Open navigation

Quyết định 1173/QĐ-TTg ngày 03/08/2020 Kế hoạch thực hiện Hiệp định Thương mại giữa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Cuba

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1173/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 03 tháng 8 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI GIỮA CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA CUBA

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Điều ước quốc tế ngày 09 tháng 4 năm 2016;

Căn cứ Nghị quyết số 08/NQ-CP ngày 10 tháng 02 năm 2020 của Chính phủ về việc phê duyệt Hiệp định Thương mại giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Cuba và các văn kiện có liên quan;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công Thương.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch thực hiện Hiệp định Thương mại giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Cuba.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Trợ lý TTg,
TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
 - Lưu: VT, QHQT (3b).MA

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
 Phạm Bình Minh


KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI GIỮA CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA CUBA
(Kèm theo Quyết định số 1173/QĐ-TTg ngày 03 tháng 8 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ)

I. MỤC TIÊU

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch thực hiện Hiệp định Thương mại giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Cuba (Hiệp định) nhằm phân công nhiệm vụ, trách nhiệm cho các cơ quan, tổ chức liên quan, quyết định biện pháp chỉ đạo, điều hành và các biện pháp khác triển khai thực hiện đầy đủ và có hiệu quả Hiệp định này.

II. NHỮNG NHIỆM VỤ CHỦ YẾU

Để đạt được mục tiêu nêu trên, trong thời gian tới, bên cạnh các nhiệm vụ thường xuyên, các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương cần cụ thể hoá và tổ chức triển khai thực hiện những nhiệm vụ cơ bản dưới đây:

1. Công tác tuyên truyền, phổ biến thông tin về Hiệp định

a) Tăng cường phổ biến về Hiệp định cho các đối tượng có liên quan (nhân dân, cơ quan quản lý cấp trung ương và địa phương, hiệp hội ngành nghề, hợp tác xã, cộng đồng doanh nghiệp), thông qua các phương tiện truyền thông, trang thông tin điện tử, các lớp tập huấn, hội thảo nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết về nội dung cam kết cũng như các công việc cần triển khai để thực thi hiệu quả Hiệp định.

b) Thiết lập đầu mối thông tin về Hiệp định tại Bộ Công Thương để cung cấp thông tin, hướng dẫn và làm rõ các nội dung cam kết và các vấn đề có liên quan đến Hiệp định.

c) Củng cố mạng lưới, tăng cường năng lực và đẩy mạnh công tác cung cấp thông tin, dự báo xuất nhập khẩu, thương mại - đầu tư để các doanh nghiệp Việt Nam có thể kịp thời nắm bắt các thông tin, yêu cầu về kỹ thuật, quy định về quản lý xuất nhập khẩu hàng hóa của Cuba, cũng như dự báo được nhu cầu của thị trường trong nước và ứng phó với sự cạnh tranh của hàng hóa nhập khẩu.

2. Công tác xây dựng pháp luật, thể chế

a) Thực hiện nghiêm túc, đầy đủ và hiệu quả các cam kết và nghĩa vụ khác của Việt Nam tại Hiệp định.

b) Đảm bảo việc thực hiện cơ chế tham vấn, lấy ý kiến các đối tượng có liên quan trong quá trình xây dựng chính sách, pháp luật.

c) Đảm bảo việc thực hiện nghiêm túc Nghị định số 39/2020/NĐ-CP ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại Việt Nam - Cuba giai đoạn 2020 - 2023 và Thông tư số 08/2020/TT-BCT quy định Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại Việt Nam - Cuba.

d) Tiếp tục phối hợp với Cuba để xây dựng, hoàn thiện các thiết chế cần thiết để thực thi Hiệp định (hoạt động của Ủy ban Hỗn hợp về thực thi Hiệp định và Ủy ban Quy tắc xuất xứ; thành lập và hoạt động của Ủy ban Tiêu chuẩn, Quy chuẩn Kỹ thuật và Đánh giá Sự phù hợp (Ủy ban STRACAP) và Ủy ban về Các biện pháp Vệ sinh và Kiểm dịch Động thực vật (Ủy ban SPS).

đ) Chỉ định và thông báo về cơ quan đầu mối của Việt Nam tham gia các Ủy ban chuyên môn, các nhóm công tác theo từng Chương của Hiệp định.

e) Kiện toàn, củng cố các cơ quan đầu mối phụ trách việc thực thi Hiệp định tại các bộ, ngành, cơ quan quản lý nhà nước địa phương để phối hợp chặt chẽ với cơ quan đầu mối quốc gia về thực thi Hiệp định, đảm bảo việc thực thi được hiệu quả và đầy đủ.

3. Nâng cao năng lực cạnh tranh và hỗ trợ doanh nghiệp

a) Xây dựng các chương trình phát triển thị trường cho các mặt hàng xuất khẩu có tiềm năng và lợi thế của Việt Nam vào Cuba.

b) Tập huấn cho các doanh nghiệp về các cam kết cụ thể có liên quan trong Hiệp định Thương mại Việt Nam - Cuba.

c) Cung cấp các thông tin về môi trường và cơ hội hợp tác kinh doanh tại Cuba; dự báo về thị trường và nhu cầu nhập khẩu hàng hóa của Cuba.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ theo dõi, đôn đốc các bộ, ngành, địa phương và các tổ chức đại diện doanh nghiệp triển khai thực hiện Kế hoạch này.

