Open navigation

Công văn 1217/BHXH-KHTC ngày 02/06/2020 Thay đổi số tài khoản chuyên thu tại Kho bạc Nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
BẢO HIỂM XÃ HỘI 

TP. HỒ CHÍ MINH
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1217/BHXH-KHTC
 Về việc thay đổi số tài khoản chuyên thu tại KBNN TP.HCM 

TP.Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 6 năm 2020

 

Kính gửi:

Các đơn vị sử dụng lao động thuộc khối Văn phòng Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh quản lý

Căn cứ công văn số 382/KBTPHCM-KTNN ngày 29/5/2020 của Kho bạc Nhà nước (KBNN) Thành phố Hồ Chí Minh về việc thay đổi số hiệu tài khoản tiền gửi chuyên thu của Bảo hiểm xã hội (BHXH) Thành phố Hồ Chí Minh mở tại KBNN Thành phố Hồ Chí Minh.

BHXH Thành phố Hồ Chí Minh trân trọng thông báo đến các đơn vị sử dụng lao động thuộc khối Văn phòng BHXH Thành phố Hồ Chí Minh quản lý về việc thay đổi số tài khoản chuyên thu tại KBNN Thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 01/6/2020 như sau:

Tên đơn vị hưởng: Bảo hiểm xã hội TP.HCM

Số tài khoản cũ: 3741.0.1056535.92008

Số tài khoản mới: 3743.0.1056535.92008

Tại: Kho bạc Nhà nước TP.HCM

Trân trọng./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Website BHXH;
- Phó Giám đốc (phụ trách thu);
 - Lưu: VT, KHTC.

GIÁM ĐỐC
 Phan Văn Mến

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.