Open navigation

Công văn 3900/BHXH-TST ngày 09/12/2020 Tham gia bảo hiểm y tế của đối tượng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3900/BHXH-TST

V/v tham gia BHYT của đối tượng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Hà Nội, ngày 09 tháng 12 năm 2020

Kính gửi: Ủy ban Dân tộc

Thực hiện các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ: Quyết định số 50/2016/QĐ-TTg ngày 03/01/2016 về tiêu chí xác định thôn đặc biệt khó khăn, xã thuộc vùng dân tộc thiểu s và miền núi giai đoạn 2016-2020; Quyết định số 582/QĐ-TTg ngày 28/4/2017 phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng dân tộc thiu s và min núi giai đoạn 2016 - 2020; Quyết định số 900/QĐ-TTg ngày 20/6/2017 phê duyệt danh sách xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu vào diện đầu tư của chương trình 135 giai đoạn 2017-2020; Quyết định số 1010/QĐ-TTg ngày 10/8/2018 về đơn vị hành chính cấp xã thuộc vùng khó khăn, Bảo him xã hội (BHXH) Việt Nam đã chỉ đạo BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phối hợp với các sở, ngành liên quan tham mưu cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương chỉ đạo tổ chức thực hiện kịp thời công tác lập danh sách cp thẻ BHYT cho các nhóm đi tượng thuộc thôn đặc biệt khó khăn, xã thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi. Tính đến tháng 11/2020, tổng số đối tượng tham gia BHYT trên cả nước là 86,3 triệu người đạt tỉ lệ bao phủ BHYT là 89,2% dân số. Các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ nêu trên thực hiện cho giai đoạn 2016-2020.

Ngày 12/11/2020, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 33/2020/QĐ-TTg về tiêu chí phân định vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi theo trình độ phát triển giai đoạn 2021-2025, trong đó giao Ủy ban Dân tộc chủ trì phối hợp với các Bộ, ngành liên quan hướng dẫn, chỉ đạo các địa phương thực hiện rà soát, xác định đối tượng theo Quyết định.

Để việc xác định đối tượng, lập danh sách đề nghị cấp thẻ BHYT kịp thời, đảm bảo quyền lợi thụ hưởng chính sách BHYT của nhà nước theo quy định từ 01/01/2021 trở đi. Đ nghị Ủy ban Dân tộc sớm báo cáo Thủ tướng Chính phủ ban hành các quyết định phê duyệt về đơn vị hành chính cấp xã thuộc vùng khó khăn; danh sách xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu vào diện đầu tư chương trình 135 của Chính phủ và danh sách vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 để Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố tổ chức thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng Giám đốc (b/c);
 - Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành 
phố
trực thuộc Trung ương;
 - Lưu: VT, TST.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Trần Đình Liệu

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.