Open navigation

Công văn 3545/KBNN-KTNN Thực hiện Chế độ kế toán ngân sách nhà nước và hoạt động nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước

BỘ TÀI CHÍNH
KHO BẠC NHÀ NƯỚC
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 ---------------

Số: 3545/KBNN-KTNN
V/v hướng dẫn thực hiện Chế độ kế toán NSNN và hoạt động nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước

Hà Nội, ngày 01 tháng 07 năm 2020

 

Kính gửi:

- Kho bạc Nhà nước các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
 - Sở Giao dịch Kho bạc Nhà nước.

Ngày 20/01/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 11/2020/NĐ-CP quy định về thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Kho bạc Nhà nước (KBNN);

Ngày 31/03/2020, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 19/2020/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư một số điều của Thông tư số 77/2017/TT-BTC ngày 28 tháng 7 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn Chế độ kế toán Ngân sách nhà nước và hoạt động nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước;

Căn cứ các quy định nêu trên và các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành khác liên quan đến quản lý Ngân sách và hoạt động nghiệp vụ Kho bạc nhà nước, Kho bạc nhà nước hướng dẫn thực hiện nội dung cụ thể về kế toán Ngân sách nhà nước và hoạt động nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước, như sau:

1. Bổ sung, sửa đổi một số tài khoản kế toán như sau:

1.1. Bổ sung một số tài khoản kế toán:

- Tài khoản 1175 - “Chuyên thu tổng hợp”. Tài khoản này là tài khoản cấp 1 của nhóm tài khoản 11 - Tiền. Tài khoản 1175 - “Chuyên thu tổng hợp” có 01 tài khoản cấp 2 như sau: Tài khoản 1176 - “Tài khoản chuyên thu tổng hợp bằng VNĐ tại NHTM” (chi tiết theo mã quan hệ ngân sách cho từng hệ thống NHTM).

- Tài khoản 1468 - “Tạm ứng chi đầu tư XDCB theo hình thức ghi thu, ghi chi trung gian” là tài khoản cấp 2 của tài khoản 1460 - Tạm ứng chi ngân sách theo hình thức ghi thu ghi chi trung gian.

- Tài khoản 8317 - “Chi chuyển giao các cấp ngân sách từ nguồn vốn trong nước theo hình thức GTGC” là tài khoản cấp 2 của tài khoản 8310 - Chi chuyển giao các cấp ngân sách.

- Tài khoản 9268 - “Dự toán ghi thu, ghi chi khác” là tài khoản cấp 2 của tài khoản 9250 - Dự toán phân bổ cấp I.

- Tài khoản 9271 - “Dự toán ghi thu, ghi chi thường xuyên trong nước” là tài khoản cấp 2 của tài khoản 9250 - Dự toán phân bổ cấp I.

- Tài khoản 9272 - “Dự toán ghi thu, ghi chi đầu tư XDCB trong nước” là tài khoản cấp 2 của tài khoản 9250 - Dự toán phân bổ cấp I.

- Tài khoản TK 9573 - “Dự toán ghi thu, ghi chi khác trong nước” là tài khoản cấp 2 của tài khoản 9570 - Dự toán ghi thu, ghi chi từ nguồn trong nước.

- Tài khoản TK 9641- “Dự toán chi chuyển giao ghi thu, ghi chi từ nguồn trong nước”: là tài khoản cấp 2 của tài khoản 9640 - Dự toán chi chuyển giao ghi thu, ghi chi từ nguồn trong nước.

1.2. Sửa đổi tên tài khoản kế toán:

Tài khoản 3650 - “Phải trả về tiền vay dài hạn nước ngoài đã được nhận nợ” thành Tài khoản 3650 - “Phải trả về tiền vay dài hạn nước ngoài đã dược nhận nợ”.

2. Danh mục, mẫu biểu chứng từ và phương pháp ghi chép chứng từ thanh toán (Phụ lục I kèm theo).

3. Danh mục, mẫu biểu bảng kê, báo cáo dùng trong thanh toán (Phụ lục II kèm theo).

4. Danh mục báo cáo tình hình hoạt động Ngân sách nhà nước và ngân sách các cấp theo niên độ và chi hoàn thuế giá trị gia tăng (Phụ lục III kèm theo).

5. Nội dung, phương pháp ghi chép và quy trình luân chuyển chứng từ kế toán (Phụ lục IV kèm theo).

6. Nguyên tắc, nội dung và kết cấu tài khoản kế toán (Phụ lục V kèm theo).

7. Quy trình phân bổ dự toán và phương pháp kế toán dự toán (Phụ lục VI kèm theo).

8. Phương pháp kế toán các nghiệp vụ chủ yếu (Phụ lục VII kèm theo).

Công văn này thay thế Công văn số 4696/KBNN-KTNN ngày 29/9/2017 của Kho bạc Nhà nước hướng dẫn chế độ kế toán Ngân sách nhà nước và hoạt động nghiệp vụ KBNN, đã được cập nhật các nội dung liên quan đến quy Trình nghiệp vụ thống nhất đầu mối kiểm soát các khoản chi ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước theo Quyết định số 3519/QĐ-KBNN ngày 30/06/2020 của Tổng Giám đốc KBNN về việc ban hành quy trình nghiệp vụ thống nhất đầu mối kiểm soát các khoản chi NSNN tại Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh; Quyết định số 2988/QĐ-KBNN ngày 15/6/2018 của Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước về việc ban hành quy trình nghiệp vụ thống nhất đầu mối kiểm soát các khoản chi ngân sách nhà nước tại Kho bạc Nhà nước cấp huyện không có tổ chức phòng.

Đề nghị Kho bạc nhà nước các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Sở Giao dịch Kho bạc Nhà nước tổ chức thực hiện hướng dẫn cụ thể tại Công văn này theo các phần nghiệp vụ liên quan đến trách nhiệm được giao.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh về Kho bạc Nhà nước (Cục Kế toán nhà nước) để được hướng dẫn xử lý./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ NSNN, Vụ HCSN, Vụ ĐT, Vụ CĐKT&KT, Vụ I, Vụ PC, Cục QLN&TCĐN;
- Các đơn vị thuộc cơ quan KBNN;
 - Lưu: VT, KTNN (130 bản).

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
 Đặng Thị Thủy

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.