Open navigation

Nghị quyết 119/NQ-CP Biện pháp cấp bách nhằm tăng cường quản lý nhà nước về phòng chống gian lận xuất xứ, chuyển tải hàng hóa bất hợp pháp

CHÍNH PHỦ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 ---------------

Số: 119/NQ-CP

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

VỀ MỘT SỐ BIỆN PHÁP CẤP BÁCH NHẰM TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ PHÒNG CHỐNG GIAN LẬN XUẤT XỨ, CHUYỂN TẢI HÀNG HÓA BẤT HỢP PHÁP

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 138/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2016 của Chính phủ ban hành Quy chế làm việc của Chính phủ;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công Thương,

QUYẾT NGHỊ:

Cùng với quá trình mở cửa và hội nhập kinh tế quốc tế, hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu đã có những bước phát triển mạnh mẽ, trở thành một động lực quan trọng đóng góp vào tăng trưởng kinh tế, nâng cao năng lực sản xuất và mức sống của nhân dân. Việt Nam đã tham gia ký kết và đang đàm phán 17 Hiệp định Thương mại tự do (FTA); khi thực hiện các Hiệp định FTA này, phần lớn hàng hóa có xuất xứ Việt Nam được hưởng miễn thuế nhập khẩu khi xuất khẩu sang các đối tác FTA. Trong khi đó, nhiều nước, đối tác trên thế giới đang tăng cường sử dụng các biện pháp phòng vệ thương mại như thuế chống bán phá giá, thuế chống trợ cấp, thuế tự vệ... với mức rất cao, gây nhiều hệ lụy và làm giảm khả năng xuất khẩu của nước bị áp thuế, dẫn tới việc một số đối tượng doanh nghiệp tìm cách gian lận xuất xứ hàng hóa, lợi dụng xuất xứ hàng hóa của Việt Nam để được hưởng ưu đãi, lợi thế thương mại hoặc lẩn tránh các biện pháp phòng vệ thương mại một cách bất hợp pháp.

Trong thời gian qua, với chủ trương kiên quyết ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi gian lận xuất xứ, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Công Thương, Bộ Tài chính, Bộ Công an và các bộ, ngành liên quan triển khai quyết liệt nhiều hoạt động, biện pháp cụ thể, qua đó đã phát hiện, xử lý kịp thời nhiều trường hợp vi phạm. Trong đó, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 824/QĐ-TTg ngày 04 tháng 7 năm 2019 phê duyệt Đề án tăng cường quản lý nhà nước về chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại và gian lận xuất xứ. Tuy nhiên, trước những diễn biến phức tạp của tình hình thương mại quốc tế, đặc biệt là xung đột thương mại Mỹ - Trung, sự điều chỉnh chính sách của một số quốc gia đối tác lớn trong thời gian gần đây, cần có những giải pháp đồng bộ, hiệu quả để tăng cường quản lý nhà nước về ngăn chặn gian lận xuất xứ và chuyển tải bất hợp pháp nhằm phát triển bền vững xuất khẩu, nhập khẩu của ta góp phần bảo vệ và thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh trong những ngành, lĩnh vực liên quan. Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Thủ trưởng cơ quan, tổ chức liên quan tập trung chỉ đạo, quyết liệt, thực hiện có hiệu quả theo mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp sau:

I. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu tổng quát

- Ngăn chặn, không để xảy ra các hành vi gian lận xuất xứ hàng hóa, chuyển tải bất hợp pháp trong hoạt động xuất nhập khẩu, chủ động phát hiện, xử lý nghiêm các vụ việc nếu có;

- Thúc đẩy phát triển sản xuất trong nước, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của các nhà sản xuất Việt Nam; duy trì tăng trưởng xuất khẩu theo hướng bền vững; thu hút hợp tác, đầu tư nước ngoài vào các dự án công nghệ cao, có giá trị gia tăng cao, có tác động lan tỏa, kết nối chuỗi sản xuất và cung ứng toàn cầu;

- Nâng cao hiệu quả của quá trình hội nhập kinh tế quốc tế, đặc biệt là triển khai các Hiệp định FTA thế hệ mới, bảo đảm thực hiện nghiêm túc và hiệu quả cam kết trong các khuôn khổ đa phương và các Hiệp định thương mại tự do đã ký kết;

- Bảo vệ quyền và lợi ích của Việt Nam trong thương mại quốc tế.

