Open navigation

Công văn 2273/BHXH-QLT ngày 13/11/2018 Hướng dẫn điều chỉnh thông tin người tham gia

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
BẢO HIỂM XÃ HỘI
 TP. HỒ CHÍ MINH

 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2273/BHXH-QLT

V/v hướng dẫn điều chỉnh thông tin người tham gia

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 11 năm 2018

 

Kính gửi:

- Đơn vị sử dụng lao động;
- Đơn vị quản lý đối tượng tham gia BHYT;
 - Đại lý thu trên địa bàn Thành phố.

Thực hiện Quyết định số 888/QĐ-BHXH ngày 16/7/2018 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam sửa đổi, bổ sung một số điều quy trình thu bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (BHTNLĐ-BNN); quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT ban hành kèm theo Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017.

Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị các Đơn vị sử dụng lao động, Đơn vị quản lý đối tượng tham gia BHYT, Đại lý thu trên địa bàn Thành phố (gọi chung là đơn vị) phối hợp và hướng dẫn người tham gia tra cứu thông tin quá trình tham gia BHXH, BHTN và giá trị thẻ BHYT tại cổng thông tin điện tử của Bảo hiểm xã hội Việt Nam (https://baohiemxahoi.gov.vn/Pages/default.aspx phần Tra cứu trực tuyến). Nhằm bảo mật thông tin quá trình BHXH, BHYT, BHTN việc tra cứu phải thông qua số điện thoại di động của cá nhân người tham gia. Do đó; Bảo hiểm xã hội Thành phố đề nghị các đơn vị thực hiện như sau:

1. Khi có phát sinh tăng mới lao động: đơn vị hướng dẫn người tham gia kê khai đầy đủ các nội dung trên Mu TK1-TS, với đầy đủ thông tin và số điện thoại di động của cá nhân người tham gia, lập hồ sơ điện tử Phiếu giao nhận số 600 báo tăng mới.

2. Đối với người đang tham gia BHXH, BHYT: đơn vị triển khai thu thập các thông tin còn thiếu và số điện thoại di động cá nhân, lập Mu TK1-TS gửi hồ sơ điện tử Phiếu giao nhận số 608 để bổ sung (hoặc điều chỉnh khi có thay đổi).

3. Đi với người lao động đã nghỉ việc: kê khai Mu TK1-TS gửi trực tiếp cơ quan BHXH nơi cư trú hoặc qua bưu điện để bổ sung hoặc điều chỉnh số điện thoại di động cá nhân.

Đề nghị các đơn vị quan tâm phối hợp để cùng cơ quan BHXH thực hiện tốt chủ trương cải cách, góp phần nâng cao hiệu quả thông tin BHXH, BHYT đến người dân và hướng đến một hệ thống BHXH chuyên nghiệp, hiện đại, hiệu quả./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- BGĐ BHXH/TP;
- Các phòng chức năng;
- BHXH quận, huyện;
 - Đăng tải trên Website BHX
H TP;
 - Lưu: VT, QLT (Thi)
.

GIÁM ĐỐC
 Phan Văn Mến

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.