2. Kinh phí thực hiện Kế hoạch này được lấy từ nguồn ngân sách nhà nước, nguồn tài trợ và các nguồn tài chính hợp pháp khác. Bộ Tài chính bố trí kinh phí thực hiện Kế hoạch theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước.

3. Trong quá trình tổ chức thực hiện Kế hoạch này, nếu cần thấy sửa đổi, bổ sung những nội dung cụ thể của Kế hoạch, các bộ, ngành, địa phương chủ động báo cáo Thủ tướng Chính phủ, đồng thời sao gửi Bộ Công Thương, để Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định./.

 


PHỤ LỤC

MỘT SỐ CÔNG VIỆC CỤ THỂ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI VIỆT NAM - CUBA
(Kèm theo Quyết định số 1173/QĐ-TTg ngày 03 tháng 8 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ)

TT

Nội dung công việc

Cơ quan chủ trì

Cơ quan phối hợp

Sản phẩm

Thời gian hoàn thành

1

Công tác tuyên truyền, phổ biến thông tin về Hiệp định Thương mại Việt Nam - Cuba

a

Tổ chức phổ biến về Hiệp định Thương mại Việt Nam - Cuba tới các cơ quan quản lý nhà nước cấp trung ương, địa phương, cộng đồng doanh nghiệp và người dân

Bộ Công Thương

Các bộ, ngành, Đoàn Đàm phán Chính phủ, Sở Công Thương các tỉnh, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), các hiệp hội doanh nghiệp

Các hội thảo, khóa đào tạo theo từng khu vực

Năm 2020

b

Tuyên truyền và xuất bản các ấn phẩm, tài liệu giới thiệu và nghiên cứu về Hiệp định Thương mại Việt Nam - Cuba

Bộ Công Thương, Bộ Thông tin và Truyền thông

Các bộ, ngành, địa phương, VCCI

Các bài viết, bài nói, ấn phẩm

Trong quá trình thực thi Hiệp định

c

Tăng cường cung cấp thông tin cho doanh nghiệp thông qua hệ thống các thương vụ, trung tâm thông tin, trung tâm xúc tiến thương mại... về các yêu cầu kỹ thuật, quy định, thực tiễn về quản lý xuất nhập khẩu hàng của Cuba; các biện pháp phòng vệ thương mại theo quy định của Việt Nam và theo quy định của Hiệp định.

Bộ Công Thương

Các bộ, ngành, Đoàn Đàm phán Chính phủ

Các bài viết, bài nói, ấn phẩm, số liệu

Trong quá trình thực thi Hiệp định

2

Xây dựng pháp luật, thể chế

a

Nghị định ban hành Biểu thuế nhập khấu ưu đãi đặc biệt để thực hiện Hiệp định Thương mại Việt Nam - Cuba giai đoạn 2020-2023

Bộ Tài chính

Các bộ, ngành, địa phương

Nghị định của Chính phủ

Nghị định đã được ban hành và có hiệu lực từ ngày 20/5/2020 (Nghị định số 39/2020/NĐ-CP ngày 03/4/2020)

b

Thông tư hướng dẫn thực hiện quy tắc xuất xứ hàng hóa

Bộ Công Thương

Các bộ, ngành có liên quan

Thông tư

Thông tư đã được ban hành và có hiệu lực từ ngày 25/5/2020 (Thông tư số 08/2020/TT-BCT ngày 08/4/2020)

c

Phối hợp với Cuba để xây dựng, hoàn thiện các thiết chế cần thiết để thực thi Hiệp định (hoạt động của Ủy ban Hỗn hợp về thực thi Hiệp định và Ủy ban Quy tắc xuất xứ; thành lập và hoạt động của Ủy ban Tiêu chuẩn, Quy chuẩn Kỹ thuật và Đánh giá Sự phù hợp (Ủy ban STRACAP) và Ủy ban về Các biện pháp Vệ sinh và Kiểm dịch Động thực vật (Ủy ban SPS)

Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Khoa học và Công nghệ

Các bộ, ngành có liên quan phía Cuba

Tờ trình báo cáo TTCP

Năm 2020

3

Nâng cao năng lực cạnh tranh và hỗ trợ doanh nghiệp

a

Xây dựng các chương trình phát triển thị trường cho các mặt hàng xuất khẩu có tiềm năng và lợi thế của Việt Nam vào Cuba

Bộ Công Thương

Các bộ, ngành có liên quan, VCCI, các hiệp hội doanh nghiệp

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công Thương

Năm 2020

b

Tập huấn cho các doanh nghiệp... về các cam kết cụ thể có liên quan trong Hiệp định Thương mại Việt Nam - Cuba

Bộ Công Thương

Các bộ, ngành, Đoàn Đàm phán Chính phủ, Sở Công Thương các tỉnh

Các hội thảo, khóa đào tạo theo từng khu vực

Trong quá trình thực thi Hiệp định

c

Cung cấp các thông tin về môi trường và cơ hội hợp tác kinh doanh tại Cuba; dự báo về thị trường và nhu cầu nhập khẩu hàng hóa của Cuba

Bộ Công Thương

 

Các hội thảo, các bài viết, nói, ấn phẩm

Trong quá trình thực thi Hiệp định

 

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.