Open navigation

Công văn 4291/BHXH-QLT ngày 14/12/2021 Nộp hồ sơ, trích nộp BHXH, BHYT, cấp giá trị sử dụng thẻ BHYT năm 2022

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
BẢO HIỂM XÃ HỘI
TP. HỒ CHÍ MINH
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4291/BHXH-QLT

V/v nộp hồ sơ, trích nộp BHXH, BHYT, cấp giá trị sử dụng thẻ BHYT năm 2022

TP.Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 12 năm 2021

Kính gửi: Các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn Thành phố

Để đảm bảo quyền lợi cho người tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) và thẻ BHYT có giá trị sử dụng từ ngày 01/01/2022, BHXH Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn Thành phố khẩn trương nộp hồ sơ phát sinh tăng, giảm tháng 12/2021 và chuyển nộp tiền của năm 2021 trước ngày 25/12/2021.

Trường hợp đơn vị lập hồ sơ và nộp tiền không đúng thời gian quy định, sẽ dẫn đến việc cấp giá trị thẻ BHYT bị chậm trễ, gây ảnh hưởng đến việc giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội và quyền lợi khám, chữa bệnh của người tham gia.

Đề nghị các đơn vị thực hiện đúng nội dung trên, trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc phản hồi về cơ quan BHXH để được giải quyết./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Các PGĐ;
- Văn phòng, các phòng nghiệp vụ;
- BHXH thành phố Thủ Đức, QH (để t/h);
- Website BHXH TP;
 - Lưu: VT, QLT.

GIÁM ĐỐC
Phan Văn Mến

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.