Open navigation

Công văn 1461/BCT-HC ngày 23/03/2022 Cơ chế hỗ trợ giá oxy phục vụ điều trị bệnh nhân COVID-19

BỘ CÔNG THƯƠNG
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1461/BCT-HC

V/v cơ chế hỗ trợ giá oxy phục vụ điều trị bệnh nhân COVID-19

Hà Nội, ngày 23 tháng 3 năm 2022

Kính gửi: Bộ Tài chính

Trả lời Công văn số 1798/BTC-QLG ngày 24 tháng 02 năm 2022 của Bộ Tài chính về cơ chế hỗ trợ giá oxy phục vụ điều trị bệnh nhân Covid-19, Bộ Công Thương có ý kiến như sau:

Trong thời gian vừa qua, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, các doanh nghiệp sản xuất, cung ứng oxy y tế đã nâng công suất sản xuất, ưu tiên tối đa nhân lực, phương tiện, trang thiết bị để kịp thời cung ứng oxy phục vụ điều trị bệnh nhân COVID-19. Việc làm này đã góp phần bảo đảm cung cầu, không để xảy ra tình trạng khan hiếm oxy y tế trong cả nước, tuy nhiên cũng làm phát sinh thêm chi phí hoạt động của doanh nghiệp. Vì vậy, việc ban hành chính sách hỗ trợ cho các doanh nghiệp sản xuất, cung ứng oxy y tế là phù hợp và cần thiết.

Đối với các đề xuất về cơ chế hỗ trợ giá oxy phục vụ điều trị bệnh nhân Covid-19, Bộ Công Thương nhất trí với dự thảo Báo cáo Thủ tướng Chính phủ của Bộ Tài chính gửi kèm theo Công văn số 1798/BTC-QLG.

Trân trọng./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
 - Lưu: VT, HC.

KT. BỘ TRƯỞNG
 THỨ TRƯỞNG

 N
guyễn Sinh Nhật Tân

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.