Open navigation

Công văn 438/TCT-CS ngày 16/02/2022 Khoản chi ủng hộ, tài trợ của doanh nghiệp cho hoạt động phòng, chống dịch Covid-19

BỘ TÀI CHÍNH
 TỔNG CỤC THUẾ

 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 438/TCT-CS

V/v: khoản chi ủng hộ, tài trợ của doanh nghiệp cho hoạt động phòng, chống dịch Covid-19

Hà Nội, ngày 16 tháng 02 năm 2022 

Kính gửi: Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Khoản 8 Điều 3 Nghị quyết số 128/2020/QH14 của Quốc hội khóa XIV, Nghị định số 44/2021/NĐ-CP của Chính phủ (áp dụng cho kỳ tính thuế năm 2020 và năm 2021), khoản 1 Điều 3 Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội khóa XV và Nghị định số 15/2022/NĐ-CP của Chính phủ (áp dụng cho kỳ tính thuế năm 2022) quy định cho phép tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp đối với khoản chi ủng hộ, tài trợ của doanh nghiệp, tổ chức cho các hoạt động phòng, chống dịch Covid-19 tại Việt Nam nhằm hỗ trợ và khuyến khích các doanh nghiệp, tổ chức tham gia đóng góp vào công tác phòng, chống đại dịch Covid-19.

Bộ Tài chính đã có công văn số 15184/BTC-CST ngày 31/12/2021 gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Tổng cục Thuế, Cục Thuế các địa phương và Tổng cục Hải quan, Cục Hải quan các địa phương về việc ngăn chặn, xử lý hành vi lợi dụng chính sách trong hoạt động ủng hộ, tài trợ phòng, chống dịch Covid-19. Tổng cục Thuế đã có công văn số 3887/TCT-CS ngày 08/10/2021 gửi Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc rà soát các khoản chi ủng hộ, tài trợ của doanh nghiệp cho các hoạt động phòng, chống dịch Covid-19.

Để đảm bảo việc tính khoản chi ủng hộ, tài trợ vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp đúng thực tế phát sinh, xử lý nghiêm các trường hợp lợi dụng chính sách của nhà nước để trục lợi, Tổng cục Thuế yêu cầu Cục Thuế:

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật, đặc biệt là nội dung quy định về hành vi vi phạm pháp luật về thuế và xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật thuế và pháp luật có liên quan.

- Tăng cường phối hợp công tác quản lý thuế và công tác quản lý giá trong hoạt động ủng hộ, tài trợ.

- Phối hợp với cơ quan có thẩm quyền ở địa phương để thực hiện các biện pháp quản lý thuế đối với các doanh nghiệp, người nộp thuế có phát sinh hoạt động ủng hộ, tài trợ để đảm bảo việc thực hiện Luật Quản lý thuế theo đúng quy định, ngăn chặn hành vi lợi dụng chính sách. Trong đó, rà soát các khoản chi ủng hộ, tài trợ của doanh nghiệp, tổ chức cho các hoạt động phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn. Đối với trường hợp ủng hộ, tài trợ bằng hiện vật, đặc biệt là trang thiết bị y tế, sinh phẩm, vật tư y tế, Cục Thuế cần phối hợp với các cơ quan liên quan trong quá trình thực hiện thanh tra, kiểm tra để xác minh hóa đơn, chứng từ, tờ khai hàng hóa nhập khẩu (nếu có) và so sánh, đối chiếu với giá của sản phẩm cùng chủng loại trên thị trường tại thời điểm doanh nghiệp mua, trên cơ sở đó, xác định những trường hợp kê khai không đúng giá trị khoản ủng hộ, tài trợ vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp để có biện pháp quản lý thuế phù hợp, đúng quy định của pháp luật.

Tổng cục Thuế thông báo để các Cục Thuế thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/cáo);
- Lãnh đạo Bộ (để b/cáo);
- Lãnh đạo TC;
- Vụ CST (BTC);
- Cục TTKT, Vụ TTHT (TCT);
 - Lưu: VT, CS (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 Vũ Xuân Bách

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.