2. Mục tiêu cụ thể

- Hoàn thiện hệ thống pháp lý về xuất xứ hàng hóa và kiểm tra, xác minh xuất xứ hàng hóa để triển khai có hiệu quả các hoạt động ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi gian lận xuất xứ, chuyển tải bất hợp pháp, lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại;

- Tăng cường năng lực bộ máy giám sát, kiểm tra để triển khai có hiệu quả các giải pháp chống gian lận xuất xứ hàng hóa, chuyển tải bất hợp pháp, lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại;

- Chủ động kiểm tra, điều tra, xác minh để phát hiện các hành vi vi phạm, gian lận xuất xứ hàng hóa, chuyển tải bất hợp pháp, lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại, xử lý nghiêm minh các vụ việc được phát hiện;

- Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục để ngăn chặn, phòng ngừa không để xảy ra các vụ việc gian lận xuất xứ hàng hóa, chuyển tải bất hợp pháp trong hoạt động xuất nhập khẩu;

- Đẩy mạnh hợp tác quốc tế để phối hợp ngăn chặn và xử lý các vụ việc gian lận xuất xứ hàng hóa, chuyển tải bất hợp pháp trong hoạt động xuất nhập khẩu.

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

1. Bộ Công Thương

a) Chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan rà soát, hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật

- Sửa đổi hoặc thay thế Nghị định số 124/2015/NĐ-CP ngày 19 tháng 11 năm 2015 sửa đổi Nghị định số 185/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng theo hướng tăng mức xử phạt đối với các hành vi liên quan đến gian lận xuất xứ, giả mạo nhãn hàng hóa nhằm tăng tính răn đe;

- Rà soát văn bản quy phạm pháp luật về xuất xứ hàng hóa, đầu tư nước ngoài, công nghiệp phụ trợ theo hướng bổ sung điều chỉnh các quy định cho phù hợp với chủ trương, chính sách của Nhà nước về phòng chống gian lận thương mại về xuất xứ;

- Khẩn trương hoàn thiện các quy định pháp luật có liên quan đến xuất xứ hàng hóa, đặc biệt là hàng hóa lưu thông trong nước.

b) Tiếp tục chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan triển khai đầy đủ Quyết định số 824/QĐ-TTg ngày 04 tháng 7 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Đề án tăng cường quản lý nhà nước về chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại và gian lận xuất xứ. Theo dõi, thống kê, cập nhật thường xuyên và kịp thời cung cấp Danh sách các mặt hàng bị điều tra, áp thuế chống bán phá giá, chống trợ cấp bởi các nước thường xuyên áp dụng các biện pháp phòng vệ thương mại, các mặt hàng có nguy cơ bị gian lận xuất xứ, chuyển tải bất hợp pháp (Danh sách) cho Bộ Tài chính và các bộ, ngành, tổ chức liên quan, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương để tăng cường kiểm soát chặt chẽ, kiểm tra, thanh tra, đặc biệt đối với việc cấp C/O và giám sát hoạt động đầu tư, sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu.

c) Đẩy nhanh việc thực hiện chính sách khuyến khích phát triển và thu hút đầu tư vào các ngành công nghiệp hỗ trợ nhằm tăng tỷ lệ nội địa hóa trong cơ cấu sản phẩm nhằm đáp ứng được tiêu chí hàm lượng giá trị trong nước và hàm lượng giá trị khu vực để tăng tỷ lệ sử dụng C/O ưu đãi, tận dụng lợi thế giảm thuế của các FTA, giảm thiểu khả năng bị các nước điều tra chống gian lận xuất xứ và chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại.

d) Áp dụng lộ trình phù hợp với cơ chế tự chứng nhận xuất xứ và giấy chứng nhận xuất xứ qua Internet theo hướng tạo điều kiện cho doanh nghiệp xuất khẩu, phù hợp với hệ thống pháp luật cũng như điều kiện thực tế của Việt Nam.

