Open navigation

Công văn 1867/BHXH-QLT ngày 03/08/2020 Hướng dẫn thực hiện thu bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
BẢO HIỂM XÃ HỘI
TP. HỒ CHÍ MINH
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1867/BHXH-QLT

V/v hướng dẫn thực hiện thu bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên

TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 08 năm 2020

Kính gửi: Các trường học thuộc hệ thống giáo dục quốc dân trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Căn cứ Quyết định số 505/QĐ-BHXH ngày 27/3/2020 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung một số điều quy trình thu BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (BHTNLĐ-BNN); quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT ban hành theo Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017; Công văn số 1608/BHXH-QLT ngày 07/7/2020 của BHXH Thành phố Hồ Chí Minh về việc triển khai thực hiện Quyết định số 505/QĐ-BHXH ngày 27/3/2020 của BHXH Việt Nam; Thông báo số 1562/TB-BHXH ngày 12/7/2019 của BHXH Thành phố Hồ Chí Minh về việc quy định mức đóng BHYT học sinh, sinh viên (HSSV), BHXH Thành phố hướng dẫn các trường học thuộc hệ thống giáo dục quốc dân trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (gọi là nhà trường) thực hiện thu BHYT HSSV như sau:

1. Hồ sơ thủ tục khi tham gia BHYT bắt buộc bao gồm: Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS) (nếu có); Danh sách người chỉ tham gia BHYT (Mẫu D03-TS).

Căn cứ Mẫu TK1-TS do HSSV kê khai, nhà trường lập Mẫu D03-TS ghi đầy đủ mã số BHXH. Trường hợp chưa có mã số BHXH yêu cầu nhà trường lập danh sách riêng và đồng thời đính kèm hình ảnh, giấy tờ (CMND/CCCD, giấy khai sinh, sổ hộ khẩu…) để cơ quan BHXH hoàn thiện mã số BHXH. Trường hợp HSSV chưa có mã số BHXH, nếu không cung cấp đầy đủ hồ sơ, cơ quan BHXH sẽ thông báo trả hồ sơ về để nhà trường bổ sung.

2. Mức đóng BHYT HSSV năm học 2020-2021:

Đơn vị tính: đồng

Phương thức

HSSV đóng 70%

NSNN hỗ trợ 30%

Tổng mức đóng BHYT

03 tháng

140.805

60.345

201.150

06 tháng

281.610

120.690

402.300

09 tháng

422.415

181.035

603.450

12 tháng

563.220

241.380

804.600

- Đối với trường hợp HSSV năm đầu cấp hoặc đã tham gia BHYT gián đoạn trong năm học trước thì tham gia BHYT ngay từ đầu năm học.

- Khi Nhà nước điều chỉnh mức lương cơ sở, tỉ lệ đóng BHYT, người tham gia và ngân sách nhà nước không phải đóng bổ sung hoặc không được hoàn trả phần chênh lệch do điều chỉnh đối với thời gian còn lại mà người tham gia đã đóng BHYT.

3. Giá trị sử dụng thẻ BHYT HSSV theo quy định tại Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật BHYT.

- Thẻ BHYT có giá trị từ ngày nhà trường nộp đủ hồ sơ và đóng tiền BHYT cho cơ quan BHXH. Để đảm bảo quyền lợi cho HSSV, đề nghị nhà trường nộp hồ sơ và đóng tiền đúng thời gian quy định. Riêng tháng 10/2020, nhà trường khẩn trương nộp tiền và lập hồ sơ chậm nhất ngày 31/10/2020 thì thẻ BHYT HSSV có giá trị từ ngày 01/10/2020.

- Những nội dung khác về việc cấp và ghi thẻ thực hiện theo Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ và Quyết định số 505/QĐ- BHXH ngày 27/3/2020 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc phản hồi về BHXH Thành phố (phòng Quản lý thu) để được hướng dẫn./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Sở GD&ĐT (để phối hợp thực hiện);
- Sở LĐ-TBXH (để phối hợp thực hiện);
- Các PGĐ (để biết);
- Văn phòng, các Phòng nghiệp vụ;
- BHXH quận, huyện;
- Website BHXH TP.Hồ Chí Minh;
 - Lưu: VT, QLT.

GIÁM ĐỐC
Phan Văn Mến

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.