Open navigation

Công văn 13633/BTC-NSNN ngày 30/11/2021 Kinh phí hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động theo NQ 68/NQ-CP và QĐ 23/2021/QĐ-TTg

BỘ TÀI CHÍNH
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 13633/BTC-NSNN

V/v kinh phí hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 2021

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên

Về đề nghị hỗ trợ kinh phí người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 nêu tại Văn bản số 3855/UBND-KT ngày 17/11/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên; Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Tại Văn bản số 3855/UBND-KT ngày 17/11/2021, tỉnh Điện Biên báo cáo tổng nhu cầu kinh phí hỗ trợ cho các đối tượng người lao động (không bao gồm đối tượng người lao động không có giao kết hợp đồng và một số đối tượng đặc thù khác) gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 là 15.288 triệu đồng.

Căn cứ quy định tại điểm i khoản 1 Nghị quyết số 126/NQ-CP ngày 08/10/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 2 Mục III Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/07/2021 của Chính phủ, Bộ Tài chính bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho ngân sách tỉnh Điện Biên 70% số kinh phí ngân sách trung ương dự kiến hỗ trợ, tương ứng 8.561 triệu đồng (15.288 triệu đồng x 80% x 70%) để Tỉnh thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

Đề nghị Ủy ban nhân dân Tỉnh:

(1) Chỉ đạo các cơ quan liên quan thực hiện rút dự toán tại Kho bạc Nhà nước số tiền nêu trên theo quy định tại Thông tư số 109/2020/TT-BTC ngày 25/12/2020 của Bộ Tài chính quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2021.

(2) Chủ động sử dụng nguồn ngân sách trung ương hỗ trợ để kịp thời thực hiện công tác hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn do dịch Covid-19 theo quy định.

(3) Sử dụng kinh phí đúng mục đích, có hiệu quả, đảm bảo không để thất thoát, lãng phí và xảy ra tiêu cực.

(4) Báo cáo kết quả thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn do dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 68/2021/NQ-CP ngày 01/7/2021, Nghị quyết số 126/NQ-CP ngày 08/10/2021 của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ (chi tiết theo từng nhóm đối tượng thuộc trách nhiệm của ngân sách địa phương, mức hỗ trợ, số ngày hỗ trợ tương ứng từng chính sách; có xác nhận của Kho bạc Nhà nước). Trên cơ sở đó, Bộ Tài chính sẽ xác định kinh phí thực hiện chính thức theo quy định.

Bộ Tài chính xin thông báo Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên biết và tổ chức thực hiện theo đúng quy định của pháp luật./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
 - B
 LĐ-TB&XH;
- Sở Tài chính tỉnh Điện Biên;
- KBNN Điện Biên;
- KBNN;
 - Lưu: VT, NSNN (7b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
 Võ Thành Hưng

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.