đ) Bộ Công Thương và Bộ Tài chính xem xét ký Biên bản hợp tác về việc trao đổi thông tin phục vụ việc tăng cường kiểm soát xuất xứ và cảnh báo, đánh giá nguy cơ hàng hóa xuất khẩu bị áp dụng các biện pháp phòng vệ thương mại, chống lẩn tránh cũng như điều tra áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại, chống lẩn tránh với hàng hóa nhập khẩu.

e) Đẩy mạnh hợp tác quốc tế, đặc biệt thông qua ký kết các biên bản ghi nhớ, thỏa thuận hợp tác với các cơ quan có liên quan của nước ngoài nhằm nâng cao hiệu quả triển khai các hoạt động xử lý lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại, gian lận xuất xứ.

g) Kiện toàn tổ chức và nâng cao năng lực cho công tác cấp C/O, kể cả quy hoạch lại hệ thống các tổ chức cấp C/O và công tác kiểm tra, xác minh xuất xứ hàng hóa nhằm đảm bảo hiệu quả hoạt động của hệ thống theo hướng hiện đại, hiệu quả.

h) Tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát các tổ chức cấp C/O theo quy định hiện hành bảo đảm tuân thủ nghiêm các quy định về xuất xứ hàng hóa.

- Thường xuyên kiểm tra, giám sát các tổ chức cấp C/O (cả C/O ưu đãi và C/O không ưu đãi) bảo đảm tuân thủ nghiêm các quy định về xuất xứ hàng hóa;

- Tăng cường phối hợp giữa các tổ chức cấp C/O trong việc trao đổi thông tin; tăng cường hướng dẫn về chuyên môn và nghiệp vụ các cán bộ cấp C/O, nâng cấp cơ sở vật chất, lưu trữ hồ sơ, chứng từ... tạo thuận lợi cho việc xác minh xuất xứ khi có yêu cầu;

- Thường xuyên giám sát, cập nhật thông tin dữ liệu về tình hình cấp C/O để phát hiện các diễn biến bất thường;

- Tiếp tục triển khai rộng rãi cơ chế phân luồng trong việc tiếp nhận hồ sơ và cấp C/O, cập nhật thường xuyên danh sách các doanh nghiệp và mặt hàng trong diện nguy cơ rủi ro cao để đưa vào luồng đỏ. Xác định trọng tâm, trọng điểm các mặt hàng xuất khẩu có dấu hiệu kim ngạch lớn bất thường để yêu cầu kiểm tra, xác minh xuất xứ;

- Tăng cường cơ chế quản lý rủi ro, kiểm tra hồ sơ và xác minh tại doanh nghiệp đối với những trường hợp nghi ngờ hoặc đối với những mặt hàng trong diện nguy cơ cao;

- Tăng cường theo dõi, giám sát đối với các doanh nghiệp tự chứng nhận xuất xứ để tránh các trường hợp lợi dụng thực hiện hành vi gian lận về xuất xứ hàng hóa;

- Thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành về xuất xứ hàng hóa đối với doanh nghiệp có dấu hiệu nghi vấn gian lận, giả mạo xuất xứ, ghi nhãn, chuyển tải bất hợp pháp hàng hóa; thành phần đoàn kiểm tra gồm Bộ Công Thương, Bộ Tài chính, Bộ Công an, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam và Hiệp hội ngành hàng liên quan. Tiến hành thanh tra, kiểm tra về hoạt động cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa;

- Đối với những nội dung liên quan đến kiểm tra, xác minh xuất xứ hàng hóa xuất khẩu trước và sau khi cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa và việc tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa xuất khẩu của thương nhân, đề nghị thực hiện theo đúng quy định của Thông tư số 39/2018/TT-BCT ngày 30 tháng 10 năm 2018 quy định về kiểm tra, xác minh xuất xứ hàng hóa.

i) Xây dựng và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án xây dựng và vận hành hiệu quả hệ thống cảnh báo sớm các vụ kiện phòng vệ thương mại trong tháng 12 năm 2019 để có cơ sở phân tích và cập nhật nguy cơ hàng hóa xuất khẩu bị các nước điều tra biện pháp phòng vệ thương mại và gian lận xuất xứ cũng như ngăn chặn hàng hóa nhập khẩu bán phá giá, được trợ cấp hoặc gian lận xuất xứ nhập khẩu vào Việt Nam gây thiệt hại cho sản xuất trong nước.

