Open navigation

Công văn 2241/BHXH-CST ngày 18/06/2021 Thay đổi thông tin cơ sở khám chữa bệnh các tỉnh/thành phố năm 2021

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
BẢO HIỂM XÃ HỘI
TP. HỒ CHÍ MINH
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2241/BHXH-CST

V/v thay đổi thông tin cơ sở khám chữa bệnh các tỉnh/thành phố năm 2021

TP.Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 6 năm 2021 

 

Kính gửi:

- Các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn Thành phố;
 - Các đại lý thu bảo hiểm y tế.

Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh thông báo thay đổi thông tin các cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế (BHYT) tại các tỉnh/thành phố năm 2021, như sau:

1. Nhận khám chữa bệnh BHYT:

STT

Tên tỉnh

Mã cơ sở KCB

Tên cơ sở KCB

Ghi chú

1

Khánh Hòa

56-197

Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn - Nha Trang

Được cấp

2

Bình Dương

74-031

PKĐK khu vực An Bình thuộc TTYT TP Dĩ An

Được cấp

3

Phú Thọ

25-361

TYT xã Bình Phú

Được cấp

4

Phú Thọ

25-362

TYT xã Hợp Nhất

Được cấp

5

Phú Thọ

25-363

TYT xã Hùng Xuyên

Được cấp

6

Phú Thọ

25-364

TYT xã Phú Lâm

Được cấp

7

Phú Thọ

25-365

TYT xã Tứ Hiệp

Được cấp

8

Phú Thọ

25-366

TYT thị trấn Cẩm Khê

Được cấp

9

Phú Thọ

25-367

TYT xã Minh Tân

Được cấp

10

Phú Thọ

25-368

TYT xã Hùng Việt

Được cấp

11

Phú Thọ

25-369

TYT xã Đồng Trung

Được cấp

12

Phú Thọ

25-370

TYT xã Dân Quyền

Được cấp

13

Phú Thọ

25-371

TYT xã Vạn Xuân

Được cấp

14

Phú Thọ

25-372

TYT xã Bắc Sơn

Được cấp

15

Phú Thọ

25-373

TYT xã Lam Sơn

Được cấp

16

Phú Thọ

25-374

TYT xã Phùng Nguyên

Được cấp

17

Phú Thọ

25-375

TYT xã Quảng Yên

Được cấp

18

Quảng Nam

49-904

PKĐK An Hiền

Được cấp

19

Quảng Nam

49-910

PKĐK Nam Việt

Được cấp

20

Nghệ An

40-594

PKĐK tư nhân Đông Hiếu

Được cấp

21

Nghệ An

40-591

PKĐK tư nhân Anh Thái

Được cấp

22

Cần Thơ

92-134

PKĐK Vạn Hạnh Cần Thơ

Được cấp

2. Chấm dứt hợp hợp đồng:

STT

Tên tỉnh

Mã cơ sở KCB

Tên cơ sở KCB

Ghi chú

1

Phú Thọ

25-046

TYT xã Tân Đức

Không nhận

2

Phú Thọ

25-064

TYT phường Trường Thịnh

Không nhận

3

Phú Thọ

25-075

TYT xã Đông Khê

Không nhận

4

Phú Thọ

25-076

TYT xã Nghinh Xuyên

Không nhận

5

Phú Thọ

25-077

TYT xã Hùng Quan

Không nhận

6

Phú Thọ

25-080

TYT xã Phương Trung

Không nhận

7

Phú Thọ

25-081

TYT xã Quế Lâm

Không nhận

8

Phú Thọ

25-085

TYT xã Phong Phú

Không nhận

9

Phú Thọ

25-088

TYT xã Hữu Đô

Không nhận

10

Phú Thọ

25-089

TYT xã Đại Nghĩa

Không nhận

11

Phú Thọ

25-091

TYT xã Phú Thứ

Không nhận

12

Phú Thọ

25-104

TYT xã Hậu Bổng

Không nhận

13

Phú Thọ

25-105

TYT xã Đan Hà

Không nhận

14

Phú Thọ

25-107

TYT xã Lệnh Khanh

Không nhận

15

Phú Thọ

25-108

TYT xã Phụ Khánh

Không nhận

16

Phú Thọ

25-109

TYT xã Liên Phương

