Open navigation

Công văn 14333/CT-TTHT ngày 02/12/2019 Chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp đối với cơ sở sản xuất hạch toán phụ thuộc

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP.HỒ CHÍ MINH
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 14333/CT-TTHT

V/v: chính sách thuế

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 12 năm 2019

 

Kính gửi:

Công ty TNHH Tổng công ty dệt may Miền Nam-Vinatex
Địa chỉ: số 04, đường Bến Nghé, P. Tân Thuận Đông, Q7, TP. HCM
 Mã số thuế: 0313767685

Trả lời văn thư số 12/2009/CV-VSC ngày 22/10/2019 của Công ty về Chính sách thuế, Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ tại Điều 12,13 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN),

“Điều 12. Nguyên tắc xác định

Doanh nghiệp nộp thuế tại nơi có trụ sở chính. Trường hợp doanh nghiệp có cơ sở sản xuất (bao gồm cả cơ sở gia công, lắp ráp) hạch toán phụ thuộc hoạt động tại địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác với địa bàn nơi doanh nghiệp đóng trụ sở chính thì số thuế được tính nộp ở nơi có trụ sở chính và ở nơi có cơ sở sản xuất.

Việc phân bổ số thuế phải nộp quy định tại khoản này không áp dụng đối với trường hợp doanh nghiệp có các công trình, hạng mục công trình hay cơ sở xây dựng hạch toán phụ thuộc.

Điều 13. Xác định số thuế phải nộp

Số thuế thu nhập doanh nghiệp tính nộp ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi có cơ sở sản xuất hạch toán phụ thuộc được xác định bằng số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp trong kỳ nhân (x) tỷ lệ chi phí của cơ sở sản xuất hạch toán phụ thuộc với tổng chi phí của doanh nghiệp.

Tỷ lệ chi phí được xác định bằng tỷ lệ chi phí giữa tổng chi phí của cơ sở sản xuất hạch toán phụ thuộc với tổng chi phí của doanh nghiệp. Tỷ lệ chi phí được xác định như sau:

Tỷ lệ chi phí của cơ sở sản xuất hạch toán phụ thuộc

=

Tổng chi phí của cơ sở sản xuất hạch toán phụ thuộc

Tổng chi phí của doanh nghiệp

Số liệu để xác định tỷ lệ chi phí được căn cứ vào số liệu quyết toán thuế thu nhập của doanh nghiệp năm trước liền kề năm tính thuế do doanh nghiệp tự xác định để làm căn cứ xác định số thuế phải nộp và được sử dụng để kê khai, nộp thuế thu nhập doanh nghiệp cho các năm sau.

Trường hợp doanh nghiệp đang hoạt động có các cơ sở sản xuất hạch toán phụ thuộc ở các địa phương, số liệu để xác định tỷ lệ chi phí của trụ sở chính và các cơ sở sản xuất hạch toán phụ thuộc do doanh nghiệp tự xác định căn cứ theo số liệu quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2008 và tỷ lệ này được sử dụng ổn định từ năm 2009 trở đi.

Trường hợp doanh nghiệp mới thành lập, doanh nghiệp đang hoạt động có thành lập thêm hoặc thu hẹp các cơ sở sản xuất hạch toán phụ thuộc ở các địa phương thì doanh nghiệp phải tự xác định tỷ lệ chi phí cho kỳ tính thuế đầu tiên đối với các trường hợp có sự thay đổi này. Từ kỳ tính thuế tiếp theo tỷ lệ chi phí được sử dụng ổn định theo nguyên tắc nêu trên.

Đơn vị hạch toán phụ thuộc các doanh nghiệp hạch toán toàn ngành có thu nhập ngoài hoạt động kinh doanh chính thì nộp thuế tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi phát sinh hoạt động sản xuất kinh doanh đó.

…”

Trường hợp Công ty theo trình bày, có trụ sở chính tại thành phố Hồ Chí Minh được thành lập theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0313737685 của Phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở kế hoạch và đầu tư TP.HCM cấp ngày 21/4/2016, các Chi nhánh sản xuất hạch toán phụ thuộc hoạt động tại địa bàn tỉnh Bạc Liêu, Cần Thơ, Kiên Giang được thành lập trong năm 2016 thì căn cứ theo số liệu quyết toán thuế TNDN năm 2016, Công ty tự xác định tỷ lệ chi phí của Công ty và Chi nhánh cho kỳ tính thuế đầu tiên trong năm 2016, và được sử dụng ổn định từ năm 2017 trở đi.

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- P.THNVDTPC;
- P. TT-KT10;
- Lưu: VT, TTHT.
 2152(30/10/19)/CST/ntrang(3b).

KT.CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
 Nguyễn Nam Bình

 

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.