Open navigation

Nghị quyết 156/NQ-CP ngày 11/12/2021 Ký Hiệp định bảo hiểm xã hội giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ nước Đại Hàn Dân Quốc

CHÍNH PHỦ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 156/NQ-CP

Hà Nội, ngày 11 tháng 12 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC KÝ HIỆP ĐỊNH BẢO HIỂM XÃ HỘI GIỮA CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ CHÍNH PHỦ NƯỚC ĐẠI HÀN DÂN QUỐC

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Điều ước quốc tế ngày 09 tháng 4 năm 2016;

Căn cứ Thông báo số 2256-CV/VPTW ngày 08 tháng 12 năm 2021 của Văn phòng Trung ương Đảng;

Căn cứ Nghị quyết số 436/NQ-UBTVQH15 ngày 10 tháng 12 năm 2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc ký Hiệp định bảo hiểm xã hội giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Đại Hàn Dân Quốc;

Xét đề nghị của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 122/TTr-LĐTBXH ngày 09 tháng 12 năm 2021

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua nội dung dự thảo Hiệp định bảo hiểm xã hội giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Đại Hàn Dân Quốc.

Điều 2. Ủy quyền Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thay mặt Chính phủ Việt Nam ký Hiệp định trên với đại diện có thẩm quyền của Chính phủ Đại Hàn Dân Quốc.

Điều 3. Bộ Ngoại giao thực hiện thủ tục đối ngoại về thông báo ủy quyền cho Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc ký Hiệp định.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Bộ trưởng các Bộ: Lao động - Thương binh và Xã hội, Ngoại giao và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.


Nơi nhận:
- Các đồng chí thành viên Chính phủ;
- Các Bộ: LĐTBXH, NG, TP;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Xuân Thành; các Vụ: KGVX, PL, TH;
- Lưu: VT, QHQT (2).M
.A

TM. CHÍNH PHỦ
KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG Phạm Bình Minh

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.