 3579/BVT-CĐT ngày 20/11/2019, Bộ Y tế thông báo để Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các bệnh viện, viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế, Y tế các Bộ, ngành biết được chức năng, nhiệm vụ của bệnh viện tim Hà Nội, để thông báo cho các cơ sở đơn vị thuộc quyền quản lý biết có thể chuyển người bệnh có chỉ định điều trị bệnh lý tim mạch đến khám bệnh, chữa bệnh tại bệnh viện Tim Hà Nội khi có chỉ định chuyển tuyến khám bệnh, chữa bệnh.

Quy trình, thủ tục và chế độ thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với các trường hp được chuyển tuyến, Bộ Y tế đề nghị bệnh viện Tim Hà Nội, các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện theo đúng quy định hiện hành về khám bệnh, chữa bệnh, chuyển tuyến và thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
 - TT Nguyễn Trường Sơn (để báo cáo); 

- BHXH Việt Nam;
- Bệnh viện Tim Hà Nội;
 - Lưu: VT, BH.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ BẢO HIỂM Y TẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
 Đặng Hồng Nam

 

 

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.