Không nhận

17

Phú Thọ

25-112

TYT xã Động Lâm

Không nhận

18

Phú Thọ

25-113

TYT xã Lâm Lợi

Không nhận

19

Phú Thọ

25-117

TYT xã Quân Khê

Không nhận

20

Phú Thọ

25-118

TYT xã Y Sơn

Không nhận

21

Phú Thọ

25-120

TYT xã Cáo Điền

Không nhận

22

Phú Thọ

25-123

TYT xã Chuế Lưu

Không nhận

23

Phú Thọ

25-130

TYT xã Chính Công

Không nhận

24

Phú Thọ

25-133

TYT xã Mai Tùng

Không nhận

25

Phú Thọ

25-134

TYT xã Vụ Cầu

Không nhận

26

Phú Thọ

25-136

TYT xã Thanh Vân

Không nhận

27

Phú Thọ

25-140

TYT xã Thái Ninh

Không nhận

28

Phú Thọ

25-142

TYT xã Năng Yên

Không nhận

29

Phú Thọ

25-143

TYT xã Yển Khê

Không nhận

30

Phú Thọ

25-145

TYT xã Quảng Nạp

Không nhận

31

Phú Thọ

25-146

TYT xã Vũ Yến

Không nhận

32

Phú Thọ

25-147

TYT xã Yên Nội

Không nhận

33

Phú Thọ

25-148

TYT xã Phương Lĩnh

Không nhận

34

Phú Thọ

25-152

TYT xã Thanh Xá

Không nhận

35

Phú Thọ

25-174

TYT xã Bình Bộ

Không nhận

36

Phú Thọ

25-176

TYT xã Tử Đà

Không nhận

37

Phú Thọ

25-179

TYT xã Vĩnh Phú

Không nhận

38

Phú Thọ

25-198

TYT thị trấn Sông Thao

Không nhận

39

Phú Thọ

25-202

TYT xã Phương Xá

Không nhận

40

Phú Thọ

25-204

TYT xã Đồng Cam

Không nhận

41

Phú Thọ

25-206

TYT xã Phùng Xá

Không nhận

42

Phú Thọ

25-207

TYT xã Sơn Nga

Không nhận

43

Phú Thọ

25-208

TYT xã Sai Nga

Không nhận

44

Phú Thọ

25-213

TYT xã Thanh Nga

Không nhận

45

Phú Thọ

25-221

TYT xã Tình Cương

Không nhận

46

Phú Thọ

25-223

TYT xã Hiền Đa

Không nhận

47

Phú Thọ

25-226

TYT xã Cát Trù

Không nhận

48

Phú Thọ

25230

TYT xã Vực Trường

Không nhận

49

Phú Thọ

25-232

TYT xã Hương Nha

Không nhận

50

Phú Thọ

25-234

TYT xã Xuân Quang

Không nhận

51

Phú Thọ

25-235

TYT xã Tứ Mỹ

Không nhận

52

Phú Thọ

25-236

TYT xã Văn Lương

Không nhận

53

Phú Thọ

25-237

TYT xã Hùng Đô

Không nhận

54

Phú Thọ

25-238

TYT xã Phương Thịnh

Không nhận

55

Phú Thọ

25-239

TYT xã Tam Cường

Không nhận

56

Phú Thọ

25-240

TYT xã Cổ Tiết

Không nhận

57

Phú Thọ

25-246

TYT xã Hồng Đà

Không nhận

58

Phú Thọ

25-247

TYT xã Dậu Dương

Không nhận

59

Phú Thọ

25-248

TYT xã Thượng Nông

Không nhận

60

Phú Thọ

25-258

TYT xã Hợp Hải

Không nhận

61

Phú Thọ

25-259

TYT xã Sơn Dương

Không nhận

62

Phú Thọ

25-261

TYT xã Kinh Kệ

Không nhận

63

Phú Thọ

25-314

TYT xã Đồng Luận

Không nhận

64

Phú Thọ

25-316

TYT xã Trung Thịnh

Không nhận

65

Phú Thọ

25-317

TYT xã Trung Nghĩa

Không nhận

66

Phú Thọ

25-318

TYT xã Phượng Mao

Không nhận

67

Phú Thọ

25-319

TYT xã Yến Mao

Không nhận

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Các PGĐ (để biết);
- VP, các phòng nghiệp vụ (để t/h);
- BHXH TP.Thủ Đức, các Q, H (để t/h);
- Website BHXH TP;
 - Lưu: VT, CST(Nhàn).

GIÁM ĐỐC
Phan Văn Mến

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.