Open navigation

Công văn 1038/BHXH-QLT ngày 01/04/2020 Tiếp nhận, giải quyết hồ sơ tham gia BHXH, BHYT trong thời gian phòng, chống dịch bệnh Covid-19

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
BẢO HIỂM XÃ HỘI
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1038/BHXH-QLT

V/v tiếp nhận, giải quyết hồ sơ tham gia BHXH, BHYT trong thời gian phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Hà Nội, ngày 01 tháng 4 năm 2020

 

Kính gửi:

- Bảo hiểm xã hội các quận, huyện, thị xã;
 - Các phòng nghiệp vụ.

Thực hiện Công văn số 1071/BHXH-BT ngày 01/04/2020 về việc cấp, gia hạn thẻ BHYT của Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Bảo hiểm xã hội (BHXH) thành phố Hà Nội đề nghị Bảo hiểm xã hội các quận, huyện, thị xã (gọi chung là BHXH huyện) và các phòng nghiệp vụ thực hiện nghiêm túc một số nội dung sau:

1. Thông báo đến các Đại lý thu BHXH, BHYT thực hiện theo đúng quy định tại Công văn số 1071/BHXH-BT (sao gửi Công văn kèm theo).

2. Trường hợp các Đại lý thu là UBND các xã, phường, thị trấn; Đại lý thu là các hội, hiệp hội, trung tâm y tế vì lý do bất khả kháng không tiếp nhận hồ sơ tham BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT) trong thời gian từ ngày 01/4/2020 đến ngày 15/4/2020 thì hướng dẫn người tham gia BHXH, BHYT nộp hồ sơ và tiền đóng tại các Đại lý thu Bưu điện trên địa bàn xã, phường, thị trấn.

3. Trường hợp trên địa bàn xã, phường, thị trấn hoặc các vùng lân cận chưa có các điểm thu của Đại lý thu Bưu điện hoặc vì các lý do đặc biệt khác thì cơ quan BHXH huyện trực tiếp thu tiền của người tham gia BHXH, BHYT.

4. Chủ động phối hợp với Bưu điện các trung tâm, Bưu điện huyện (gọi chung là Bưu điện huyện), UBND các xã, phường, thị trấn; Đài truyền thanh, các cơ quan thông tấn báo chí và báo cáo UBND các quận, huyện, thị xã để tuyên truyền, hướng dẫn người tham gia BHXH, BHYT thực hiện đúng các nội dung quy định tại Công văn này.

5. Yêu cầu BHXH các huyện, các Đại lý thu, Bưu điện huyện trong quá trình triển khai thực hiện phải đảm bảo thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp Covid-19 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Ban Chỉ đạo phòng chống dịch các cấp. Người đứng đầu các đơn vị phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật nếu làm ảnh hưởng đến quyền lợi của người tham gia BHXH, BHYT.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, kịp thời báo cáo Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội (qua phòng Quản lý thu) để xem xét, giải quyết./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND thành phố Hà Nội (để b/c);
- Bưu điện thành phố Hà Nội (để p/h);
- Giám đốc, Các PGĐ (để c/đ);
- Bưu điện các trung tâm, huyện;
 - Lưu: VT, QLT.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
 Đàm Thị Hòa

 

 

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.