k) Cơ chế phối hợp

- Xây dựng cơ chế phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa các bộ, ngành, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam và hiệp hội doanh nghiệp, ngành hàng nhằm thường xuyên cải tiến, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp trong việc thực hiện nghiêm chỉnh các quy định pháp luật về xuất xứ hàng hóa. Cung cấp thông tin về sản lượng, năng lực sản xuất của các hiệp hội ngành hàng và thông tin nghi vấn về gian lận C/O, thông tin về thủ đoạn gian lận C/O để các cơ quan chức năng tăng cường quản lý;

- Phối hợp với các bộ, ngành, địa phương, hiệp hội doanh nghiệp, ngành hàng và tổ chức liên quan đẩy mạnh công tác đào tạo, thông tin, tuyên truyền về chống gian lận xuất xứ, chuyển tải bất hợp pháp.

l) Thiết lập đường dây nóng tiếp nhận các thông tin liên quan đến gian lận xuất xứ.

m) Phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và tổ chức cấp C/O ở địa phương để theo dõi, kiểm tra thực tế quy trình sản xuất của các doanh nghiệp sản xuất hàng xuất khẩu, nắm vững hoạt động sản xuất và nguồn nguyên liệu mà doanh nghiệp sử dụng nhằm đảm bảo sản phẩm xuất khẩu đáp ứng các tiêu chí xuất xứ.

2. Bộ Tài chính

a) Phối hợp với các bộ, ngành sửa đổi những nội dung liên quan đến xử lý vi phạm xuất xứ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu trong Nghị định số 45/2016/NĐ-CP ngày 26 tháng 5 năm 2016 sửa đổi, bổ sung Nghị định số 127/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính trong lĩnh vực hải quan.

b) Chỉ đạo Tổng cục Hải quan thực hiện các nội dung:

- Theo dõi số liệu xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa, đặc biệt là các mặt hàng thuộc Danh sách và các mặt hàng Việt Nam đang điều tra, áp dụng các biện pháp phòng vệ thương mại để hàng tháng cung cấp thông tin cho Bộ Công Thương, Bộ Công an, đặc biệt lưu ý hiện tượng kim ngạch xuất nhập khẩu biến động bất thường;

- Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi sản xuất, kinh doanh hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trong địa bàn kiểm soát hải quan;

- Tăng cường hợp tác với hải quan các nước để trao đổi thông tin liên quan đến số liệu thống kê các mặt hàng xuất nhập khẩu của Việt Nam, dự báo khả năng hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam bị áp dụng các biện pháp phòng vệ thương mại và các biện pháp xử lý của cơ quan hải quan nước nhập khẩu liên quan đến gian lận xuất xứ, chuyển tải bất hợp pháp;

- Tăng cường theo dõi, kiểm tra, xác định xuất xứ, đẩy mạnh quản lý đối với một số nhóm mặt hàng nhập khẩu, xuất khẩu có kim ngạch tăng đột biến, các mặt hàng trong diện áp dụng thuế suất chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại, có nguy cơ gian lận, giả mạo xuất xứ, ghi nhãn hàng hóa, chuyển tải bất hợp pháp. Cung cấp kết quả điều tra, xác minh, kiểm tra với các mặt hàng, doanh nghiệp có vi phạm về xuất xứ, các thông tin cho Bộ Công Thương, Bộ Công an, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam về thủ đoạn gian lận trong quá trình xin cấp C/O, gian lận xuất xứ của hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu để cảnh báo trong quá trình xin cấp C/O cho hàng hóa Việt Nam xuất khẩu;

- Xây dựng chức năng cảnh báo gian lận xuất xứ trên hệ thống quản lý của cơ quan hải quan để kịp thời ngăn chặn các lô hàng có nghi ngờ gian lận xuất xứ;

- Siết chặt công tác kiểm tra xuất xứ từ khâu tiếp nhận hồ sơ đến khâu kiểm tra sau thông quan. Xây dựng mạng lưới nghiệp vụ để kiểm tra, xác minh xuất xứ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

