Open navigation

Công văn 12986/BTC-TCT ngày 12/11/2021 Chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp

BỘ TÀI CHÍNH
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 12986/BTC-TCT

V/v chính sách thuế

Hà Nội, ngày 12 tháng 11 năm 2021

Kính gửi: Quỹ xã hội từ thiện Tấm lòng vàng.
(Địa chỉ: Số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội)

Trả lời công văn số 44-2021/CV-TLV ngày 6/8/2021 của Quỹ xã hội từ thiện Tấm lòng vàng về việc chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

- Tại khoản 1 Điều 2 Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp quy định như sau:

“Điều 2. Người nộp thuế

1. Người nộp thuế thu nhập doanh nghiệp là tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ có thu nhập chịu thuế theo quy định của Luật này (sau đây gọi là doanh nghiệp), bao gồm:

a) Doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam;

b) Doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật nước ngoài (sau đây gọi là doanh nghiệp nước ngoài) có cơ sở thường trú hoặc không có cơ sở thường trú tại Việt Nam;

c) Tổ chức được thành lập theo Luật Hợp tác xã;

d) Đơn vị sự nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam;

đ) Tổ chức khác có hoạt động sản xuất, kinh doanh có thu nhập.”

- Tại khoản 7 Điều 4 Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp quy định về thu nhập được miễn thuế như sau:

“7. Khoản tài trợ nhận được để sử dụng cho hoạt động giáo dục, nghiên cứu khoa học, văn hóa, nghệ thuật, từ thiện, nhân đạo và hoạt động xã hội khác tại Việt Nam.”

- Tại điểm n khoản 2 Điều 9 Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp quy định về khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế như sau:

“n) Khoản tài trợ, trừ khoản tài trợ cho giáo dục, y tế, nghiên cứu khoa học, khắc phục hậu quả thiên tai, làm nhà đại đoàn kết, nhà tình nghĩa, nhà cho các đối tượng chính sách theo quy định của pháp luật, khoán tài trợ theo chương trình của Nhà nước dành cho các địa phương thuộc địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; ”

- Khoản 5 Điều 12 Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp quy định như sau:

“5. Đơn vị sự nghiệp, tổ chức khác không phải là doanh nghiệp thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam có hoạt động kinh doanh hàng hóa, dịch vụ có thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp mà các đơn vị này hạch toán được doanh thu nhưng không xác định được chi phí, thu nhập của hoạt động kinh doanh thì kê khai nộp thuế thu nhập doanh nghiệp tính theo tỷ lệ % trên doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ, cụ thể như sau:

a) Đối với dịch vụ (bao gồm cả lãi tiền gửi, lãi tiền cho vay): 5%. Riêng hoạt động giáo dục, y tế, biểu diễn nghệ thuật áp dụng mức thuế quy định tại Điểm c Khoản này;...”

- Điều 35 Nghị định số 93/2019/NĐ-CP ngày 25/11/2019 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện quy định như sau:

“Điều 35. Nguồn thu của quỹ

1. Thu từ đóng góp tự nguyện, tài trợ hợp pháp của tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước phù hợp với quy định của pháp luật. Nguồn thu của quỹ không bao gồm nguồn tài sản của các sáng lập viên theo quy định tại khoản 1 Điều 14 Nghị định này.

2. Thu từ hoạt động cung cấp dịch vụ hoặc các hoạt động khác theo quy định của pháp luật.

3. Kinh phí do ngân sách nhà nước cấp (nếu có), bao gồm:

a) Thực hiện các nhiệm vụ do cơ quan nhà nước giao;

b) Thực hiện các dịch vụ công, đề tài nghiên cứu khoa học, các chương trình mục tiêu, đề án do Nhà nước đặt hàng.

4. Thu từ lãi tiền gửi, lãi trái phiếu Chính phủ.

5. Các khoản thu hợp pháp khác (nếu có).”

- Quyết định số 1288/QĐ-BNV ngày 05/11/2010 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ Quỹ xã hội từ thiện Tấm lòng vàng.

Căn cứ các quy định nêu trên, Quỹ xã hội từ thiện Tấm lòng vàng không phải kê khai, nộp thuế thu nhập doanh nghiệp đối với khoản lãi tiền gửi của nguồn tiền nhận được từ các nhà tài trợ được nhập bổ sung vào nguồn thu của Quỹ để sử dụng cho mục đích từ thiện của Quỹ. Trường hợp Quỹ xã hội từ thiện Tấm lòng vàng có hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ có thu nhập chịu thuế thì phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định.

Về việc nhận tài trợ, chi tài trợ thực hiện theo quy định tại khoản 7 Điều 4 và điểm n khoản 2 Điều 9 Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp.

Bộ Tài chính trả lời để Quỹ xã hội từ thiện Tấm lòng vàng được biết./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Bộ (để b/c);
- Cục Thuế Tp Hà Nội;
- Vụ CST, PC (BTC);
- Vụ PC-TCT;
 - Lưu: VT, TCT (VT, CS (3b))

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG Vũ Xuân Bách

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.