Open navigation

Công văn 662/BHXH-GĐ1 ngày 17/12/2020 Hướng dẫn thực hiện khám chữa bệnh bảo hiểm y tế trong giai đoạn cuối năm 2020 và đầu năm 2021

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
BẢO HIỂM XÃ HỘI
 TP. HỒ CHÍ MINH

 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 662/BHXH-GĐ1

V/v hướng dẫn thực hiện khám chữa bệnh BHYT trong giai đoạn cuối năm 2020 và đầu năm 2021

TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 12 năm 2020

Kính gửi: Các cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế

Để tạo điều kiện thuận lợi và đảm bảo quyền lợi cho bệnh nhân bảo hiểm y tế (BHYT) khi đi khám chữa bệnh trong giai đoạn cuối năm Dương lịch và năm 2021, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Thành phố Hồ Chí Minh thông báo các nội dung sau:

1. Từ ngày 01/01/2021, thực hiện tiết b, khoản 3 và khoản 6 Điều 22 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT số 46/2014/QH13 ngày 13/6/2014: Quỹ BHYT chi trả 100% chi phí điều trị nội trú theo mức hưởng quy định cho người tham gia BHYT khi tự đi khám bệnh, chữa bệnh không đúng tuyến tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tuyến tỉnh trong phạm vi cả nước.

Đề nghị các cơ sở khám chữa bệnh BHYT triển khai và quản lý chặt chẽ việc tiếp nhận, chỉ định điều trị nội trú phù hợp với tình trạng bệnh lý của người có thẻ BHYT; phù hợp với phạm vi chuyên môn và số giường bệnh nội trú đã được cấp thẩm quyền phê duyệt.

2. Về giấy chuyển tuyến:

- Trường hợp các bệnh mãn tính theo Phụ lục 1 Thông tư số 40/2015/TT-BYT ngày 16/11/2015 của Bộ Y tế quy định đăng ký khám chữa bệnh BHYT ban đầu và chuyển tuyến khám chữa bệnh BHYT:

+ Giấy chuyển tuyến được cấp từ sau ngày 15/12/2020 được sử dụng hết năm dương lịch 2021.

+ Giấy chuyển tuyến có giá trị đến hết ngày 31/12 nhưng đợt điều trị chưa kết thúc thì được sử dụng Giấy chuyển tuyến đó đến hết đợt điều trị. Trường hợp điều trị ngoại trú có bệnh án (K, chạy thận nhân tạo): bệnh nhân phải bổ sung giấy chuyển tuyến năm 2021 trước ngày 10/1/2021.

- Các trường hợp khác: sử dụng theo giấy chuyển tuyến hoặc giấy hẹn tái khám. Giấy hẹn tái khám chỉ có giá trị sử dụng 01 lần trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày hẹn khám lại (không giới hạn trong năm Dương lịch).

3. Trường hợp các thẻ BHYT có giá trị thẻ đến ngày 31/12/2020 khi khám bệnh, chữa bệnh trong những ngày cuối năm vẫn được kê đơn, cấp thuốc theo chỉ định của bác sĩ và liệu trình điều trị.

Đề nghị các cơ sở khám chữa bệnh BHYT phối hợp thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- BHXH Việt Nam (để b/c);
- Sở Y tế (để p/h);
- Giám đốc (để b/c);
- Website BHXH TP;
 - Lưu: VT, GĐ1.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
 Nguyễn Thị Thu Hằng

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.