3. Bộ Khoa học và Công nghệ

a) Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra đối với việc ghi nhãn hàng hóa lưu thông tại thị trường trong nước để kịp thời phát hiện các hành vi ghi nhãn hàng hóa không đúng quy định.

b) Phối hợp với các bộ, ngành liên quan nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung Nghị định số 43/2017/NĐ-CP về ghi nhãn hàng hóa và Nghị định số 119/2017/NĐ-CP ngày 01 tháng 11 năm 2017 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa để kịp thời ngăn chặn tình trạng gian lận, giả mạo ghi nhãn, xuất xứ Việt Nam.

c) Rà soát phạm vi, hiệu lực Thông tư số 05/2019/TT-BKHCN hướng dẫn thực hiện Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ về nhãn hàng hóa.

4. Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI)

a) Tăng cường công tác kiểm tra, xác định xuất xứ hàng hóa và hàng hóa xuất khẩu, chuyển tải từ Việt Nam đi các nước để thực hiện việc cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa theo đúng quy định.

b) Siết chặt công tác quản lý cấp giấy chứng nhận xuất xứ theo quy định tại Nghị định số 31/2018/NĐ-CP ngày 08 tháng 3 năm 2018 quy định chi tiết Luật Quản lý ngoại thương về xuất xứ hàng hóa.

c) Theo dõi thị trường và bám sát hoạt động sản xuất, xuất khẩu của doanh nghiệp hội viên nhằm kịp thời phát hiện các hành vi gian lận xuất xứ hàng hóa, phối hợp cung cấp thông tin về mặt hàng, doanh nghiệp có nguy cơ gian lận, giả mạo xuất xứ, chuyển tải bất hợp pháp cho các bộ liên quan (Bộ Công Thương, Bộ Tài chính...).

d) Trao đổi dữ liệu cấp C/O với Bộ Công Thương theo quy định. Xây dựng phương án kết nối hệ thống trao đổi dữ liệu cấp C/O qua Cổng thông tin một cửa quốc gia theo chuẩn dữ liệu do Bộ Công Thương hướng dẫn.

đ) Phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và tổ chức cấp C/O ở địa phương để theo dõi, kiểm tra thực tế quy trình sản xuất của các doanh nghiệp sản xuất hàng xuất khẩu, nắm vững hoạt động sản xuất và nguồn nguyên liệu mà doanh nghiệp sử dụng nhằm đảm bảo sản phẩm xuất khẩu đáp ứng các tiêu chí xuất xứ.

e) Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, khuyến cáo các hiệp hội doanh nghiệp, ngành hàng về nguy cơ bị áp dụng các biện pháp trừng phạt do gian lận xuất xứ; khuyến khích các hiệp hội phát hiện, phản ánh về các hành vi gian lận xuất xứ; bảo vệ các doanh nghiệp chân chính và thương hiệu hàng hóa Việt Nam.

5. Bộ Công an

a) Chủ động triển khai các biện pháp thu thập nghiên cứu và đánh giá tình hình chính sách thương mại, biện pháp phòng vệ thương mại và bảo hộ mậu dịch của các nước, trọng tâm là Hoa Kỳ, EU, Trung Quốc,...; nghiên cứu, rà soát những bất cập trong chính sách, quy định pháp luật thuộc chức năng, nhiệm vụ của Bộ Công an liên quan đến xuất, nhập khẩu hàng hóa, chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại, gian lận xuất xứ để kịp thời đề xuất Chính phủ, các bộ, ngành sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện theo hướng thống nhất, đồng bộ và phù hợp với yêu cầu quản lý nhà nước, hội nhập quốc tế và đấu tranh phòng, chống tội phạm trong tình hình mới.

b) Phối hợp chặt chẽ với Bộ Công Thương, Bộ Tài chính, VCCI để tăng cường phòng, chống lẩn tránh thuế, kiểm tra, xác minh kịp thời các mặt hàng, vụ việc có dấu hiệu gian lận xuất xứ; chủ động phát hiện, điều tra, xử lý nghiêm các vụ việc vi phạm về lẩn tránh phòng vệ thương mại và gian lận xuất xứ theo quy định của pháp luật.

c) Chỉ đạo các Cục nghiệp vụ và công an các địa phương tăng cường giám sát để phát hiện, kịp thời các hành vi gian lận xuất xứ hàng hóa, điều tra xử lý các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật, tăng cường giám sát hoạt động đầu tư trực tiếp và gián tiếp của nước ngoài trên từng lĩnh vực, địa bàn có liên quan.

6. Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng

a) Tăng cường tuyên truyền và hướng dẫn các cơ quan quản lý cấp địa phương trong việc xem xét, giải quyết việc đăng ký đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài (kể cả việc sáp nhập, mua lại), đồng thời giám sát chặt chẽ các dự án đầu tư nước ngoài trong các lĩnh vực, sản xuất kinh doanh mặt hàng có nguy cơ gian lận xuất xứ, chuyển tải bất hợp pháp, lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại.

b) Phối hợp nghiên cứu, phân tích đánh giá giữa khả năng sản xuất trong nước với số liệu xuất nhập khẩu trên cơ sở số liệu do Bộ Tài chính cung cấp và cung cấp thông tin về tình hình đầu tư của các doanh nghiệp liên quan đến những mặt hàng có nguy cơ gian lận xuất xứ tới Bộ Công Thương, VCCI, Tổng cục Hải quan để kiểm soát chặt chẽ trong quá trình cấp và kiểm tra xuất xứ đối với hàng hóa xuất khẩu.

c) Tham vấn với các Hiệp hội ngành hàng để đưa ra các giải pháp trong lĩnh vực phụ trách nhằm chống gian lận xuất xứ bảo vệ sản xuất trong nước.

7. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo

a) Các sở, ban, ngành tại địa phương

- Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, ngăn chặn, phát hiện và xử lý các hành vi gian lận, giả mạo xuất xứ, ghi nhãn và chuyển tải bất hợp pháp hàng hóa;

- Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực xuất xứ, ghi nhãn hàng hóa để các doanh nghiệp hoạt động tại địa bàn nắm được chủ trương, chính sách pháp luật của nhà nước để chấp hành đúng quy định.

b) Ban chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trực thuộc tỉnh, thành phố

- Xây dựng kế hoạch đấu tranh, phòng chống gian lận, giả mạo xuất xứ, ghi nhãn và chuyển tải bất hợp pháp hàng hóa trong từng thời kỳ;

- Theo dõi, đôn đốc, báo cáo công tác đấu tranh, phòng chống gian lận, giả mạo xuất xứ, ghi nhãn và chuyển tải bất hợp pháp hàng hóa theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo 389 quốc gia.

8. Các cơ quan truyền thông, báo chí

Đài Truyền hình Việt Nam (VTV), Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam,... và các cơ quan báo chí tăng cường tuyên truyền, cung cấp thông tin về chống gian lận xuất xứ, chuyển tải bất hợp pháp, các biện pháp phòng vệ thương mại, chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại của Việt Nam.

III. ĐẢM BẢO CÁC NGUỒN LỰC ĐỂ THỰC HIỆN

1. Các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, cơ quan, tổ chức liên quan bảo đảm nguồn nhân lực và các điều kiện cần thiết để thực hiện kịp thời, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp trong Nghị quyết này.

2. Bộ Tài chính đảm bảo ngân sách để thực hiện các nhiệm vụ trong Nghị quyết này.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Thủ trưởng cơ quan có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao tập trung chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức triển khai thực hiện các giải pháp trong Nghị quyết này nhằm tăng tăng cường quản lý nhà nước về phòng chống gian lận xuất xứ hàng hóa, chuyển tải bất hợp pháp.

2. Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương theo dõi, đôn đốc, kiểm tra tình hình và kết quả triển khai Nghị quyết; tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ việc triển khai thực hiện của các bộ, ngành và các địa phương khi có yêu cầu./.


Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ngân hàng Chính sách xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan trung ương của các đoàn thể;
- Viện NCQLKTTW, Văn phòng PTBV (Bộ KH&ĐT);
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, Tổng Thư ký HĐQG về PTBV và Nâng cao NLCT, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ, Cục;
 - Lưu: VT, KTTH (2).

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG
 Nguyễn Xuân Phúc

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.