Open navigation

Công văn 444/BHXH-CST ngày 26/02/2021 Rà soát, bổ sung số điện thoại của người tham gia trong cơ sở dữ liệu

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
BẢO HIỂM XÃ HỘI
TP. HỒ CHÍ MINH
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 444/BHXH-CST

V/v rà soát, bổ sung số điện thoại của người tham gia trong cơ sở dữ liệu

TP.Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 02 năm 2021

Kính gửi: Các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn Thành phố

Ngày 13/11/2018, Bảo hiểm xã hội (BHXH) TP.Hồ Chí Minh đã ban hành Công văn số 2273/BHXH-QLT về việc hướng dẫn điều chỉnh thông tin người tham gia, đề nghị các Đơn vị sử dụng lao động phối hợp thu thập số điện thoại di động của cá nhân người tham gia.

Thực hiện điểm 1.4 khoản 1 Điều 33c Quy trình thu BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN; quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT tại Văn bản hợp nhất số 2089/VBHN-BHXH ngày 26/6/2020 của BHXH Việt Nam. Hằng năm, đối với người tham gia BHXH đã có số điện thoại trong cơ sở dữ liệu thì cơ quan BHXH thực hiện gửi tin nhắn tới số điện thoại của người tham gia về việc xác nhận thời gian tham gia BHXH, BHTN.

Để việc gửi tin nhắn tới số điện thoại của người tham gia xác nhận thời gian tham gia BHXH, BHTN kịp thời, đúng quy định, BHXH TP.Hồ Chí Minh đề nghị các đơn vị sử dụng lao động khẩn trương rà soát, bổ sung số điện thoại di động của cá nhân người tham gia và thông báo cho cơ quan BHXH theo đúng hướng dẫn tại Công văn số 2273/BHXH-QLT ngày 13/11/2018 của BHXH TP.Hồ Chí Minh trước ngày 25/3/2021.

Các trường hợp người lao động không bổ sung số điện thoại sẽ không được gửi tin nhắn xác nhận thời gian tham gia BHXH, BHTN đến người lao động thì đơn vị sử dụng lao động chịu trách nhiệm thông báo cho người lao động biết.

Đề nghị các đơn vị sử dụng lao động quan tâm phối hợp với cơ quan BHXH để góp phần nâng cao hiệu quả thông tin BHXH, BHTN đến người lao động.

Trân trọng./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Các PGĐ;
- Phòng QLT, CST;
- BHXH TP.Thủ Đức, QH;
- Website BHXH TP;
 - Lưu: VT, CST (Trung).

GIÁM ĐỐC
Phan Văn Mến

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.